Histogram og kumulativ fordelingsfunksjon, binomisk fordeling

Lim inn ett avsnitt med kode om gangen i MATLAB.

n=18
p=.3
x=0:1:18
y=binopdf(x,n,p)
%% Histogram:
clf % tar bort figur hvis det er en der allerede
bar(x,y,1,'FaceColor',[1 .5 .5],'EdgeColor',[1 0 0])
xlim([min(x)-1.5 max(x)+1.5])
ylim([-.005,max(y)+.005])
 
%% cdf:
%clf % Ta bort prosent foran hvis histogram skal bort før cdf kommer
hold on;
z=binocdf(x,n,p)
plot([-99 min(x)],[0 0],'blue')
xlim([min(x)-1.5 max(x)+1.5])
ylim([-.05,1.05])
hold on;
for i=1:length(x)-1
  plot(x(i:i+1),[z(i) z(i)],'blue');
end
plot([max(x) 99],[1 1],'blue')
scatter(x,z,[],'blue','filled')
2019-02-01, Øyvind Bakke