TMA4245 Statistikk våren 2018

Eksamen - aktivitet før/under/etter og noen opplysninger

Pensum og endringer fra tidligere år

Pensumliste finner du fra Pensum og lærebok.

Legg spesielt merke til at følgende ikke er med i pensum i TMA4240/TMA4245 fra og med høsten 2016:

  • To normalfordelte utvalg, varianser ukjente men like, konfidensintervall og hypotesetest for denne situasjonen (kapittel 9.8 overskriften "Variance Unknown but Equal" (s 287-288), og kapittel 10.5 overskriften "Unknown but Equal Variance" på side 343-344). Vi har istedenfor løst denne situasjonen ved å anta ukjente varianser generelt, og løst dette i en t-fordeling med et antall frihetsgrader som er en funksjon av empiriske varianser og utvalgsstørrelser. Formelen for antall frihetsgrader, som står på side 345, vil enten bli oppgitt på eksamen eller numerisk verdi for denne oppgitt.
  • Hypotesetest om varians, kapittel 10.10 er ikke pensum i år, men har vært pensum i tidligere år.
  • Kap. 11.12 om korrelasjon i lineær regresjon er tatt ut av pensum.

I eksamenssettet Desember 2015 så er oppgave 2c laget for å løses med en felles estimator for varians, men i år ville vi løst den med å anta ulike varianser og en tilnærmet-t-fordeling. Oppgaven er fremdeles relevant, men med et annet løsningsforslag. Numerisk svar og konklusjon vil ikke avvike nevneverdig fra det som er presentert i løsningsforslaget.

Veiledning i statistikklab før eksamen

Vi vil komme tilbake med tidspunkter når eksamen nærmer seg.

Eksamensdagen

Eksamen i TMA4245 V2018 avholdes onsdag 23.05 kl. 09:00. Du logger deg (som vanlig) inn i studweb for å se hvor du skal sitte.

Husk at du kan ha med

  • Tabeller og formler i statistikk (ja, du kan bruker markeringstusj i boka, men ikke skrive noe med markeringstusjen - skrive gjør du heller på det gule A5-arket).
  • Ett gult A5-ark (stemplet av Institutt for matematiske fag) med egne håndskrevne notater (ja, kan skrive på begge sider av arket, nei, du kan ikke skrive ut på printer). Arket kan hentes i 7. etg. utenfor instituttkontoret for institutt for matematiske fag. P.S: det er ikke mulig å komme inn i gangen der arkene ligger etter arbeidstid eller i helgene - så ikke vent til kvelden før eksamen og så send oss sinte mails fordi du ikke får tak i arket.
  • Veldig viktig: husk å ta med godkjent kalkulator, den vil du helt sikkert få bruk for.

Under eksamen så vil en representant for faglærerne være tilstede i lokalet rundt kl 10-11. Dette annonseres av vaktene. Da kan du stille spørsmål rundt eventuelle uklarheter i oppgavene. Faglærer kan ikke se på det du har skrevet eller uttale seg om det du har gjort er galt eller korrekt. Det er kun uklarheter i oppgaven som faglærer kan svare på.

Hva kjennetegner en eksamensoppgave? Og hvor finner jeg eksamenssett fra tidligere semestere?

Eksamensoppgaven skal teste om læringsmålene er oppfylt. Disse er:

1. Kunnskap. Studenten kjenner de grunnleggende begrepene og prinsippene for sannsynlighetsregning og statistisk inferens. Videre kjenner studenten til enkle statistiske modeller og prosesser ofte brukt innen teknologi og naturvitenskap, og vet hvordan slike situasjoner best kan analyseres. Studenten forstår også begreper innen statistikk og sannsynlighetsregning tilstrekkelig til å kunne kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte situasjoner.

2. Ferdigheter. Studenten kan regne ut sannsynligheter for hendelser i enkle situasjoner. Studenten kan videre anvende sin kunnskap om sannsynlighetsregning og statistikk til å gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske situasjoner innen teknologi og naturvitenskap, om nødvendig med bruk av matematisk programvare og deskriptive metoder. Videre er studenten i stand til å kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte situasjoner.

Tidligere eksamenssett i emnet finner du fra Eksamenssett. Denne siden gir oppgaven, løsningsforslag og videoløsning (der det er tilgjengelig). Enmet Statistikk har emnekoden TMA4240 i høstsemestret og TMA4245 i vårsemestret, og det arrangeres felles kontinuasjonseksamen i begge emenkodene.

2018-02-01, Torstein Mæland Fjeldstad