TMA4245 Statistikk våren 2016

Fremdriftsplan

Her angis en fremdriftsplan. Noe avvik fra denne planen må påregnes, og merk at det kan være avvik i fremdriften mellom undervisningsparallellene.

Uke Kapittel Emne
2 1 Innledning og data-analyse.
3 2 Sannsynlighet
4 3 Stokastiske variabler og fordelinger.
5 4 Forventning, varians og kovarians.
6 5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger.
7 6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
8 7+notat Funksjoner av stokastiske variabler. Ordningsvariabler.
9-10 8+9 Utvalgsfordelinger. Estimering og konfidensintervall
11 10 Hypotesetesting.
12 Påskeferie
13 10 Hypotesetesting
14 11 Lineær regresjon.
15-16 Oppsummering og avslutning.
2015-12-17, Håkon Tjelmeland