Illustrasjon av sentralgrenseteoremet

Histogram tegnes opp etter hvert som 1000 gjennomsnitt av 12 uniformt fordelte variabler på (0,1) regnes ut. Kopier avsnitt for avsnitt inn i MATLAB. Virker med MATLAB R2016a.

% Histogram over 12 uniformt fordelte variabler over [0,1],
% dvs. tetthet f(x) = 1 når 0 <= x <= 1 og 0 ellers:
hist(rand(12,1))
axis([0,1,0,4])
 
middel=[]
 
% Gjennomsnitt av 12 uniformt fordelte variabler.
% Kopier dette avsnittet og lim det inn gjentatte ganger for
% å lage histogram over mange slike gjennomsnitt.
middel=[middel mean(rand(12,1))];
hist(middel)
 
% Det samme som over, men automatisk (1000 gjennomsnitt)
middel=[];
for(i=1:1000)
 middel=[middel mean(rand(12,1))];
 hist(middel,0:.02:1)
 axis([0,1,0,120])
 drawnow
end
 
% 12 * (middelverdi minus 0,5) har forventningsverdi 0 og varians 1.
% Tilnærmet standard normalfordelt ifølge sentralgrenseteoremet. Histogram:
middel=[];
for(i=1:1000)
 middel=[middel 12*(mean(rand(12,1)-.5))];
 hist(middel,-4:.1:4)
 axis([-4,4,0,70])
 drawnow
end
%
2017-02-28, Øyvind Bakke