Dette er en gammel utgave av dokumentet!


TMA4245 Statistikk våren 2019

Parallell 1: Forelesninger for MTDESIG, MTIØT, MTKOM, MTMART, MTPROD

Faglærer: Øyvind Bakke, Sentralbygg 2, rom 1234. Telefon (735)98126.

Referansegruppe: Sondre Audal (MTPROD), Victoria Welle Fjellbirkeland (MTDESIG), Hans C. L. Høyland (MTMART), Tilde Thorvik (MTKOM). Vi tar gjerne imot et medlem også fra MTIØT!

Forelesninger: Tirsdag 14.15–16.00 i R1 og fredag 8.15–10.00 i R1

Meldinger

5.3.2019: Forelesningen fredag 15. mars flyttes til auditorium G1.

5.2.2019: Referansegruppa og faglærer møtes onsdag 6.2 kl. 8.30. Ta kontakt med et medlem hvis det er noe du vil at skal tas opp!

8.1.2019: Første forelesning er tirsdag 8. januar kl. 14.15–16.00 i R1. }

Forelesninger

Tirsdag 19. mars. Fortsetter i 10.2 (styrkefunksjon), 10.3 (p-verdi-tilnærmingsmåte), 10.4 (test av forventningsverdi)

Fredag 15. mars. 9.11 (estimering av differanse mellom to andeler), 9.12 (estimering av varians). Vi begynner på kapittel 10 om hypotesetesting. 10.1 (generelle begreper), 10.2 (test av hypotese inkl. eksempel med klassisk tilnærmingsmåte).

Tirsdag 12. mars. 9.8 (estimering av differanse mellom to forventningsverdier), 9.9 (parvise observasjoner), 9.10 (estimering av andel i populasjon).

Tidligere forelesninger

Tidligere forelesninger

Fredag 8. mars. 9.5 (standardfeil for punktestimat), 9.14 (sannsynlighetsmaksimeringsestimering), 9.6 (prediksjonsintervall).
MATLAB Grafisk framstilling av sannsynlighetsmaksimeringsestimering

Tirsdag 5. mars. Vi begynner på kapittel 9 om estimering. 9.1 (innledning), 9.2 (statistisk inderens), 9.3 (estimatorer, forventningsretthet, varians, intervallestimat, konfidensintervall), 9.4 (estimering av forventningsverdi når varians er kjent eller ukjent).
MATLAB Simulering av konfidensintervall

Fredag 1. mars. 8.5 (utvalgsfordeling for \(S^2\)), 8.6 (t-fordeling), 8.8 (kvantil- og sannsynlighetsplott).
MATLAB Empirisk cdf, normalkvantil-kvantilplott, normalplott
Quiz 4  Kapittel 7–8

Tirsdag 26. februar. Vi starter på kapittel 8 om utvalgsfordelinger. 8.1 (tilfeldig utvalg), 8.2 (noen viktige observatorer), 8.3 (utvalgsfordelinger), 8.4 (sentralgrenseteoremet).
MATLAB Sentralgrenseteoremet illustrert ved simuleringer
MATLAB Sentralgrensetoremet illustrert ved tetthet av sum

Fredag 22. februar. Gjør ferdig 7.3 (momentgenererende funksjoner: lineærkombinasjoner av stokastiske variabler). Notat: Ordningsobservatorer.

Tirsdag 19. februar. Fortsetter med 7.2 (transformasjoner av variabler), 7.3 (momentgenererende funksjoner).

Fredag 15. februar. 6.6 (eksponentiell fordeling, anvendelser av gammafordeling og eksponentiell fordeling), 6.7 (khikvadratfordeling). Startet på kap. 7 om funksjoner av stokastiske variabler – 7.1 (innledning), 7.2 (transformasjoner av variabler).
Quiz 3  Kapittel 3–4

Tirsdag 12. februar. 6.3–5 (normalfordeling), 6.6 (gammafunksjon, gammafordeling).
MATLAB Normaltilnærming til binomisk fordeling

Fredag 8. februar. 5.5 (poissonfordeling, poissonprosess), 6.1 (kontinuerlig uniform fordeling), 6.2 (normalfordeling).

Tirsdag 5. februar. 5.2 (multinomisk fordeling), 5.3 (hypergeometrisk fordeling), 5.4 (negativ binomisk og geometrisk fordeling).
Quiz 2  Kapittel 3–4

Fredag 1. februar. 4.3 (forventningsverdi og varians av lineærkombinasjoner av stokastiske variabler), 5.1–2 (binomisk fordeling).
MATLAB Histogram binomisk sannsynlighetsmassefunksjon og graf kumulativ fordelingsfunksjon

Tirsdag 29. januar. 4.1 (forventningsverdi), 4.2 (varians, kovarians, korrelasjon).

Fredag 25. januar. 3.4 (simultane sannsynlighetsfordelinger).

Tirsdag 22. januar. 3.2 (diskrete sannsynlighetsfordelinger), 3.3 (kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger).

Fredag 18. januar. 2.7 (loven om total sannsynlighet, Bayes' regel), 3.1 (innledning om stokastiske variabler).
Quiz 1  Kapittel 2

Tirsdag 15. januar. 2.5 (addisjonsregelen), 2.6 (betinget sannsynlighet, uavhengighet, multiplikasjonsregel for sannsynlighet).

Fredag 11. januar. Fortsetter i avsnitt 2.3 (permutasjoner, kombinasjoner), og videre i 2.4 om sannsynlighet.

Tirsdag 8. januar. Praktisk informasjon, stikkord om kapittel 1, så starter vi på kapittel 2 om sannsynlighet.

2019-03-15, Øyvind Bakke