Forelesningslogg

Under følger en kort oversikt over hva som har blitt gjennomgått i de forskjellige forelesningene.

Dato Forel. Tema Omtrentlig i litteratur
17.08 GS Om kurset. Generelt om numerikk: «datamaskiner og tall» — flyttallssystemer. Iterasjonsmetoder: Fikspunktiterasjon. Teorem for konvergens bevist. Eksempel på bruk neste gang. K. 19.1–19.2
20.08 HH Eksempel 2, s. 798. Newtons metode, eksempel 3, s. 800. Konvergensorden. Sekantmetoden. Partiellderiverte for funksjoner av to variable. Eksempler. K. 19.2. Notat om Newtons metode.
24.08 GS Newtons metode for systemer, med eksempler. Interpolasjon generelt. Interpolasjonspolynom funnet ved invertering av Vandermonde-matrisen, og med Lagranges metode. Notat om Newtons metode for systemer, K. 19.3
27.08 GS Interpolasjon med Newtons dividerte differenser. Interpolasjonspolynomer gir metoder for numerisk integrasjon. Polynomer av grad 0: Rektangelmetoden. Polynomer av grad 1: Trapesmetoden. Neste gang: Polynomer av grad 2 gir Simpsons metode. K. 19.3, 19.5
31.08 HH Simpsons metode. Feilestimat for Simpsons metode. Numerisk stabilitet. Eksempel 3 (s. 830) og Eksamensoppgave nr. 5 den 9. aug. 2006. Numerisk derivasjon. K. 19.5
3.09 HH Gauss-eliminasjon. Orden til metoden. LU-faktorisering. Doolittles metode, Choleskys metode. Gauss-Jordan eliminasjon. Gauss-Seidel og Jacobi iterasjon. Laplace-transform. Linearitet og eksempler. K. 20.1-20.2, 6.1
7.09 HH Regnet ut Laplace-transformen \(\mathcal{L}(\sin)\), \(\mathcal{L}(\cos)\), og \(\mathcal{L}(t\mapsto t^a)\) (introduserte også \(\Gamma\)-funksjonen for å finne den sistnevnte). Regnet eksempel 1 (s. 212 og eksempel 4 (s. 214). Gikk gjennom hovedpoenget i eksempel 6 (s. 216). Tok nesten hele eksempel 1 (s. 220). K. 6.1-6.3
10.09 HH Regnet resten av eksempel 1 (s. 220). Gjennomgikk eksamensoppgave nr. 1 des. 2003. Gjennomgikk Diracs delta-funksjon (avsn. 6.4), og eksempel 1 og 2 (s. 227) K. 6.3-6.4
14.09 GS Konvolusjon definert, og egenskaper og oppførsel under Laplace-transformasjon vist. Eksempler på bruk i løsning av integralligninger. Derivasjon og integrasjon av Laplace-transformerte. Snakket om løsning av systemer av ODE-er med Laplace-transformasjon, men dette (K. 6.7) leses selv. K. 6.5–6.7.
17.09 GS Periodiske funksjoner definert. Vektorrommet av \(2\pi\)-periodiske stykkevis kontinuerlige funksjoner skissert, og skalarproduktet her definert. Basis med sinus- og cosinus-funksjoner gitt, og ortogonalitet vist. Fourier-rekker er projeksjon av periodiske funksjoner på denne basisen. Eksempler på utregning og bruk. Oppførsel i diskontinuitet demonstrert. Tilnærming av funksjoner med trunkerte Fourier-rekker vist på slides. Gibbs-effekt demonstrert. K. 11.1
21.09 HH Regnet eksamensoppg.nr. 2 fra aug. 2004. Gjennomgikk Fourier-rekker for funksjoner med vilkårlig periode, odde og like funksjoner, og "half range expansions". K. 11.2.
24.09 HH Gjennomgikk resten av "half range expansions", løste 2. ordens ordinære differensialigninger med periodisk inhomogent ledd, og viste approksimasjon med trigonometriske polynomer. Tok eksempel på bruk av Parsevals identitet. K. 11.2-11.4.
28.09 HH Gjennomgikk overgangen fra Fourier-rekker til Fourier-integraler. Gjennomgikk eksempel 2, s. 513-514, og eksempel 3, s. 516. Gjennomgikk seksjon 11.8. K. 11.7-11.8.
01.10 GS Kompleks form av Fourier-rekker og Fourier-integraler. Fourier-transformasjon definert, og grunnleggende egenskaper vist. Eksempler: Fourier-transformasjon til konstantfunksjonen på et intervall, og til normalfordelingsfunksjonen. Notat om komplekse Fourier-rekker, K. 11.9
05.10 GS Tolkning av \(|\hat{f}|^2\) i noen anvendelser (se animasjoner). DFT og FFT. Kjerneregelen for flervariabelfunksjoner. Gradient og retningsderivert1) definert. K. 11.9, K. 9.6–9.7
08.10 GS Partielle differensialligninger generelt. Bølgeligningen \(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\) med \(u(0,t)=u(L,t)=0\) som randbetingelsr spesielt: Påbegynt løsning ved hjelp av variabelseparasjon (lineærkombinasjoner av løsninger på formen \(u(x,t) = F(x)G(t)\)). Fullføres neste gang. K. 12.1–12.2.
12.10 GS Løsning av bølgeligning ved hjelp av variabelseparasjon fullført. D'Alemberts løsning av bølgeligningen. Løsning av varmeligningen \(\frac{\partial u}{\partial t} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\) med \(u(0,t)=u(L,t)=0\) som randbetingelser. Både bølge- og varmeligningens løsning demonstrert med animasjoner. K. 12.3–12.4, 12.5
15.10 TBR Varmeligningen med isolerte render. Laplaces ligning, \(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0\). Påbegynt varmeligningen for uendelig lange legemer. K. 12.6 – 12.7
19.10 GS Varmeligningen for uendelige lange legemer, ved hjelp av Fourier-integraler og ved hjelp av Fourier-transformasjon. Eksempel på anvendelse av metodene vi har lært på «ukjent» PDE (hentet fra kont 1995). K. 12.7
22.10 GS Om numerisk løsning av ODEer spesielt. Eulers metode med eksempel. Heuns metode med eksempel fra kont 2004, oppgave 6. Butcher-tabeller spesifiserer Runge–Kutta-metoder generelt. RK4. Litt om stabilitet av Runge–Kutta-metoder, eksempler på stabilitetsområder. K. 21.1, notat om Butcher-tabeller, notat om stabilitet.
26.10 HH Stabilitet for forlengs og baklengs Euler-metode. Regnet eks. 4, s. 906. Vist hvordan vilkårlige høyere ordens ordinære differensialligninger kan reduseres til et første ordens system. Regnet eksempel 1, s. 913 og eksempel 4, s. 917. K. 21.1, 21.3
29.10 GS Kort repetisjon av RK-metoder. Dobbelpendelen, et enkelt fysisk system med meget komplisert oppførsel, løst med RK4. Introduksjon til numerisk løsning av PDE-er. Begynner med parabolske ligninger, med varmeligningen som illustrasjon. En eksplisitt metode gjennomgått, med eksempel (kont 2012, oppgave 6). K. 21.4, 21.6
02.11 GS Crank–Nicolsons metode for parabolske PDE-er (varmeligningen som eksempel), samt regneeksempel (eksamen høst 2007, oppgave 7a). Fempunktsformelen for elliptiske PDE-er, med Poissons ligning som eksempel. Eksempel på utregning i ikke-rektangulært område (eksamen høst 2012, oppgave 6). K. 21.4, 21.6, notat om Crank–Nicolson
05.11 GS Numerisk løsning av hyperbolske PDE-er med bølgeligningen som eksempel. Oppsummering. K. 21.7
09.11 GS Repetisjon og spørsmål.
12.11 GS Repetisjon og spørsmål.
16.11 HH Repetisjon og spørsmål.
23.11 GS Repetisjon og spørsmål.
1)
Feil konvensjon i forelesning 05/10: Jeg definerte retningsderivert \(D_\mathbf{a}f\) for en vilkårlig vektor \(\mathbf{a}\neq 0\). For å holde oss til Kreyszigs konvensjoner, burde vi heller ha definert begrepet kun når \(\mathbf{a}\) er enhetsvektor, altså kun når \(\lVert\mathbf{a}\rVert = 1\). Vi lar dette være definisjonen videre.
2015-11-27, spreeman