Konfidensintervall

Tegner 1000 konfidensintervall for μ med ukjent σ². Normalfordelte data, μ tegnet som rød strek. Trykk 'Enter' for å lage et nytt konfidensintervall, og trykk et tegn etterfulgt av 'Enter' for å fortsette automatisk. Antall bom vises øverst.

% 95 %-konfidensintervall for my basert på 10 observasjoner fra normalfordeling
% med my = 10 og og sigma = 2 (antas ukjent).
%
% Kopier alt dette inn i kommandovinduet i MATLAB. Konfidensintervall vises grafisk med
% blått og "fasit" (my = 10) med rødt. Trykk 'Enter' for å gjenta. Antall ganger konfidens-
% intervallet ikke inneholder my angis øverst.
%
% Trykk et tegn etterfulgt av 'Enter' for automatisk gjentakelse til 1000 datasett er simulert.
 
n=10
my=10
sigma=2
alfa=.05
t=tinv(1-alfa/2,n-1)
kvsd=sqrt(n)
 
bom=0
forts=''
clf
plot([my my],[0 1000],'color','r')
axis([my-2*sigma my+2*sigma 0 100])
hold on
 
for i=1:1000
 x=normrnd(my,sigma,1,n)
 middel=mean(x)
 sd=std(x)
 nedre=middel-t*sd/kvsd
 oevre=middel+t*sd/kvsd
 plot([nedre oevre],[i,i],'Color','blue')
 if i>99
  axis([my-2*sigma my+2*sigma i-99 i+1])
 end
 if nedre>my || oevre<my
  bom=bom+1
 end
 title(sprintf('%d bom av %d',bom,i))
 drawnow
 if strcmp(forts,'')
  forts=input('','s')
 end
end
2017-03-07, Øyvind Bakke