Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

tma4245:2019v:bin-normtiln [2019-02-13] (nåværende versjon)
bakke opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +===== Normaltilnærmelse til binomisk fordeling =====
  
 +Illustrasjon av binomisk sannsynlighet,​ \(P(2\leq X\leq8)\), \(n=15\), \(p=0{,​}4\),​ som sum av areal av søyler, og av normaltilnærmelse (areal under graf til tetthet) med og uten heltallskorreksjon. Lim inn ett avsnitt med kode om gangen i MATLAB. Fungerer i R2016A.
 +
 +<code matlab>
 +x=0:1:15
 +y=binopdf(x,​15,​.4)
 +clf
 +hold off
 +h=bar(x,​diag(y),​1,'​stacked'​)
 +xlim([-0.5 15.5])
 +ylim([0 .3])
 +set(h(3:​9),'​facecolor','​r'​)
 +set(h([1:2 10:​16]),'​facecolor','​w'​)
 +set(h,'​EdgeColor','​black'​)
 +set(gca,'​XTick',​0:​15)
 +a=annotation('​textbox',​[.13 .85 .7 .06],'​String','​$P(2\leq X\leq8)=0{,​}8998$'​)
 +set(a,'​Color','​r','​FontSize',​18,'​Interpret','​latex','​EdgeColor','​none'​)
 +
 +% Sannsynlighetstetthet for normalfordeling med forventningsverdi np og varians
 +% np(1-p) er tegnet med blått.
 +hold on
 +plot(-.5:​.1:​15.5,​normpdf(-.5:​.1:​15.5,​6,​sqrt(3.6)))
 +grid on
 +
 +% Areal av rødt område er tilnærmet lik areal av grønt område:
 +xx=2:.1:8;
 +area(xx,​normpdf(xx,​6,​sqrt(3.6)),'​FaceColor','​g','​FaceAlpha',​.6);​
 +aa=annotation('​textbox',​[.13 .79 .7 .06],'​String','​$P(2\leq Y\leq8)=0{,​}8366$'​);​
 +set(aa,'​Color',​[.4 .6 0],'​FontSize',​18,'​Interpret','​latex','​EdgeColor','​none'​);​
 +
 +% Enda bedre med heltallskorreksjon:​
 +xx=[1.5:​.1:​2]
 +area(xx,​normpdf(xx,​6,​sqrt(3.6)),'​FaceColor','​g','​FaceAlpha',​.6);​
 +xx=[8:​.1:​8.5]
 +area(xx,​normpdf(xx,​6,​sqrt(3.6)),'​FaceColor','​g','​FaceAlpha',​.6);​
 +aaa=annotation('​textbox',​[.13 .73 .7 .06],'​String','​$P(1{,​}5\leq Y\leq8{,​}5)=0{,​}8973$'​)
 +set(aaa,'​Color',​[.4,​.6,​0],'​FontSize',​18,'​Interpret','​latex','​EdgeColor','​none'​)
 +</​code>​
2019-02-13, Øyvind Bakke