Project and master thesis work in statistics supervised by Geir-Arne Fuglstad

Contact info

Jeg er interessert i statistisk modellering av rom eller rom-tid prosesser og beregningsorientert statistikk.

Jeg velger å ikke gi konkrete oppgaver på denne siden, men jeg er spesielt interessert i

  • Modellering av data fra komplekse surveys slik som de som utføres av Demographic Health and Surveys (DHS) i de fleste utviklingsland. Hovedformålet er å lære om demografi og helse i land hvor det ikke finnes nasjonale registre av høy nok kvalitet. Eksempler på interessante responser er dødelighet og utbredelse av sykdommer. Se denne artikkelen for et eksempel på rom-tid modellering av under-5 dødelighet. Aktuelle problemstillinger kan være å
    • se på effekten av å ignorere survey designet når dataene analyseres
    • forbedre modellen for under-5 dødelighet
  • Teoretisk arbeid med ikke-stasjonære romlige modeller hvor avhengighetsstrukturen varierer over rommet og ikke kan beskrives av en enkel parametrisk modell slik som tradisjonelle isotropiske avhengighetsstrukturer. Se denne artikkelen for en oversikt om hvordan slike avhengighetsstrukturer kan konstrueres basers på stokastiske partielle differensialligner (SPDE), og denne artikkelen for hvordan SPDE-modeller tillater rask inferens for romlig statistikk.
  • Utvikling og testing av en ny måte å konstruere priors på som er basert på prinsipper og sikter mot tolkbare og forståelige priors med gode egenskaper. Se generell artikkel om Penalised Complexity priors og spesielt for romlige Matérn modeller. Det er vanlig praksis å velge uavhengige priors for de ulike variansparameterene i additive modeller, men det ville være interessant å teste ut en ny måte å velge simultanfordelinger der den totale variansen i modellen fordeles til de ulike modelkomponentene på en strukturert må. Se preprint.

De mest relevante fagvalgene er TMA4250 Romlig statistikk og TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder.

2019-02-05, Geir-Arne Fuglstad