TMA4245 Statistikk våren 2019

Parallell 1: Forelesninger for MTDESIG, MTIØT, MTKOM, MTMART, MTPROD

Faglærer: Øyvind Bakke, Sentralbygg 2, rom 1234. Telefon (735)98126.

Referansegruppe: Sondre Audal (MTPROD), Victoria Welle Fjellbirkeland (MTDESIG), Hans C. L. Høyland (MTMART), Tilde Thorvik (MTKOM). Vi tar gjerne imot et medlem også fra MTIØT!

Forelesninger: Tirsdag 14.15–16.00 i R1 og fredag 8.15–10.00 i R1

Meldinger

14.5.2019: Referansegruppa og faglærer har siste møte onsdag 15.5 kl. 10.15. Ta kontakt med et medlem hvis det er noe du vil at skal tas opp!

3.4.2019: De siste tre forelesningene vil bli brukt til repetisjon. Send inn ønsker om tema eller oppgaver på e-post!

5.3.2019: Forelesningen fredag 15. mars flyttes til auditorium G1.

5.2.2019: Referansegruppa og faglærer møtes onsdag 6.2 kl. 8.30. Ta kontakt med et medlem hvis det er noe du vil at skal tas opp!

8.1.2019: Første forelesning er tirsdag 8. januar kl. 14.15–16.00 i R1.

Forelesninger

Fredag 12. april – siste forelesning. Oppgave 3–4 fra eksamen 2018 vår.

Tirsdag 9. april. Oppgave 4 fra eksamen 2018 høst, oppgave 1–2 fra eksamen 2018 vår.
Quiz 6  Kapittel 11 og repetisjon fra hele pensum

Fredag 5. april. Repetisjon. Send inn forslag om tema eller oppgaver på e-post! Hvis det ikke kommer noen forslag, går vi igjennom siste eksamenssett (2018 høst) i rolig tempo så langt vi kommer. – Vi gikk igjennom oppgave 1–3 fra 2018 høst.

Tidligere forelesninger

Tidligere forelesninger

Tirsdag 2. april. 11.6 (konfidensintervall for forventet respons og prediksjonsintervall for ny respons), 11.10 (residualplott, normal-Q-Q-plott av residualer).
MATLAB Lineær regresjon, med simuleringer av konfidens- og prediksjonsintervall

Fredag 29. mars. 11.4 (fordeling av estimatorene, estimering av \(\sigma^2\)), 11.5 (inferens om regresjonskoeffisientene, forklaringsgrad).

Tirsdag 26. mars. Vi starter på kapittel 11 om enkel lineær regresjon. 11.1 (innledning), 11.2 (enkel lineær regresjon), 11.3 (estimering av koeffisienter ved minste kvadraters metode).
Quiz 5  Kapittel 9–10

Fredag 22. mars. 10.5 (test av differanse av to forventningsverdien), 10.6 (valg av utvalgsstørrelse, 10.8 (test av binomisk andel), 10.9 (test av differanse mellom to andeler). 10.7 (grafiske metoder) overlates til selvstudium.

Tirsdag 19. mars. Fortsetter i 10.2 (styrkefunksjon), 10.3 (p-verdi-tilnærmingsmåte), 10.4 (test av forventningsverdi)
MATLAB Styrkefunksjon (graf og simuleringer)

Fredag 15. mars. 9.11 (estimering av differanse mellom to andeler), 9.12 (estimering av varians). Vi begynner på kapittel 10 om hypotesetesting. 10.1 (generelle begreper), 10.2 (test av hypotese inkl. eksempel med klassisk tilnærmingsmåte).

Tirsdag 12. mars. 9.8 (estimering av differanse mellom to forventningsverdier), 9.9 (parvise observasjoner), 9.10 (estimering av andel i populasjon).

Fredag 8. mars. 9.5 (standardfeil for punktestimat), 9.14 (sannsynlighetsmaksimeringsestimering), 9.6 (prediksjonsintervall).
MATLAB Grafisk framstilling av sannsynlighetsmaksimeringsestimering

Tirsdag 5. mars. Vi begynner på kapittel 9 om estimering. 9.1 (innledning), 9.2 (statistisk inderens), 9.3 (estimatorer, forventningsretthet, varians, intervallestimat, konfidensintervall), 9.4 (estimering av forventningsverdi når varians er kjent eller ukjent).
MATLAB Simulering av konfidensintervall

Fredag 1. mars. 8.5 (utvalgsfordeling for \(S^2\)), 8.6 (t-fordeling), 8.8 (kvantil- og sannsynlighetsplott).
MATLAB Empirisk cdf, normalkvantil-kvantilplott, normalplott
Quiz 4  Kapittel 7–8

Tirsdag 26. februar. Vi starter på kapittel 8 om utvalgsfordelinger. 8.1 (tilfeldig utvalg), 8.2 (noen viktige observatorer), 8.3 (utvalgsfordelinger), 8.4 (sentralgrenseteoremet).
MATLAB Sentralgrenseteoremet illustrert ved simuleringer
MATLAB Sentralgrensetoremet illustrert ved tetthet av sum

Fredag 22. februar. Gjør ferdig 7.3 (momentgenererende funksjoner: lineærkombinasjoner av stokastiske variabler). Notat: Ordningsobservatorer.

Tirsdag 19. februar. Fortsetter med 7.2 (transformasjoner av variabler), 7.3 (momentgenererende funksjoner).

Fredag 15. februar. 6.6 (eksponentiell fordeling, anvendelser av gammafordeling og eksponentiell fordeling), 6.7 (khikvadratfordeling). Startet på kap. 7 om funksjoner av stokastiske variabler – 7.1 (innledning), 7.2 (transformasjoner av variabler).
Quiz 3  Kapittel 3–4

Tirsdag 12. februar. 6.3–5 (normalfordeling), 6.6 (gammafunksjon, gammafordeling).
MATLAB Normaltilnærming til binomisk fordeling

Fredag 8. februar. 5.5 (poissonfordeling, poissonprosess), 6.1 (kontinuerlig uniform fordeling), 6.2 (normalfordeling).

Tirsdag 5. februar. 5.2 (multinomisk fordeling), 5.3 (hypergeometrisk fordeling), 5.4 (negativ binomisk og geometrisk fordeling).
Quiz 2  Kapittel 3–4

Fredag 1. februar. 4.3 (forventningsverdi og varians av lineærkombinasjoner av stokastiske variabler), 5.1–2 (binomisk fordeling).
MATLAB Histogram binomisk sannsynlighetsmassefunksjon og graf kumulativ fordelingsfunksjon

Tirsdag 29. januar. 4.1 (forventningsverdi), 4.2 (varians, kovarians, korrelasjon).

Fredag 25. januar. 3.4 (simultane sannsynlighetsfordelinger).

Tirsdag 22. januar. 3.2 (diskrete sannsynlighetsfordelinger), 3.3 (kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger).

Fredag 18. januar. 2.7 (loven om total sannsynlighet, Bayes' regel), 3.1 (innledning om stokastiske variabler).
Quiz 1  Kapittel 2

Tirsdag 15. januar. 2.5 (addisjonsregelen), 2.6 (betinget sannsynlighet, uavhengighet, multiplikasjonsregel for sannsynlighet).

Fredag 11. januar. Fortsetter i avsnitt 2.3 (permutasjoner, kombinasjoner), og videre i 2.4 om sannsynlighet.

Tirsdag 8. januar. Praktisk informasjon, stikkord om kapittel 1, så starter vi på kapittel 2 om sannsynlighet.

2019-05-14, Øyvind Bakke