TMA4245 Statistikk våren 2021

TMA4245 Statistikk våren 2021

Denne siden inneholder referater fra referansegruppemøtene.

Møte 1

 • Dato: 10. februar 2021.
 • Tid: 11:15–12:00.
 • Sted: Zoom
 • Tilstede: Geir-Arne F., Jarle T., Fredrik N., Martin B., Julie S., Torjus K., Sofia B., Johanne D., og Petter A.
 • Ikke tilstede: Anders O., og Ida A.
Diskusjon
 • Faget fungerer generelt bra.
 • Det kan være vanskeligere å holde seg oppdatert på forelesninger når de ikke skjer live. Dette er en utfordring også i andre fag.
 • Noen har rapportert problemer med språk i forelesningsserien fra høst 2019. I tillegg er det en del som har byttet fullstendig til forelesningsserien fra høst 2017 fordi de synes den er bra.
 • Er det mulighet for å filme PDF-er? Svar: Vi ønsker å tilby disse fysisk og det er ikke enkel støtte for opptak i rom S6. Derfor vil det ikke gjøres opptak. Hvis må gå over til digital undervisning gjør vi de digitale.
 • Kan dere legge ut forelesninger for alle/flere uker fremover. Noen synes det er nyttig å ha muligheten til å jobbe med stoffet tidligere. Svar: Vi ønsker at det skal være tydelig hvilke forelesninger som skal være sett for å være ajour. Men vi kan godt legge ut flere uker om gangen.
 • PDF-er og Zoom-veiledning er foreløpig ikke så mye brukt, men Piazza oppleves som veldig nyttig.
 • I andre fag har Whereby fungert godt for veiledning.
 • Mange har ikke kjent til tilbudet om PDF-er. Det er nødvendig med mer informasjon til alle.
 • Kanskje kan det være lurt å endre navnet på PDF til noe som er mer lettforståelig?
 • Mange savnet informasjon om faget i begynnelsen. For eksempel, en introduksjonsvideo som forteller hvordan det vil fungere med forelesninger, øvinger osv.
 • God tilbakemelding på elektroniske ressurser.
 • Kan være lurt å legge ut en lenke til wiki-sider fra Blackboard. For å gjøre det klart hvor man finner informasjon.
 • Det er foreløpig få som bruker læreboken.
Tiltak
 • Vi bruker høst 2017 forelesningsserien framover.
 • Legger ut skriftlige innleveringer en uke tidligere.
 • Sende ut e-post til alle med informasjon om pdf-er.
 • Legger ut informasjon på Blackboard-sidene om at vi bruker wiki-sider.

Møte 2

 • Dato: 23. mars 2021.
 • Tid: 09:15–10:00.
 • Sted: Zoom
 • Tilstede: Geir-Arne F., Jarle T., Fredrik N., Martin B., Håkon G., Julie S., Anders O., Sofia B., Johanne D., Petter A, og Ida A.
 • Ikke tilstede: Torjus K.
Diskusjon
 • Studenter ønsker mer informasjon om eksamen. Hvilke tidligere eksamener er mest relevante? Blir karakterskalaen brukt på “vanlig” måte.
 • Hvis studenter får ulike oppgaver på eksamen må man være påpasselig med at vanskelighetsgrad er lik. I noen fag har studenter opplevd urettferdig situasjoner i forbindelse med dette.
 • Det er blandet respons på bruk av opptak av tidligere forelesningsserie. Noen opplever at foreleseren er flink og synes det er fint at det er opptak fra et fysisk auditorium med studenter i salen. Andre opplever det som umotiverende å se gamle opptak og det leder til at de bruker forelesning i mindre grad enn de ellers ville ha gjort. I tillegg er skapes det usikkerhet om det som blir framhevet i videoene som viktig er viktig med tanke på eksamen også i år.
 • Piazza fungerer bra og studenter får hjelpen de trenger. Det har vært noen utfordringer med køsystemet på Zoom-veiledning og noen har ikke kjent til tilbudet med Zoom-veiledning.
 • PDF-er er fortsatt lite i bruk og mange studenter er usikre på hva tilbudet består av og hvilket behov det dekker. Tidspunktene krasjer med andre forelesninger for noen paralleller. Noen opplever at de får nok eksempler fra forelesning og ønsker ikke bruke tid på å se enda flere eksempler. Det oppfattes likevel som et fint tilbud for de som ønsker.
 • Spørretime før eksamen bør være digital med opptak slik ingen går glipp av informasjon.
 • Det har kommet ønsker om å flytte innleveringsfrist for øvinger fra 18:00 til 23:59.
 • Øvingsopplegget ligger nå litt foran forelesningene og vi må vurdere løsninger på dette.
Tiltak
 • Vi legger ut mer informasjon om eksamen uken etter påske.
 • Innleveringsfrist flyttes til 23:59 framover.
 • Vi legger ut beskjed og lenke til informasjon om PDF-er og tidligere notater slik at studenter får se hva som har blitt gjort på PDF-er.
 • Vi flytter fristene for øvingsinnleveringer én uke senere (2 uker denne uken før påske) slik at vi er sikre på at alt er forelest.
 • Vi utforsker muligheten til å flytte tirsdags eller onsdags PDF til torsdag.

Møte 3

 • Dato: 03. juni 2021.
 • Tid: 12:15–13:00.
 • Sted: Zoom
 • Tilstede: Geir-Arne F., Jarle T., Fredrik N., Martin B., Håkon G., Julie S., Anders O., og Johanne D..
 • Ikke tilstede: Torjus K., Sofia B., Petter A, og Ida A.
Diskusjon
 • Mange oppfattet eksamen som utfordrende. Spesielt det at noen oppgaver var sammensatte med flere deler, og at én av oppgavene hadde et gjennomgående tema der fire deloppgaver bygde på samme tema.
 • Flervalgsoppgavene på eksamen ble oppfattet som greie.
 • Videoforelesningene i emnet har vært gode, men mangel på live forelesninger ledet til at det ble lett å prioritere andre emner som hadde live forelesninger.
 • Digitalt forum fungerer bra og bør fortsette sammen med fysiske øvingstimer fremover.
 • Det er bestemt fra institutt-nivå at det må byttes fra Piazza til et annet forum-system. I den forbindelse bør man spesielt tenke på muligheter for å merke spørsmål med øving/eksamenssett slik at det blir enkelt å finne de spørsmålene som hører til spesifikke øvinger eller eksamener.
Tiltak
 • Høstens situasjon er usikker med tanke på fysiske versus digitale læringsaktiviteter. Vi videreformidler til høstens undervisere at live forelesninger er nyttige for å fokusere på emnet gjennom semesteret, og at en blanding av forum of fysiske øvingstimer er ideelt.
 • Vi vil vurdere vanskelighetsgraden av eksamen etter at alle besvarelser er rettet.
2021-06-03, Geir-Arne Fuglstad