Nøkkelbegreper TMA4105 Matematikk 2, vår 2015

Dette er en liste over begreper som alle studenter forventes å beherske. Den er ment som en sjekkliste, og en hjelp til eksamen. For den som trenger det, er her også en norsk-engelsk matematisk ordliste.

Uke 2: 8.2–8.4

 • Kurver i planet og kurveparametriseringer
  • Sirkler og ellipser som eksempler på kurveparametriseringer
 • Glatte kurver, tangent og stigningstall
 • Buelengde og buelengdeelementet
 • Arealberegning for området begrenset av en lukket kurve

Uke 3: 8.5–8.6, 10.5–10.6

 • Polarkoordinater. Konvertere til og fra kartesiske koordinater
 • Polare grafer
  • Tangenter, og retning der \(r=0\)
  • Areal- og buelengdeberegning
 • Andregradsflater
  • Ellipsoider, sirkulære og elliptiske paraboloider, enkappede og tokappede hyperboloider
 • Sylinder- og kulekoordinater. Konvertere til og fra kartesiske koordinater

Uke 4: 11.1, 11.3–11.5

 • Deriverbare vektorvaluerte funksjoner av én variabel
 • Derivasjonsregler - produktregler og kjerneregelen
 • Kurver og parametriseringer i tre dimensjoner
 • Buelengden til kurver
 • Tangent- og normalvektorer til kurver
 • Krumning

Uke 5: 12.1–12.4

 • Funksjoner av flere variable
 • Grafen og konturlinjene til en funksjon av to variable. Konturflatene til en funksjon av tre variable.
 • Grenseverdier av funksjoner av flere variable. Kontinuitet.
 • Partiellderiverte av funksjoner av flere variable.
 • Tangentplan til funksjonsgrafer.
 • Høyereordens partiellderiverte.
 • Likhet av blandede partiellderiverte.

Uke 6: 12.5–12.7

 • Kjerneregelen
 • Bruk av kjerneregelen for høyere ordens deriverte
 • Deriverbarhet
 • Differensialer og lineær approksimasjon
 • Vektorvaluerte funksjoner av flere variable, Jacobimatrise
 • Gradienter, retningsderivert

Uke 7: 12.8–12.9 og 15.1

 • Implisitt derivasjon (implisitte funksjonssetningen)
 • Jacobi-determinanten
 • Taylors formel, spesielt i to dimensjoner
 • Vektorfelt og skalare felt
  • Glatte vektorfelt
  • Strømlinjer

Uke 8: 15.2–15.4

 • Konservative vektorfelt
  • Nødvendige betingelser for konservative vektorfelt
 • Linjeintegralet og buelengdeelementet \(ds\)
  • Linjeintegralet er uavhengig av parametrisering
 • Linjeintegralet av vektorfelter
  • Sirkulasjon – linjeintegralet rundt en lukket kurve
  • Teorem: uavhengighet av integrasjonskurven for konservative vektorfelter

Uke 9: 14.1–14.2 og 16.3

 • Dobbeltintegraler
  • Riemannsummer
  • Egenskaper til dobbeltintegraler
 • Enkle (x-enkle, y-enkle) og regulære integrasjonsområder
 • Itererte dobbeltintegraler
 • Bytte av integrasjonsrekkefølge
 • Greens teorem i planet
 • Divergensteoremet i planet

Uke 10: 14.3–14.6

 • Uekte integraler for funksjoner med konstant fortegn
 • Integrasjon i polarkoordinater
 • Variabelskifte i dobbeltintegraler
 • Trippelintegraler og itererte integraler i tre dimensjoner
 • Variabelsubstitusjon i trippelintegraler
  • til/fra sfæriske, sylindriske og kartesiske koordinater (volumelementet \(\mathrm dV\) gitt ved kartesiske, sylindriske og sfæriske koordinater)
  • gjennom alminnelige transformasjoner (Jacobimatrise, Jacobideterminant)

Uke 11: Anvendelser og 15.5

 • Parametriske flater
  • Glatte flater
  • Flateintegralet, flateelementet \(dS\) og normalvektoren \(\mathbf{\hat{N}}\)

Uke 12: 15.6 og 16.4 (16.1)

 • Orienterte og orienterbare flater
 • Fluksen av et vektorfelt gjennom en orientert flate
 • Gradient og divergens
 • Divergensteoremet i to og tre dimensjoner (Gauss' teorem)

Uke 13: 16.1–16.2 og 16.5

 • Gradient, divergens og curl: definisjon og egenskaper
 • Rotasjonsfrie vektorfelt er konservative
 • Om \(\mathbf{F}\) er divergensfritt er \(\mathbf{F} = \mathbf{\text{curl } G}\)
 • Stokes' teorem

Uke 15/16: 13.1–13.3

 • Kritiske punkter, singulære punkter og randpunkter
  • Nødvendige og tilstrekkelige kriterier for lokalt min/max
  • Andrederiverttesten i to dimensjoner
 • Beregning av maksimum og minimum for funksjoner definert på delmengder av planet og rommet
  • Kompakte (lukkede og begrensede) mengder
  • Ubegrensede mengder
  • Lagranges multiplikatormetode for én og to bibetingelser

Støttemateriale

2015-04-08, Kristoffer Varholm