Årets eksamen i TMA4105 Matematikk 2

Viktig informasjon om avviklingen av eksamen

Som tidligere meldt avvikles eksamen som digital hjemmeeksamen i Inspera onsdag 13. mai kl 09.00 til 13.00 med alle hjelpemidler tillatt. Dette innebærer alle bøker, notater, regneverktøy og nettressurser. Det vil altså ikke være snakk om å installere Safe Exam Browser slik som ved digitale campus-eksamener. Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid, så samarbeid betraktes som juks, selv om dette selvsagt ikke kan kontrolleres. Det vil derfor være opp til den enkeltes samvittighet å gjennomføre eksamen selvstendig. Eksamen vil vurderes som Bestått eller Ikke bestått, med grensen for Bestått omlag der den ligger til vanlig.

Noen viktige punkter å merke seg:

 • Alle svar skal skrives inn i Inspera. Det vil IKKE blir mulighet for å laste opp filer. Dette gjør vi for å minimere sjansen for at noe skal gå galt rent teknisk. Med så mange studenter som det er i Matematikk 2 anser vi det som tryggest at eksamen foregår uten filopplasting.
 • Eksamen vil bestå av oppgaver av fire ulike typer:
 1. Flervalgsoppgaver (velg ett riktig alternativ)
 2. Paringsoppgaver (koble ett element i én gruppe til ett element i en annen gruppe)
 3. Oppgaver som bare spør etter et enkelt algebraisk uttrykk eller et tall.
 4. Oppgaver som krever litt mer begrunnelse. For denne typen oppgaver, se nærmere instruksjon nedenfor.
 • Siden det er tungvint å skrive inn matematikk i Inspera, vil vi for oppgaver av type 4 etterspørre litt annen type begrunnelse enn vanlig. Disse oppgavene vil innledes med informasjonen som er gjengitt i kursiv nedenfor:

De etterfølgende oppgavene innebærer en del regning. Siden det er tungvint å skrive inn utregninger i Inspera, ber vi ikke om at du skriver inn utregningene du har gjort. For allikevel å kunne vurdere fremgangsmåten, ber vi for disse oppgavene om følgende:

 • Gjør kort rede for hvordan du har tenkt og hvilke teoremer du eventuelt har brukt.
 • Skriv inn eventuelle mellomsvar som du har brukt videre i utregningen.
 • Angi det endelige svaret.

Dette vil gjøre at vi kan gi uttelling for oppgaven selv om det endelige svaret ikke er helt rett.

 • Vurderingen av disse oppgavene vil altså være basert kun på de tre punktene ovenfor.
 • I denne fila ser du eksempel på løsning av en oppgave av type 4 fra eksempeleksamen.
 • Bare oppgaver av type 1 og 2 blir automatisk vurdert. Svar på oppgaver av type 3 og 4 vil bli lest av sensor.
 • Det finnes en formeleditor i Inspera som gjør det mulig å skrive inn matematiske uttrykk. Trykk på ∑-tegnet i menyen over svarfeltet. Test gjerne ut dette på eksempeleksamen. Ellers går det an å bruke notasjon som x^2 for potenser og a_1 for indekser og lignende.
 • Se på eksempeleksamen som er lagt ut, og på gjennomgangen av denne på video. Eksempeleksamen gir et godt inntrykk av hvordan stilen på den endelige eksamen vil være. Merk at eksempeleksamen er basert på tidligere gitte eksamensoppgaver. Vi håper derfor at de endelige eksamensoppgavene ikke skal oppleves veldig annerledes enn de dere har sett før. Læringsmålene for emnet er ikke endret. NB! Dessverre er det en feil i det ene alternativet i Oppgave 1 i Inspera-versjonen. Parametriseringen med trigonometriske funksjoner, som var ment å være riktig, er ikke det likevel. På pdf-versjonen er den trigonometriske parametriseringen (alternativ (iv)) riktig.
 • Alle eksamenssett dette semestret skal ha en standardisert forside. Denne inneholder en del tekst, så derfor kunngjør vi denne på forhånd slik at dere ikke skal bruke tid på eksamensdagen til å lese denne. Forsiden for Matematikk 2 finnes her. Her finner dere telefonnummer både til faglærere og til teknisk hjelp under eksamen. Det kan være lurt å notere ned det på forhånd.
 • På denne forsida vises det til en nettside om juks og plagiering. Denne kan der finne her.
 • Vi vil også lage eksamenssettet i en pdf-variant som vanlig, i tillegg til at oppgavene blir gitt gjennom Inspera. Pdf-fila vil ligge som en såkalt ressurs i Inspera. Se eksempeleksamen for å se hvordan dette ser ut. Det er lurt å åpne denne i en ny fane i nettleseren.
 • Gjør deg kjent med hvordan du kan zoome i pdf-en dersom du har behov for å se noe i større format. Se også under Options i Inspera hvordan det er mulig å endre størrelsen på teksten (tre nivåer).
 • Eksamensoppgavene blir tilgjengelig på bokmål og på nynorsk. Ingen har bedt om oppgaver på engelsk.

Nedenfor er gjengitt en del informasjon av allmenn karakter angående eksamensavviklingen:

Informasjon fra Institutt for matematiske fag

NTNU har vedtatt at det ikke skal arrangeres eksamen med fysisk oppmøte i april/mai/juni 2020. En rekke emner har på grunn av dette fått endret vurderingsform. En del emner har i tillegg endret karakterregel fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått.

TMA4105 - Matematikk 2 har endret vurderingsform. Vurderingen Skriftlig eksamen er endret til Hjemmeeksamen

Karakterregel i emnet er endret til bestått/ikke bestått

Emnebeskrivelsen og informasjon om vurdering i studentweb vil bli oppdatert innen 8.4.2020

Du vil finne mer informasjon om

 • Verktøy for eksamensgjennomføring (Inspera)
 • Forbedring av karakter ved endring av karakterregel
 • Trekkfrist
 • Konsekvens av endring av karakterregel fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått
 • Eksamensdato og varighet
 • Tilrettelegging
 • Hjelpemidler hjemmeeksamen
 • Utsatt eksamen
 • Egenmelding ved fravær på eksamen
 • Klage/begrunnelse på karakter
 • Ofte stilte spørsmål om eksamen og Korona
 • Faglig informasjon om eksamen

denne nettsiden.

Sitter du fortsatt med ting du lurer på? Ta kontakt med instituttet på NTNU Hjelp (Prøv å klippe og lime inn lenken om den ikke åpnes direkte.)

Gjentak, sykdom og andre spørsmål

En del generell informasjon til studenter om eksamen fra NTNU sentralt, kan finnes her

Noen punkter som det er grunn til å merke seg:

 • Kravet om minst seks godkjente Möbius-tester og minst to godkjente skriftlige innleveringer for å få gå opp til eksamen opprettholdes.
 • Innleveringer vil imidlertid ikke ha noen betydning for karakteren, fordi disse uansett bare ville kunne bidra til å forbedre en ståkarakter, ikke til å løfte fra stryk til bestått.
 • Frivillig gjentak av eksamen for studenter som har bestått tidligere, men som vil forbedre karakter, vil ha lite for seg fordi det ved gjentak vil være årets karakteruttrykk som gjelder. For studenter som tidligere har strøket, vil det derimot ha mening å ta vårens eksamen. De vil da ende opp med karakteren Bestått i TMA4105 dersom de består.
 • Hvis noen av ulike grunner utsetter eller gjentar eksamen til neste år, når vi må anta at vi er tilbake til normale forhold, må man gjennomføre øvingsopplegget på nytt dersom man vil at det skal telle på karakteren. Dette er i tråd med vanlige regler som allerede er beskrevet under ofte stilte spørsmål. Man kan ta eksamen uten å gjennomføre øvingsopplegget på nytt, men da vil eksamen telle 100 %.
 • De vanlige reglene sier at ved hjemmeeksamen så vil det ikke bli arrangert utsatt eksamen. Disse reglene er laget for en helt annen type hjemmeeksamen enn den det er snakk om nå, og under normale forhold. Det er nå klart at det vil bli arrangert utsatt eksamen.
2020-07-03, Frode Rønning