Denne siden vedlikeholdes av Øyvind Solberg

Bachelor and master thesis for students in mathematical sciences (BMAT/MSMNFMA)

This page tells you how to choose a topic and a supervisor for a bachelor thesis and a master thesis in mathematical sciences. All the scientific staff in the Department of Mathematical Sciences are possible supervisors. You should directly contact one or several of those you think offer an interesting topic for a thesis (see the list below). The list below is a common list for bachelor thesis, FYSMAT projects and master thesis, so not all topics might be available for all types of thesis. The supervisor will inform you about possible prerequisites to take on a thesis.

In writing a bachelor or a master thesis in mathematical sciences, one needs to address the UN's sustainability goals. You find these goals here on page 14. If you want to look at the sustainability strategy of the IE-faculty look here, where page 9 explains the requirements to a bachelor or a master thesis with respect to the UN's sustainability goals.

The deadline for submitting the Bachelor student form is before 1st March for theses written in the spring term and before 15th September for theses written in the autumn term, but for the Master students the form is for wishes for the autumn semester and the deadline is 1st March

Bachelor students BMAT: Register your supervisor/project for the spring of 2024 (link open)

Master students MSMNFMA: Register top 3 wishes for supervisor/project for the 2024/2025 study year (deadline 1 March 2024)

Bacheloroppgave og masteroppgave for studenter i matematiske fag (BMAT/MSMNFMA)

Denne siden gir informasjon om hvordan du velger tema og veileder for en bacheloroppgave og en masteroppgave i matematiske fag. Alle faglærere ved institutt for matematiske fag er aktuelle veiledere. Ta direkte kontakt med en eller flere av dem som du synes tilbyr et interessant tema, og eller jobber innen fagfelt du er interessert i for å diskutere aktuelle temaer for oppgaver (se listen under). Listen under er en fellesliste for bacheloroppgaver, FYSMAT-prosjekt og masteroppgaver, slik at alle temaene og forslagene er ikke nødvendigvis tilgjengelig for alle typer prosjekt og oppgaver. Veilederen vil i så fall også opplyse om eventuelle forkunnskapskrav for å kunne gjennomføre prosjektet/oppgaven.

Fristen for å registrere veileder og oppgave for bachelorstudenter er før 1. mars om du skriver oppgave om våren og før 15. september hvis du skriver om høsten. For masterstudenter gjelder skjemaet for ønsker - det er kun en first - som er 1. mars for oppgaver som starter om høsten.

Bachelorstudenter BMAT: Registrer hvem som er din veileder/projekt for våren 2024 (lenke åpen)

Masterstudenter MSMNFMA: Register dine topp 3 ønsker for veileder/oppgave for studieåret 2024/2025 (frist er 1. mars 2024)

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven MA2002 (15sp) er en obligatorisk del av bachelorgraden i matematiske fag. Hensikten med emnet er å lære å presentere matematikk både muntlig og skriftlig. Bacheloroppgaven bedømmes med bestått eller ikke bestått. Ut over å skrive en bacheloroppgave består den av en muntlig presentasjon av oppgaven. Gjennom arbeidet med oppgaven mottar studenten veiledning etter avtale med veilederen (normalt ett møte hver eller annen hver uke). Skjema for å registrere veileder og bacheloroppgave kommer.

 • Studenten skal sette seg inn i et tema innen matematikk eller statistikk. (Det er ikke krav om egen forskning i bacheloroppgaver, men temaet bør ikke være noe som også er dekket av det vanlige kurstilbudet.)
 • Studenten skal også lære å presentere temaet skriftlig på en klar og konsis måte. (Det er viktig å forstå at det ikke er antall sider men klarhet av presentasjon som teller her.) Mange studenter bruker her LaTeX for å gjøre dette.
 • Til slutt skal prosjektet presenteres muntlig. Det kan for eksempel være i form av en seminarpresentasjon i faggruppa, eller, om det er flere bachelorprosjekter i samme fagfeltet, ved å presentere resultatene for hverandre.

Veiledning

Listen under er en fellesliste for prosjekter/oppgaver for forskjellige studieretninger, og noen av dem kan i utgangspunktet være ment som oppgaver på masternivå. Det er derfor viktig at du tar direkte kontakt med mulige veiledere for å diskutere mulige oppgaver for å sikre tilgjengeligheten av den oppgaven som frister deg. Veileder bør være valgt før eksamenslutt i semesteret før en planlegger å starte på bachelorprosjektet.

Frist og vurdering av en bacheloroppgave

 • Over ett semester: innleveringsfrist i semesteret henholdsvis 1. juni og 15. desember for en vår- og høst-semesters oppgave.
 • Over to semestere: innleveringsfristene de samme som over, dvs. 1. juni og 15. desember.
 • Oppgaven leveres i Inspera.
 • Studentenes skriftlige og muntlige presentasjoner vurderes av en intern og en (eller flere) eksterne sensorer. Det gis ikke bokstavkarakterer, bare bestått/ikke bestått.
 • Sensor skal bruke Sensurveiledning for bacheloroppgaver når de sensurerer oppgaven.
 • Vi anbefaler studentene å lese sensorveiledningen. Denne veiledningen gir studenten et innblikk i hvordan hen blir vurdert.
 • I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i De forente nasjoners bærekraftsmål. Dette er et formelt krav og kan gjennomføres for eksempel ved et avsnitt i introduksjonen av oppgaven.

Presentasjon av oppgaven

Presentasjonen skal vare i ca 20. min. Etterpå kan sensorer komme med spørsmål knyttet til oppgaven og presentasjonen. Presentasjonen vil foregå medio juni.

Printing og ferdigstilling av bacheloroppgaver

Institutt for matematiske fag dekker kostnader for trykking av 2 eksemplarer av bacheloroppgaven i størrelse B5 eller A4, en til deg/studenten og en til din veileder. Øvrige eksemplar må dekkes av deg/studenten selv. Du kan bestille trykk samtidig som du ferdigstiller oppgaven din hos NTNU Grafisk.

Når du bestiller trykk i portalen til NTNU Grafisk, så må du huske å velge riktig kostnadssted: "63150501 Institutt for matematiske fag", og "Leveres med NTNUs Transporttjeneste/NTNU Transport service". Prosjektnummer og analyse kan du se bort fra.

Begge eksemplarene blir levert på instituttet, som sørger for at både veilederen din og du får hvert deres eksemplar.

Du finner også fremgangsmåte for ferdigstilling og bestilling av trykk på innsida.

Har du spørsmål om trykking ta kontakt med Elin Merethe Todal ved Institutt for matematiske fag.

Master thesis

The master thesis MA3911 (45 credit points) is a mandatory part of a master degree in mathematical sciences. The master thesis is awarded a grade in the usual interval of grades from F up to A. An oral presentation of the thesis is also part of the work with the master thesis. For more information regarding thesis, please see Innsida

For those obtaining a bachelor degree in mathematical sciences from NTNU, one would normally have the same supervisor for the master degree. In that case discuss the topic for the master thesis with your bachelor supervisor. If you want a different supervisor for the master degree, then you must yourself take the initiative for that change. Then consult the catalogue below and contact directly the scientific staff in charge and discuss possible topics for the master thesis.

Deadlines and requirements for a master thesis

 • The deadline for handing in a master thesis is 1st June (spring term) and 15th December (autumn term).
 • The thesis is submitted in Inspera.
 • The students' written and oral presentations are assessed by an internal (not supervisor) and one (or more) external examinator.
 • The examiners must use the following assessment form (pdf) / assessment form (doc) when censoring the thesis.
 • We recommend that students read the examiner's guide. This guide gives the students an insight into how the thesis is assessed.
 • The master thesis must reflect on the sustainability relevance of the thesis based on the United Nations' sustainability goals. This is a formal requirement and can be implemented, for example, by a paragraph in the introduction.

Printing and completion of master thesis

The Department of Mathematical Sciences offer to cover the cost of printing of 2 copies of size B5 or A4 of your master thesis, one for the student and one for the supervisor. Additional copies must be paid by you/the student. You can order your print of your thesis through the service of NTNU Grafisk.

When ordering your print at NTNU Grafisk, remember to use the correct "kostnadssted": "631505 Institutt for matematiske fag", and "Leveres med NTNUs Transporttjeneste/NTNU Transport service". "Prosjektnummer" and "analyse" you can disregard.

Both copies will be sent to the department, which will make sure that both your supervisor and you will get a copy each.

You will also find information about how to complete the thesis for submission and how to order printed copies of it at Innsida.

If you have question about printing please contact Elin Merethe Todal in the Department of Mathematical Sciences.

Master agreement

The deadline for handing in a master agreement is 15th September. You can some find information about it here. If you need more information on how to fill out the masters agreement, you can find this here

LaTeX

Here is a short list of LaTeX resources at NTNU.

 1. Beginner course in LaTeX given by the library at NTNU (Sign up, the course is in Norwegian)
 2. An introduction to LaTeX from PVV. (Various text based resources)

Oppgavekatalog / Project catalogue

Her er en oversikt over temaer det tilbys prosjekt, bacheloroppgaver og masteroppgaver innenfor, og hvilke faglærere som veileder slike prosjekter. Om du finner et tema som interesserer deg, klikk på fagpersoner som er listet under dette temaet, og du får tilgang til spesifikke prosjekt/masterbeskrivelser. Som student oppfordres du likevel til å ta kontakt direkte med faglærerne på deres kontor for å få høre mer om oppgavene.

Here is a list of topics that are available for projects, bachelor thesis and master thesis, and who are supervising these topics. If you find a topic that interests you, click on the person(s) listed under that topic, and you will gain access to specific descriptions of projects, bachelor thesis and master thesis. However, as a student you are encouraged to contact directly the scientific staff to obtain more information about the different topics and projects/thesis.

Algebra (og kryptografi/and cryptography)
Petter Bergh
Aslak Bakke Buan
Kurusch Ebrahimi-Fard
Kristian Gjøsteen
Sondre Kvamme
Steffen Oppermann
Jiaxin Pan
Øyvind Solberg
Analyse / Analysis
Harmonisk analyse med anvendelser


Harmonic Analysis with Applications

Stine Marie Berge
Mats Ehrnström
Sigrid Grepstad
Franz Luef
Eugenia Malinnikova
Karl-Mikael Perfekt
Flere komplekse variable


Several Complex Variables

Marius Irgens
Xu Wang
Kompleks analyse og operatorteori


Complex Analysis and Operator Theory

Karl-Mikael Perfekt
Kristian Seip
Analytisk tallteori


Analytic Number Theory

Andrii Bondarenko
Kristian Seip
Operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri


Operator Algebras and Noncommutative Geometry

Franz Luef
Eduard Ortega
Kvanteinformasjon og programmering


Quantum Information and Programming

Franz Luef
Eduard Ortega
Differensiallikninger og numerisk analyse / Differential Equations and Numerical Analysis
Analyse på differensialligninger


Analysis on Differential Equations

Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
Jørgen Endal
Katrin Grunert
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Numerikk


Numerics

Ronny Bergmann
Elena Celledoni
Charles Curry
Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
James Jackaman
Jørgen Endal
Markus Grasmair
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Trond Kvamsdal
Anne Kværnø
Knut-Andreas Lie
Andre Massing
Brynjulf Owren
Douglas Pacheco
Xavier Raynaud
Optimering


Optimization

Ronny Bergmann
Markus Grasmair
Dietmar Hömberg
Elisabeth Köbis
Geometri & topologi / Geometry & Topology
Torgeir Aambø
Rune Haugseng
Drew Heard
Abigail Linton
Clover May
Gereon Quick
Alexander Schmeding
Marius Thaule
Matematikkdidaktikk / Didactics of Mathematics
Yael Fleischmann
Frode Rønning
Heidi Strømskag
Statistikk / Statistics
Beregningsorientert statistikk


Computational Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Sara Martino
Bob O'Hara
John Paige
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Gunnar Taraldsen
Håkon Tjelmeland
Jarle Tufto
Biostatistikk


Biostatistics

Andreas Asheim
Thea Bjørnland
Mette Langaas
Stefanie Muff
Bob O'Hara
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Jarle Tufto
Romlig statistikk


Spatial Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Bob O'Hara
John Paige
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Håkon Tjelmeland
Statistikk og finans


Statistical Finance

Espen R. Jakobsen
Jacob Laading
Statistisk inferens


Statistical Inference

Øyvind Bakke
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Mette Langaas
Gunnar Taraldsen
Jarle Tufto
Nikolai Ushakov
Statistisk læring


Statistical Learning

Erlend Aune
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Jo Eidsvik
Markus Grasmair
Mette Langaas
Gunnar Taraldsen
Teoretisk statistikk


Theoretical Statistics

Gunnar Taraldsen
Eksterne prosjekt / External Projects
SINTEF
2024-05-23, Øyvind Solberg