Om StudForsk

StudForsk-prosjekter er små forskningsprosjekter i matematiske fag, der NTNU-studenter får veiledning av en hovedveileder ved Institutt for matematiske fag.

Om StudForsk-prosjekter

1. Alle studenter ved NTNU som ikke har startet arbeid med masteroppgave eller fordypningsprosjekt (5. årskurs), kan søke. Arbeidet skal være avsluttet før studenten starter med masteroppgave eller fordypningsprosjekt.

2. Det er mulig med tverrfaglige prosjekter, inkludert samarbeid mellom studenter ved IMF og studenter med annen hovedprofil.

3. Tidsrammen for et prosjekt kan være fra fire uker til seks måneder. Antall timeverk pr. student er normalt 50–150.

4. En student kan delta i høyst to StudForsk-prosjekter i løpet av studiet, og ikke i to samtidig.

5. Arbeid med er StudForsk-prosjekt kan foregå når som helst, også i ferier, i den grad veileder er tilgjengelig.

6. Det skal skrives en kort rapport, som først skal godkjennes av hovedveileder, dernest av prosjektledelse.

7. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student. Forskningsmidler til studenter utbetales som stipend.

8. Det foretas ikke evaluering, og prosjektet gir ikke studiepoeng. Studenten får en (standardisert) attest som bevis for deltakelse i prosjektet.

9. Resultater av arbeid med StudForsk-prosjekter kan ikke inngå i bachelorprosjekt, fordypningsprosjekt eller masteroppgave.

Retningslinjer for studenter

1. Oversikt over tilgjengelige StudForsk-prosjekter vil finnes på disse nettsidene, og søknader sendes herfra.

2. En student som tar StudForsk-prosjekt samtidig som bachelorprosjekt, må ha forskjellige veiledere på de to prosjektene.

3. En student kan delta i høyst to StudForsk-prosjekter i løpet av studiet, og ikke i to samtidig.

4. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student. Forskningsmidler til studenter utbetales som stipend.

Retningslinjer for veiledere

1. Alle fast vitenskapelige ansatte, postdoktorer, emeriti og ansatte i bistillinger (ikke stipendiater) ved IMF kan foreslå prosjekter. Det kan være biveiledere fra andre institutt eller institusjoner (f.eks. SINTEF).

2. Prosjektene skal ha en forskningsprofil, ikke være rene implementeringsoppgaver (f.eks. programmering).

3. Prosjektledelsen godkjenner innkommende prosjektforslag fra de ansatte fortløpende.

4. Veileder bestemmer om det skal være en søknadsfrist, som tidligst kan være tre uker etter innsendt prosjekt, eller om søkere skal vurderes fortløpende.

5. Veileder(e) rangerer søkerne. Én eller to studenter kan delta i prosjektet.

6. En student som tar StudForsk-prosjekt samtidig som bachelorprosjekt, må ha forskjellige veiledere på de to prosjektene.

7. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student. Det utbetales ikke lengre forskningsmidler til veiledere.

Bakgrunn

Kontakt

2022-03-01, Hallvard Norheim Bø