Informasjon om TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

Faglig innhold

Grenser, kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel. Sekantsetningen (middelverditeoremet), maksima og minima, relaterte vekstrater, L'Hopitals regel, Newtons metode. Integrasjonsmetoder og numerisk integrasjon. Volum, buelengde, areal av rotasjonsflater og tyngdepunkt. Følger, rekker og potensrekker. Taylorrekker, Taylors formel. Førsteordens separable og lineære differensialligninger. Eulers metode. Systemer av differensialligninger. Eksempler på matematisk modellering.

Læringsmål

1. Kunnskap. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende grunnleggende begreper og metoder fra énvariabel matematisk analyse. Herunder kontinuitet, konvergens og integrasjon. Videre kjenner studenten grunnleggende numeriske metoder for løsning av ikke-lineære ligninger, differensialligninger og integrasjon. Studenten kjenner til hvilke muligheter og begrensninger som ligger i bruk av matematisk programvare.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om énvariabel matematisk analyse til å formulere og løse enkle problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læreboken

Adams og Essexs: Calculus, eighth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i et spesielt 2-bind paperback utgave (ISBN ADAMS Custom 9781783650989) på akademika. Det spiller ingen rolle om dere kjøper spesialutgaven eller den originale utgaven (den eneste forskjellen er at spesialutgaven er delt i to bind).

Pensum

 • Kapittel 1.1-1.5
 • Kapittel 2.1-2.11
 • Kapittel 3.1-3.6
 • Kapittel 4.1-4.6 og 4.8-4.10
 • Kapittel 5.1-5.7
 • Kapittel 6.1-6.8
 • Kapittel 7.1-7.7 og 7.9
 • Kapittel 9.1-9.7
 • Kapittel 18.1, 18.3
 • Øvingene

Eksamen og midtsemesterprøve

Obligatoriske aktiviteter

Læringsfilosofi

 • Vi tror at studenter lærer mest hvis de selv tar ansvar for egen læring.
 • Vi mener også at det er viktig å ta høyde for at studenter er forskjellige og tilegner seg kunnskap på forskjellige måter.
 • Vi strever derfor etter å stille flere forskjellige ressurser på varierende nivå til rådighet for studentene slik at de selv kan velge hvilke ressurser de vil benytte seg av og hvordan de vil tilrettelegge læringen sin.
 • Vi mener imidlertid at det må være visse aktiviteter som er obligatoriske slik at studentene blir holdt ved ilden og ikke utsetter alt til eksamensperioden.
 • Vi forsøker å gjøre de obligatoriske aktivitetene så utbytterike for studentene som mulig og tilrettelegge dem slik at studentene kan bruke dem til å vurdere hvilke områder de bør fokusere læringen sin på.
 • Vi strever etter å være presise omkring det studentene kan forvente av oss, og det vi forventer av dem.

Referansegruppe

Hver parallell har sine egen referansegruppe. Det viser seg at ved å opprette referansegrupper settes kvalitet på dagsordenen, slik at studenter og faglærer får en arena hvor det er naturlig å ta opp tema som det ellers kan være vanskelig å starte dialog rundt.

Hver referansegruppe består av studentrepresentanter fra hvert studieprogram i parallellen og skal fungere som et bindeledd og formidle innspill fra hele studentgruppen til foreleser. Referansegruppenes oppgave er å gi tilbakemelding til foreleser om hvordan undervisningsopplegget har bidratt til å oppfylle læringsmålene i emnet og de skal bidra til at undervisning og læring utvikler seg i en positiv retning.

Medlemmer av referansegruppene har mulighet til å være med på å kvalitetssikre undervisningen ved å gi tilbakemeldinger på blant annet øvingsopplegg, forelesninger og lab. Dersom de oppdager at noe burde tas opp er de pliktige til å videreformidle dette ettersom faglærere og studenter har et felles ansvar for å skape et godt læringsmiljø og sørge for god læring. Både positive og negative tilbakemeldinger er med på å styrke undervisningen. Dette vil gi faglærer input på hva som burde forbedres og hva som skal forbli som det er. Dersom de mener at noe burde tas opp, har de også mulighet til å kalle inn til et møte med medlemmene i referansegruppen og faglæreren.

Hver referansegruppe møtes noen gange i løpet av semesteret med foreleseren for parallellen.

Mer informasjon om referansegrupper

 • En ressursside med spesifikk informasjon knyttet til referansegrupper finner her.
 • Studenttinget har laget et hefte for referansegrupper som dere kan finne her.
2013-11-29, tokemeie