Forelesningslogg

Under følger en kort oversikt over hva som har blitt gjennomgått i de forskjellige forelesningene.

Dato Forel. Tema Omtrentlig i litteratur
20.08 GS Generelt om numerikk: «datamaskiner og tall» — flyttallssystemer. Iterasjonsmetoder: Fikspunktiterasjon. K. 19.1–19.2
21.08 GS Newtons metode (Newton–Raphson) og sekantmetoden. Konvergensorden. Kort om partiellderivasjon. Newtons metode for systemer (ikke helt avsluttet). K. 19.2, K. appendiks 3.2. Notat om Newtons metode for systemer.
27.08 GS Newtons metode for systemer ferdigstilt. Interpolasjonspolynomer generelt, og Lagranges metode og Newtons dividerte differensers metode spesielt. K. 19.3
28.08 GS Newtons dividerte differenser ferdigstilt. Polynominterpolasjon gir metoder for numerisk integrasjon: Rektangelregelen (0. grad), trapesregelen (1. grad) og Simpsons metode (2. grad). K. 19.5
3.09 HH Utledet feilestimat og stabilitet for Simpsons metode. Sett på feilestimat ved å halvere skrittlengden. Regnet Eksamensoppg. nr. 5 fra den 9. aug. 2006. Nevnt numerisk derivasjon. Gjennomgått et eksempel med Gauss-eliminasjon og et eksempel med LU-dekomponering. K. 19.5, K. 20.1–20.2
4.09 HH Gjennomgått et eksempel med Choleskys metode. Utledet Gauss-Seidels iterasjonsmetode. Introdusert matrisenormer. Vist Jacobi-iterasjon. Definert Laplace-transformen. Vist linearitet og regnet ut Laplace-transformen på konstanter, eksponentialfunksjoner, og lineære funksjoner. K. 20.2–20.3, K. 6.1
10.09 GS Repetisjon av definisjon av Laplace-transformasjon. Mål: Løse differensialligninger. Må først forstå hvordan transformere enkle funksjoner, og hvordan kombinere disse. Viste eksistens og entydighet av Laplace-transformasjon. Fant flere elementære byggesteiner: \(\mathcal{L}(\sin)\), \(\mathcal{L}(\cos)\), \(\mathcal{L}(\sinh)\), \(\mathcal{L}(\cosh)\) og \(\mathcal{L}(t\mapsto t^a)\) (introduserte også \(\Gamma\)-funksjonen for å finne den sistnevnte). Viste første forskyvningsteorem («s-skift-teoremet»). Eksempler på bruk av teoremet. K. 6.1–6.2
11.09 GS Laplace-transformasjonen til deriverte. Differensialligninger (initialverdiproblem) løst ved hjelp av Laplace-transformasjon — eksempler (med delbrøksoppspalting). Laplace-transformasjon av integraler, med eksempel. Heavisides step-funksjon («enhetssprangfunksjon») og translatering av funksjoner. Viste andre forskyvningsteorem («t-skift-teoremet»). Eksempel på bruk av sistnevnte ble tatt altfor hastig, og gjentas neste gang. K. 6.2–6.3
17.09 GS Repetisjon av andre forskyvningsteorem og Heavisides step-funksjon, samt mange eksempler (både fysiske og ikke) på bruk. Diracs delta-«funksjon» introdusert og oppførsel under integrasjon presentert som faktum uten bevis. K. 6.3–6.4
18.09 HH Regnet eksempel 2 (s. 227-8) og Eksamen. aug. 2004, oppg.1 på bruk av Diracs delta-«funksjon». Definert konvolusjon, utledet konvolusjonsteoremet (ikke pensum), og gitt de viktigste egenskapene. Gjennomgått eksempel 5 (s. 235). Utledet formel (19 (s. 238) og (6) (s. 239) (ikke pensum). K. 6.4–6.6
24.09 GS Kapittel 6 avsluttet med et eksempel på hvordan løse systemer av ODE-er med Laplace. Fourier-analyse påbegynt; hva er ideen? Hvor vil vi? Litt om periodiske funksjoner generelt, og om paritet (jevne/like og odde funksjoner). Noe uformelt: «Det trigonometriske system» er en ortogonal basis for et vektorrom av stykkevis kontinuerlige \(2\pi\)-periodiske funksjoner. Fourier-rekker for \(2\pi\)-periodiske funksjoner introdusert, og teorem for konvergens av disse gitt uten bevis. Eksempler på utregning, og på hvordan Fourier-delsummer oppfører seg. K. 6.7, K. 11.1
25.09 GS Kort repetisjon av Fourier-rekker. Hvordan bruke konvergens av Fourier-rekker for å beregne rekker eksemplifisert med \(\sum_{n=1}^\infty 1/n^2\). Venstre- og høyre-grenser, middelverdier, venstre- og høyre-derivert introdusert. Utvidet teorem for å behandle Fourier-rekkers verdi i diskontinuitetspunkter. Eksempel på utregning, og på hvordan Fourier-delsummer for en diskontinuerlig funksjon oppfører seg («Gibbs-effekt»). Fourier-rekker for funksjoner med vilkårlig periodisitet (\(2L\)-periodiske funksjoner). «Snarveier» for like og odde funksjoner. Like og odde periodiske utvidelser kort introdusert. K. 11.1–11.2
01.10 GS Halvintervallutvklinger og komplekse Fourier-rekker. Eksempler på bruk av begge deler. Merk også at jeg skrev noe galt på tavlen helt på slutten — se melding 01.10. K. 11.2, Notat om komplekse Fourier-rekker
02.10 HH Approksimasjon med trigonometriske polynomer, Bessels ulikhet og Parsevals teorem. Regnet oppg. 11 og 12 i avsnitt 11.4. Såvidt begynt å snakke om Fourier-integraler. K. 11.4, 11.7
08.10 HH "Utledet" formelen for Fourier-integraler, og gjennomgått Teorem 1, s. 513. Gjennomgått Eks. 2 og 3. Utledet formelen for kompleks Fourier-transform. K. 11.7, 11.9
09.10 HH Gjennomgått Eksempel 1, s. 524. Regnet Eksamen, høst 2007, oppg. 4. Vist linearitet, derivasjon og konvolusjon. Gjennomgått diskret Fourier-transform, og påpekt analogien med Fourier-rekker og Fourier-transformen. Bare nevnt FFT. K. 11.9
15.10 GS Intermesso: Partiellderivasjon og kjerneregelen for funksjoner av flere variabler, samt retningsderivert. Geometrisk tolkning, og eksempler. K. 9.6–9.7
16.10 GS Introduksjon til partielle differensialligninger med blant annet eksempler på ligninger og deres bruksområde. «Utledning» av (1D) bølgeligning fra fysiske antakelser som et eksempel på modellering av fysiske fenomener. Begynte å finne separable (\(u(x,t) = F(x)G(t)\)) løsninger for bølgeligningen. Fullføres neste gang. K. 12.1–12.3
22.10 GS Løsning av bølgeligningen vha. separasjon av variabler (Fourier-rekker) ferdigstilt. Eksempel med spesifikk initialbetingelse \(f(x) = u(x, 0)\) håndtert og demonstrert. D'Alemberts løsning for bølgeligningen utledet. K. 12.3–12.4
23.10 GS Eksempel på bruk av D'Alemberts løsning av bølgeligningen. Varmeledningsligningen med randtemperatur \(0\) løst vha. separasjon av variabler (Fourier-rekker). Eksempel med spesifikk initialbetingelse \(f(x) = u(x,0)\) håndtert og demonstrert. Varmeledningsligningen med isolerte render (romlig derivert lik \(0\)) løst vha. separasjon (Fourier-rekker). Eksempel med spesifikk initialbetingelse \(f(x) = u(x,0)\) håndtert og demonstrert. K. (12.5)–12.6
29.10 GS Laplaces ligning med eksempler. Litt om typer randverdiproblemer (Dirichlet, Neumann, Robin). Det forekom noen mindre regnefeil som ikke umiddelbart ble korrigert, så se gjerne denne korreksjonen. K. 12.6
30.10 GS PDE-er uten randbetingelser (uendelige legemer), eksemplifisert ved varmeledningsligningen/diffusjonsligningen. Løst vha. Fourier-integral og vha. Fourier-transformasjon. Fikk ikke tid til et eksempel på en «ukjent» PDE, men se notat med eksempel. K. 12.7, notat
05.11 GS Numerisk løsning av førsteordens ordinære differensialligninger: Eulers metode, forbedret Eulers metode (AKA Heuns metode), Runge–Kutta-metoder generelt, og RK4 spesielt. Litt diskusjon om stabilitet av RK-metoder. «Baklengs Euler» (implisitt metode) satt opp, men forklaring av bruk kommer neste gang. K. 21.1, notat om stabilitet av Runge–Kutta-metoder
06.11 GS Eksempel på bruk av baklengs Euler (introdusert forrige gang). Numerisk løsning av systemer av førsteordens ODE-er: Euler, Heun, RK4, baklengs Euler i utgave for systemer. Løsing av høyereordens ordinære differensialligninger ved å omforme til et system av førsteordens. Eksempler. K. 21.1, 21.3
12.11 HH Endelig differanseskjema for elliptiske ligninger med Dirichlet randbetingelser. Regnet eksempel 1 (s. 923-4). Ikke gjennomgått ADI-metoden. Regnet eksamensoppgave 4, sommer 2004. K. 21.4
13.11 HH Endelig differanseskjema for parabolske ligninger med Dirichlet randbetingelser. Gjennomgått Crank-Nicolson-metoden. Regnet eksamensoppgave 7, høst 2003. K. 21.6
19.11 HH Regnet eksamensoppgavene 1-6, høst 2013. K. hele
20.11 GS Siste forelesning. Eksamen høst 2013, oppgave 6-7. Eksamen sommer 2014, oppgave 4a, 4b, 6a, 6b og 1 (basert på hva studentene fant vanskeligst på konten).
2014-11-20, spreeman