TMA4245 Statistikk, våren 2016

Parallell 3 (MLREAL, MTFYMA, ÅMASTAT)

Matlabfunksjon: Illustrerer konfidensintervall for \(\mu\) (\(\sigma^2\) kjent) ved å gjenta samme forsøk 100 ganger

 
mu=10;
sigma=1;
 
n=50;
% KI length
delKI=1.96*sigma/sqrt(n);
 
% Over B replicates:
B=100;
 
% Illustrate confidence intervals
figure(1);
clf;
plot(mu*ones(1,B),'r');
hold;
nOutside = 0;
 
xlabel('Replikasjoner');
ylabel('Konfidensintervall for mu');
 
pause
for b=1:B
 x=mu+sigma*randn(n,1);
 xbar=mean(x);
 
 % The upper and lower confidence limits are random:
 mu_U=xbar+delKI;
 mu_L=xbar-delKI;
 
 plot(b,mu_L,'.b','MarkerSize',16);
 plot(b,mu_U,'.b','MarkerSize',16);
 plot([b b],[mu_L mu_U],'k');
 
 if (mu_U < mu || mu_L > mu)
  nOutside = nOutside + 1;
 end
 
 if (b < 10)
  pause
 else
  pause(0.2)
 end
end
 
disp(['Antall konfidensintervall som bommer på mu:',num2str(nOutside)])
2016-03-15, Håkon Tjelmeland