TMA4240 Statistikk høsten 2020

TMA4240 Statistikk høsten 2020

13.08.2021 Løsningsforslag til dagens kontinuasjonseksamen finnes her. Oppgavesettet finnes her.

Torsdag 17. desember: Sensur ferdig

Sensuren er nå ferdig. Karakterfordelingen ble A: 8.5%, B: 21.0%, C: 26.9%, D: 21.4%, E: 12.4%, F: 9.8%.

Merk: Det er mulig det tar litt tid før administrasjonen får gjort karakterene tilgjengelig for hver enkelt, så vær om nødvendig litt tålmodig.

Torsdag 26. november: Løsningsforslag til eksamen

Løsningsskisse til dagens eksamen er nå tilgjengelig sammen med de gamle eksamenssettene. Merk at denne løsningsskissen ikke er kvalitetssikret så det er sannsynligvis fremdeles en del feil i denne. Vi oppretter en egen tråd i "forum under spørsmål til faglærer om pensum" hvor dere gjerne kan legge inn beskjed om feil dere oppdager. Så skal vi korrigere og oppdatere så raskt vi har tid.

24. november: Opplasting av filer med løsning

Vi har nok en gang måttet gjøre en endring på forsiden til eksamen. Vi har fått beskjed fra eksamenskontoret om å legge inn følgende setninger på forsiden: "Det anbefales sterkt at man laster opp en løsning straks man er ferdig med en oppgave. Man bør ikke laste opp alle løsningene helt på slutten av eksamenstiden, da dette lett kan føre til tekniske problemer.forsiden finner dere nå disse setningene under overskriften "Om levering". Merk at det er eksamenskontoret som gir denne beskjeden, faglærerne i TMA4240 Statistikk har ikke ytterligere informasjon om bakgrunnen for dette.

19. november: Forside på eksamenssettet og tidsperiode for eksamen

På forsiden av eksamenssettet dere får vil det stå at tidsperioden for eksamen er 09.00-13.00, i overensstemmelse med det som står i studiekatalog. Se forsiden her. NTNUs regler sier at det skal være slik. Men siden dere har filopplastinger på eksamen vil dere få 30 minutter ekstra tid på eksamen. Eksamen for dere vil altså i virkeligheten vare frem til 13.30, slik vi også tidligere har informert om.

Mandag 16. november: Bruk av Ipad o.l. for å skrive håndskrift på eksamen

Det kommer en del spørsmål til faglærerne om bruk av Ipad og lignende for å skrive håndskrift på eksamen. For informasjon om dette henvises det til hva som står under overskriften "Du laster opp en fil per oppgave som ber om en filopplasting" på siden Hjemmeeksamen.

Mandag 16. november: Oppsummeringsark H2017

Det er blitt etterspurt oppsummeringsark som ble brukt på forelesningene høst 2017. De finnes her.

Mandag 16. november: PDF uka 47 This week pdf will be held online through backboard collaborate on Wednesday 18th 14.15. A link to join the lecture will be sent via mail to all students registered in the course.

Mandag 16. november: Har du nok godkjente øvinger?

Innlevering 5 skal være ferdig rettet i løpet av dagen. Siste innlevering og STACK har frist på fredag. Dersom du nå innser at du ikke kommer til å ha nok øvinger/innleveringer til å få godkjent øvingsopplegget (altså at du behøver ytterligere øvinger enn skriftlig innlevering 6 og STACK 12 for å ha nok), ta kontakt på mail med øvingsansvarlig innen førstkommende onsdag kl 16.00. Husk at du må ha nok øvinger både blant de skriftlige innleveringene og blant STACK-øvingene.

15. november: Forside på eksamenssettet

Dere finner nå forsiden til eksamenssettet dere kommer til å få her. Les dette nøye før eksamen og merk spesielt det som står i det siste avsnittet om Filopplasting.

Fredag 13. november: Det blir ikke pdf neste uka

Vi fikk beskjed fra fakultet at fysisk kontakt på kampus må reduseres, derfor er vi nødt til å avlyse pdf neste uka.

Fredad 13. november: Forelesning

Beklager at dette beskjed kommer for sent.

På forelesning på onsdag forsetter vi å snakke om regresjon. I den første time ser vi på egenskaper til estimatorer \(\hat{\alpha}\) og \(\hat{\beta}\) og vi ser at de er normalfordelte og forventnings rette.

I den første del av andre time ser vi på egenskapene til estimatoren \(\hat{\sigma}\) (som ikke er forventningsrett ) of \(S^2\) som insteded er forventningsrett. Vi også definerer en funksjon av \(S^2\) som kan vises å vaere \(\chi^2\) fordelt. Til slutt bruker vi disse egenskapene for å definere konfidensintervaller og test for alle 3 parametrene.

Tirsdag 10. november: Foiler fra emnets siste forelesning

Det er på et forum kommet ønske om å få tilgjengelig foiler som blir vist på den siste forelesningen. Disse er her.

Tirsdag 10. november: Oppgavesett fra tidligere hjemmeeksamener

En del studenter har kommet med ønske om å få se hjemmeeksamenene som ble gitt i mai 2020 og august 2020. Oppgavetekst og tilhørende løsningsskisse er her:

Merk at dette er eksamener som er laget for å gi bestått/ikke-bestått, ikke for bokstavkarakterer.

10. november: Praktisk informasjon om hjemmeeksamen

Praktisk informasjon om hjemmeeksamen finnes nå under Hjemmeeksamen i menyen. Det anbefales sterkt at dere studerer denne snarest og at dere prøver ut filopplasting i demoeksamener som ligger på Inspera. Merk at alle opplastede filer skal være i pdf-format, så du bør også i god tid før eksamen vite hvordan du kan eksportere filene dine til pdf-format.

9. november: Informasjon om oppgavetyper på eksamen

Eksamen vil bestå av cirka 18 oppgaver. De fleste oppgavene vil være enkeltstående, dvs det vil stort sett ikke være flere delpunkter (a, b, c, osv) slik det bruker å være på ordinære eksamenssett i TMA4240. Oppgavene vil være av forskjellige typer. Maksimal poengsum på hver oppgave vil være spesifisert på hver oppgave, og med unntak for en eller to oppgaver vil denne være lik for alle oppgavene.

Her kommer en kort beskrivelse av de ulike oppgavetypene, med noen tilhørende kommentarer angående hver oppgavetype og hvordan besvarelsen vil bli vurdert.

 • Flervalgsoppgaver med ett riktig svar. Slike oppgaver blir automatisk vurdert. Du får det angitt antall poeng hvis du svarer korrekt og null ellers. Det er ikke mulig å krysse av for mer enn et alternativ.
 • Flervalgsoppgaver med et eller flere riktige svar. Slike oppgaver blir automatisk vurdert. Du får først et visst antall poeng for hvert riktig alternativ valgt og et gitt poengtrekk for hvert feil svaralternativ valgt. Hvis dette totalt gir en negativ poengtall vil du får tildelt null poeng på oppgaven, mens hvis det gir et poengtall som er større enn det angitte maksimale antall poeng vil du få tildelt maksimalt antall poeng. HVor mange poeng du får for hvert korrekt alternativ valgt og hvor mye poengtrekk du får for hvert galt alternativ valgt vil variere fra oppgave til oppgave, avhengig av hvor mange alternativer som gis og hvor mange av disse som er korrekte.
 • Oppgaver hvor du skal gi inn et tallsvar. Slike oppgaver vil bli automatisk vurdert. Dersom svaret skal være et heltall vil dette bli spesifisert i oppgaveteksten, og hvis svaret er et reelt tall vil det bli spesifisert hvor mange siffer etter komma du skal angi. Ved vurdering vil det bli tatt hensyn til at det kan oppstå avrundingsfeil i utregningene, men i mellomregninger bør du benytte et par siffer mer etter komma enn det du blir bedt om å benytte i svaret.
 • Oppgaver hvor du skal regne på papir og så laste opp bilde av utregningene dine. Det kreves at utregningene er håndskrevne! Maskinskrevne løsninger vil gi null poeng. Slike oppgaver vil bli manuelt vurdert og ved vurdering vil det blli tillagt vekt at besvarelsen er fornuftig og logisk ført, at man argumenterer korrekt for egenskaper til ulike størrelser (for eksempel hvilken fordeling en stokastisk variabel har eller tilnærmet har), og at utregningene inneholder all naturlig mellomregning. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å referere til Maple hvis man skal evaluere et integral.

Andre kommentarer til eksamen:

 • Det vil ikke bli gitt oppgaver hvor man bare skal reprodusere utregninger som er gjort i lærebok eller på forelesning.
 • Slik det stort sett også har vært tilfelle i oppgaver gitt i ordinære skoleeksamener vil de situasjonene man blir bedt om å se på på eksamen avvike noe fra situasjonene som er diskutert i læreboka og på forelesningene. For å kunne løse oppgavene må man altså kunne den logiske tankegangen i faget og kunne tilpasse denne til en litt endret situasjon.
 • Gjennomsnittlig arbeidsmengen på hver oppgave på eksamen vil være mindre enn det har vært på vanlige skoleeksamner. Antall oppgaver vil være større enn på en vanlig skoleeksamen. Totalt arbeidsmengde på eksamen vil være noe større enn på en vanlig skoleeksamen.
 • Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler, men under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks. Hvis det i en besvarelse finnes noe som kan tyde på samarbeid vil vi rapportere dette til institutt og fakultet som så vil vurdere om det er grunnlag for å opprette en sak. Å bli tatt i juks kan få svært alvorlige konsekvenser!
 • Mer praktisk informasjon angående eksamensavviklinga vil komme på denne siden senest i morgen formiddag.

14. august: Velkommen til TMA4240 Statistikk. Mye av undervisningen i høst vil bli digital. Her er en oversikt over hvilke undervisningselementer vi planlegger i TMA4240 Statistikk i høst.

 • Forelesninger: Forelesningene er digitale og består av videoopptak av forelesningene holdt høsten 2019. Merk at dette betyr at praktisk informasjon gitt på forelesningene IKKE gjelder i høst. Praktisk informasjon angående høsten 2020 gis på denne hjemmesiden! Oversikt over forelesningsvideoene finnes under Forelesninger i menyen. På hver forelesningsdag (dvs mandager og onsdager) vil det på startsiden bli lagt en kort beskrivelse av dagens forelesninger og linker til aktuelle videoer. Dersom du har faglige spørsmål til pensum, forelesningene eller læreboka kan du stille disse i et eget forum på Blackboard.
 • Pensumsdiskusjonsforelesninger (PDF): Fra og med tredje undervisningsuke vil vi ha pensumsdiskusjonsforelesninger (PDFer). PDFer er undervisning med fysisk oppmøte hvor en av faglærerne vil diskutere deler av pensum gjennomgått i forelesningene frem til og med uka før. Se mer informasjon om PDFene på egen side.
 • Introduksjons- og tematiske videoer: Til hvert kapittel i boka finnes det en tilhørende introduksjonsvideo som man med fordel kan se før man ser på en forelesning angående dette kapittelet. For en del viktige tema i pensum finnes det dessuten egne tematiske videoer.
 • Temasider: Temasidene for TMA4240/TMA4245 kan være et nyttig supplement til forlesningene og læreboka. På disse sidene oppsummeres og diskuteres de viktigste begrepene og regnereglene i TMA4240.
 • Øvinger: Det er tre typer øvinger. Merk at de to første øvingstypene, dvs elektroniske øvinger og skriftlige innleveringer, er obligatoriske.
  • Elektroniske øvinger: Det blir gitt en elektronisk øving hver uke, se Øvingsopplegg for en nærmere beskrivelse, inkludert krav til godkjente øvinger.
  • Skriftlige innleveringer: Det blir gitt en skriftlig innlevering annenhver uke, se igjen Øvingsopplegg for en nærmere beskrivelse, inkludert krav til godkjente øvinger.
  • Anbefalte øvinger: Det blir gitt en anbefalt øving hver uke. Det anbefales sterkt at man jobber også med disse øvingene, men de er ikke obligatoriske, de skal ikke leveres inn og det blir gitt løsningsforslag til hver øving. De anbefalte øvingene blir lagt tilgjengelige på Øvingsopplegg.
 • Statistikklab/Øvingsveiledning: All øvingsveiledning vil foregå i statistikklab, som i dette semesteret blir digitale i forum på Blackboard. Det er opprettet egne forum for elektroniske øvinger, skriftlige innleveringer og anbefalte oppgaver. Merk at det opprettes en egen tråd for hver oppgave i hver elektronisk øving og hver skriftlig innlevering, så pass på at du stiller spørsmål i riktig tråd. Det anbefales dessuten at du reiser et flagg når du legger inn et spørsmål. Da vil studassene raskere se at det er kommet et nytt spørsmål og du vil dermed få raskere svar. Merk dessuten at studassene kun vil besvare spørsmål på tirsdager 08.15-12.00, onsdager 14.15-18.00 og fredager 12.15-16.00. Man kan selvfølgelig legge inn spørsmål når man vil.

Sende epost

Vi ber om at dere IKKE bruker epost-listene dere finner på Blackboard. Bruk heller informasjonen dere finner her, ETTER at dere har lest informasjonen her.

2021-08-16, Håkon Tjelmeland