TMA4245 Statistikk våren 2019

Pensum og lærebok

Pensum defineres ut fra læreboka i emnet, et notat og samtlige øvinger.

Læreboka heter: Walpole, Myers, Myers and Ye (2012): Probability and Statistics for engineers (9. utgave), Pearson / Prentice Hall. Det finnes en egen utgave for NTNU (ISBN 978-1-78726-081-8) som selges på Akademika. Det finnes også en NTNU-versjon av 9. utgave med ISBN 978-1-78448-014-1 som også kan brukes. Originalversjonen (internasjonal versjon) av 9. utgave kan også brukes. NB: Det finnes en utgave med blå skrift (ISBN 10:1-292-02392-9. ISBN 13: 978-1-292-02392-2), som vi fraråder da flere har gitt tilbakemelding om at den er vanskelig å lese og å finne frem i.

Undervisningen forholder seg kun til den niende utgaven av læreboka. Vi anbefaler derfor ikke å benytte tidligere utgaver av læreboka. Øvingsopplegget inneholder ikke oppgaver fra læreboka.

Pensum er følgende kapitler i læreboka (samt spesifisert notat) og alle øvingene (elektroniske (MapleTA) øvinger, anbefalte oppgaver og skriftlige innleveringer).

 • Kap 1. Hele.
 • Kap 2: Hele.
 • Kap 3: Hele.
 • Kap 4: 4.1 - 4.3 (til What if the function is nonlinear?)
 • Kap 5: Hele.
 • Kap 6: 6.1 - 6.7.
 • Kap 7: 7.1, 7.2: Teorem 1 og Teorem 3, 7.3.
 • Kap 8: 8.1-8.6, 8.8.
 • Kap 9: 9.1 - 9.6, 9.8 (unntatt avsnittet Variances Unknown But Equal), 9.9-9.12, 9.14.
 • Kap 10: 10.1- 10.4, 10.5 (unntatt avsnittet Unknown But Equal Variances), 10.6-10.9.
 • Kap 11: 11.1-11.6, 11.10 (om residualplott).

Tabell og formelsamlingen "Tabeller og formler i statistikk" benyttes også i undervisningen. Denne er også et lovlig hjelpemiddel på eksamen så det anbefales at dere tidlig starter med å bruke denne under arbeidet med øvingene. Både utgaven fra Akademika og Fagbokforlaget kan brukes.

Det finnes en norsk-engelsk ordliste over sentrale begreper i emnet.

Tentativ fremdriftsplan

Denne fremdriftsplanen angir når temaet skal behandles på forelesning. Mindre avvik fra denne planen må påregnes.

Uke Kapittel Tema
2 (07.01-11.01) 1 Innledning og deskriptiv statistikk.
3 (14.01-18.01) 2 Sannsynlighet (hendelser, kombinatorikk)
4 (21.01-25.01) 3 Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelingerfordelinger
5 (28.01-01.02) 4 Forventning, varians og kovarians
6 (04.02-08.02) 5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger
7 (11.02-15.02) 6.1-6.6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
8 (18.02-22.02) 7, notat Funksjoner av stokastiske variabler
9 (25.02-01.03) 8.1-8.3, 9.1-9.4 Parameterestimering og utvalgsfordelinger
10 (04.03-08.03) 9.4-9.5, 9.14 Sannsynlighetsmaksimeringsestimator og konfidensintervall
11 (11.03-15.03) 6.7, 8.4-8.6, 8.8, 9.4, 9.8-9.12 Konfidensintervall
12 (18.03-22.03) 9.6, 10.1-10.2 Prediksjonsintervall og innledning til hypotesetesting
13 (25.03-29.03) 10.3-10.9 Hypotesetesting
14 (01.04 - 05.04) 11 Enkel lineær regresjon
15 (08.04-12.04) Oppsummering og avslutning
2018-12-27, Torstein Mæland Fjeldstad