TMA4245 Statistikk våren 2021

Introduksjons-, tematiske og oppgavevideoer

For TMA4240 Statistikk finnes det tre typer videoer:

  • Introduksjonsvideoer: Her gis en introduksjon til et nytt tema. Meningen er at du skal se en slik video før du går på forelesningen der faglærer diskuterer dette temaet.
  • Tematiske videoer: Her diskuteres et begrep mer inngående. Meningen er at du kan se en slik video etter at dere har lært om dette begrepet i forelesning, for eksempel fordi du følte at du ikke forstod begrepet skikkelig på forelesning eller fordi du innser at du ikke har forstått begrepet når du skal gjøre en oppgave.
  • Oppgavevideoer: Her løses en tidligere eksamensoppgave på tavla. Det kan for eksempel være aktuelt å se en slik video i forbindelse med at du selv skal løse en lignende oppgave.

På denne siden finner du en tabell med oversikt over tilgjengelige introduksjons-, tematiske og oppgave-videoer. Oppgavevideoene er også linket til fra siden med tidligere eksamenssett.

Multimediasenteret har også opprettet tre websider med de innspilte videoene, en side med introduksjonsvideoer, en side med tematiske videoer og en side med oppgavevideoer.

Introduksjonsvideoer Tematiske videoer Oppgavevideoer
Deskriptiv statistikk (13:11, Mette Langaas)
Hendelser og sannsynlighet (19:18, Håkon Tjelmeland) Uniform sannsynlighetsmodell (20:58, Håkon Tjelmeland) Venndiagram, uavhengige hendelser og sannsynlighet for hendelser (eksamen desember 2010, oppgave 1)
Kombinatorikk (28:23, Håkon Tjelmeland) Bruk av loven om total sannsynlighet og Bayes' regel (eksamen desember 2015, oppgave 3a)
Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel (22:28, Håkon Tjelmeland)
Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger (30:24, Håkon Tjelmeland) Sannsynlighetsfordeling: \(f(x)\) og \(F(x)\) (30:41, Håkon Tjelmeland) Sannsynlighet i diskret fordeling (eksamen august 2016, oppgave 1a)
Betinget og marginal fordeling (9:59, Haakon Bakka) Simultan diskret sannsynlighetsfordeling, uavhengige stokastiske variabler (eksamen august 2014, oppgave 2)
Finne \(F(x)\) fra \(f(x)\) for en kontinuerlig stokastisk variabel, samt benytte denne til å finne noen sannsynligheter (eksamen desember 2015, oppgave 1a)
Forventningsverdi og varians (14:30, Håkon Tjelmeland) Forventningsverdi (diskret fordeling) (12:53, Haakon Bakka) Forventningsverdi i diskret fordeling (eksamen august 2016, oppgave 1b)
Varians, standardavvik, kovarians og korrelasjon (33:40, Haakon Bakka) Forventningsverdi til en ikke-lineær funksjon av en stokastisk variabel (eksamen august 2015, oppgave 3b)
Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner (28:59, Håkon Tjelmeland) Se forventningsverdi, standardavvik og korrelasjon fra plott (eksamen mai 2016, oppgave 2a)
Regneregler for varians av lineære funksjoner (32:48, Håkon Tjelmeland)
Viktige diskrete sannsynlighetsfordelinger (15:02, Mette Langaas) Binomisk fordeling (18:14, Mette Langaas) Sannsynligheter i poissonfordeling (eksamen desember 2015, oppgave 4a)
Poisson-prosess og Poisson-fordeling (16:08, Mette Langaas) Sannsynligheter i poissonfordeling (eksamen desember 2012, oppgave 2b)
Geometrisk fordeling (13:11,Mette Langaas) Sannsynligheter i poissonfordeling (eksamen mai 2016, oppgave 3a (frem til 07:00
Viktige kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger (17:51, Mette Langaas) Normalfordeling (20:43, Mette Langaas) Sannsynligheter i normalfordeling (eksamen desember 2012, oppgave 2a)
Standardisering (29:51, Mette Langaas) Sannsynlighet i normalfordeling, og forventningsverdi av en funksjon av en normalfordelt variabel (eksamen august 2015, oppgave 1)
Poisson-prosess og eksponensialfordeling (17:06, Mette Langaas) Sannsynligheter i normalfordeling, fordeling for lineærkombinasjon av uavhengige normalfordelte variabler (eksamen desember 2015, oppgave 2a)
Funksjoner av stokastiske variabler (14:03, Håkon Tjelmeland) Transformasjonsformelen (19:14, Håkon Tjelmeland) Fordeling for minimum (eksamen juni 2015, oppgave 4a)
Transformasjoner av stokastiske variabler (16:01, Haakon Bakka)
Bruk av momentgenererende funksjoner (22:57, Håkon Tjelmeland)
Estimator (17:16, Håkon Tjelmeland) Egenskaper til estimatorer (23:52, Håkon Tjelmeland) Undersøke om en estimator er forveningsrett (eksamen august 2015, oppgave 3c)
Sannsynlighetsmaksimering (22:21, Mette Langaas) Utlede sannsynlighetsmaksimeringsestimator (SME) (eksamen desember 2015, oppgave 1b)
Hvilken estimator vil de foretrekke? (eksamen desember 2015, oppgave 2b)
E og Var til estimatorer (eksamen mai 2016, oppgave 3b fra 07:00 til 14:37) og sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (eksamen mai 2016, oppgave 3c fra 14:37)
Konfidensintervall (16:46, Håkon Tjelmeland) Standardisering og konfidensintervall (33:18, Håkon Tjelmeland) Konfidensintervall for \(\mu\) i normalfordeling, et-utvalg, ukjent \(\sigma^2\) (eksamen mai 1997, oppgave 2)
Konfidensintervall for \(\sigma^2\) og \(\sigma\) i normalfordeling, et-utvalg, ukjent \(\mu\) (eksamen august 2015, oppgave 3a)
Hypotesetesting (15:12, Mette Langaas) Hypotesetest og forkastningsområde (29:54, Mette Langaas) Sammenheng mellom hypotesetesting og konfidensintervall (eksamen mai 1997, oppgave 2)
Hypotesetest og p-verdi (16:05, Mette Langaas) Utregning av kritisk verdi (eksamen juni 2015, oppgave 4b)
Teststyrke (31:32, Håkon Tjelmeland) Hypotesetest om \(\mu_X-\mu_Y\) i normalfordeling, to utvalg, \(\sigma^2\) ukjent (eksamen desember 2015, oppgave 2c)
Utregning av \(p\)-verdi, bruk av \(p\)-verdi til å ta beslutning (eksamen mai 2016, oppgave 3d)
Enkel lineær regresjon (15:34,Håkon Tjelmeland) Enkel lineær regresjon: Stigningstallet (49:04, Mette Langaas) Regne ut et prediksjonsintervall (eksamen desember 2015, oppgave 4b)
Se estimater og predikert verdi fra plott, samt diskutere modellantagelsene fra plott (eksamen mai 2016, oppgave 2b)
2020-12-14, Geir-Arne Fuglstad