TMA4245 Statistikk våren 2021

Forelesninger

Digitale forelesninger

Forelesningene dette semesteret er digitale. I følgende tabell finner dere oversikt over tema for forelesningene og hvilke kapitler i læreboka disse dekker. Hver forelesningsdag vil det på startsiden ligge en kort oversikt over dagens tema, samt en link til dagens forelesningsvideoer. Siden noen ønsket videoer for flere uker fremover har vi lagt ut for to uker om gangen der vi marker hvilken uke som er nåværende uke.

Merk at denne forelesningserien ble spilt inn i 2019 (uke 2–uke 6). Det vil si at dere må finne oppdatert informasjon om datoer og kontaktpersoner på disse nettsidene. Vi skiftet til høst 2017 fra og med uke 7.

Uke Dato Kapitler Tema Forelesninger Filer Erreta
2 12.01 1, 2.1-2.2 Deskriptiv statistikk, stokastiske forsøk, hendelser 1. time, 2. time Slides.pdf Formelen skrevet på tavlen på slutten skal være (A∩B)∪C = (A∪C)∩(B∪C).
15.01 2.3-2.4 Sannsynlighet, kombinatorikk 1. time, 2. time Slides.pdf Formelene i slides på side 3 skal være: 1) (A∩B)∪C = (A∪C)∩(B∪C), og 2) (A∪B)∩C = (A∩C)∪(B∩C).
3 19.01 2.5-2.6 Kombinatorikk, regneregler for sannsynlighet 1. time, 2. time: (fra tid 21:08 og til tid 38:22) Slides.pdf Merk: Video for andre time er hentet fra en annen forelesningsserie.
22.01 2.6-2.7 Regneregler for sannsynlighet 1. time, 2. time Slides.pdf Merk: Video av lysark mangler, men denne benyttes kun for repetisjon i begynnelsen av første time.
4 26.01 3.1-3.3 Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger 1. time: (hele denne og til tid 17.53), 2. time Merk: Video for første time er hentet fra en annen forelesningsserie.
29.01 3.4 Simultanfordeling, betinget fordeling, uavhengige stokastiske variabler 1. time, 2. time Slides.pdf
5 02.02 4.1-4.2 Forventningsverdi, varians 1. time, 2. time Slides.pdf
05.02 4.2-4.3 Kovarians, korrelasjon, regneregler for forventingsverdi og varians 1. time, 2. time Slides.pdf
6 09.02 Th. 4.8, Kap. 5.1-5.3 Forventning til produkt av uavhengige stokastiske variabler, binomisk fordeling, multinomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling 1. time, 2. time Slides.pdf
12.02 5.4-5.5 Negativ binomisk og geometrisk fordeling, poissonprosess og poissonfordeling 1. time, 2. time Merk: Videoer er hentet fra en annen forelesningsserie. 1. time av denne forelesningen starter i 2. time av den andre forelesningserien og starter er derfor litt brå, men den er en fortsettelse av introduksjonen av hypergeometriske fordelinger og viser utledning av forventningsverdien til hypergeometriske fordelinger.
7 16.02 6.1-6.6 Normalfordeling, normalfordeling som tilnærming til binomisk 1. time og 2. time (se fram til 30:30) Ved 30:30 starter neste tema om eksponentialfordelingen som vi utsetter til neste forelesning. Vi skifter her til høst 2017 som diskutert på referansegruppemøte derfor er det nå litt diskontinuitet i at disse videoene kommer fra forskjellige forelesningsdager.
19.02 6.6-6.7 Eksponensialfordeling og gammafordeling 1. time (fra 30:30) og 2. time Slides
8 23.02 7.1–7.3 Transformasjon av stokastisk variabel og momentgenererende funksjoner 1. time og 2. time Slides
26.02 7.3 og Notat Momentgenererende funksjoner og ordnings- og ekstremvariabler 1. time og 2. time Slides
9 02.03 8.1-8.4, 8.8 Introduksjon til statistisk inferens, populasjon og utvalg, observatorer, normalfordelingsplott, sentralgrenseteoremet 1. time og 2. time Slides, classnotes
05.03 9.1-9.5 Estimator, egenskaper til en estimator 1. time og 2. time Repetisjon.pdf
10 09.03 9.14 Sannsynlighetsmaksimeringsestimator (SME) 1. time og 2. time Repetisjon.pdf
12.03 9.3-9.4 Konfidensintervall 1. time og 2. time IntroduksjonOgRepetisjon.pdf
11 16.03 6.7, 8.5, 8.6, 9.4 Kji-kvadratfordelingen, t-fordelingen, og konfidensintervall for forventningsverdi med ukjent varians 1. time og 2. time Slides
19.03 9.5 (les selv), 9.12 Eksempel på konfidensintervall i virkelig situasjon, og konfidensintervall for varians 1. time og 2. time Slides
12 23.03 9.8, 9.9 (les selv), 9.10, 9.11 (les selv), 9.6 Konfidensintervall for to-utvalg, konfidensintervall for proporsjon, og prediksjonsintervall. 1. time og 2. time Slides VIKTIG: 1. time 28:20–31:30 har en feil. T er ca. t-fordelt med angitt antall frihetsgrader. IKKE kji-kvadrat-fordelt.
26.03 9.6, 10.1, 10.2 Tolkning av prediksjonsintervall, og introduksjon til hypotesetesting 1. time og 2. time Slides
13 30.03 Påskeferie!
02.04 Påskeferie!
14 06.04 10.3, 10.4, 10.8 Generell beskrivelse av hypotesetesting, hypotesetesting for ulike situasjoner, og p-verdier 1. time og 2. time Slides
09.04 10.6, 10.9 Valg av antall observasjoner i hypotesetest, og hypotesetest for to andeler 1. time og 2. time Slides
15 13.04 11.1, 11.2, 11.3 Introduksjon til enkel lineær regresjon, SME og minste kvadraters metode 1. time og 2. time Slides
16.04 11.4, 11.5 Egenskaper til estimatorene, 1. time og 2. time. Hvis du opplever problemer med video fra 1. time, prøv en annen nettleser. Slides
16 20.04 11.6, 11.10 Prediksjon i lineær regresjon, forskjellen mellom konfidensintervall og prediksjonsintervall, og residualplot 1. time og 2. time Slides
23.04 11.10, oppsummering Sjekke modelantagelser og kort oppsummering av faget 1. time og 2. time Repetisjon.pdf, VidereStatistikkKurs.pdf, oppsummering.pdf VIKTIG: Dere skal ha digital hjemmeeksamen. Se oppdatert informasjon om eksamen her.
2021-04-26, Geir-Arne Fuglstad