Nøkkelbegreper

Uke 2: Kjeglesnitt, parametriserte kurver og polarkoordinater (8.1 - 8.6)

 • Kjeglesnitt
 • Parametriserte kurver i planet
 • Stigningstall for parametriserte kurver
 • Buelengde av parametriserte kurver
 • Polarkoordinater
 • Areal av områder begrenset av kurver gitt ved polarkoordinater
 • Buelengde av kurver gitt ved polarkoordinater

Uke 3: Vektorvaluerte funksjoner av en variabel (11.1, 11.3-11.5)

 • Vektorvaluerte funksjoner av én variabel
  • Deriverbarhet
  • Derivasjonsregler: produktregler og kjerneregelen
 • Kurver gitt ved vektorvaluert funksjon
  • Glatte kurver
  • Enhetstangentvektor og enhetsnormalvektor
  • Buelengde
  • Krumning

Uke 4: Funksjoner av flere variabler (12.1-12.4, 10.5)

 • Funksjoner av flere variabler (skalarfelt)
 • Nivåkurver og nivåflater
 • Grenseverdi
 • Kontinuitet
 • Partiellderivasjon
 • Kvadratiske flater

Uke 5: Funksjoner av flere variabler (12.5-12.8)

 • Kjerneregel for funksjoner av flere variabler
 • Lineær approksimasjon
 • Deriverbarhet for funksjoner av flere variabler
 • Gradient og retningsderivert
 • Implisitt funksjonsteorem

Uke 6: Funksjoner av flere variable (13.1-13.3)

 • Lokale maksimums- og minimumspunkter for funksjoner av flere variable
 • Sadelpunkter for funksjoner av flere variable
 • Kritiske punkter for funksjoner av flere variable
 • Singulære punkter for funksjoner av flere variable
 • Nødvendige betingelser for ekstremalverdier
 • Ekstremalverdisetningen
 • Annenderiverttesten i to variable
 • Lagranges multiplikatormetode

Uke 7: Multiple integraler (14.1 - 14.3)

 • Dobbeltintegraler
  • Riemannsummer
  • Egenskaper til dobbeltintegraler
 • Enkle (\(x\)-enkle, \(y\)-enkle) og regulære integrasjonsområder
 • Itererte dobbeltintegraler
 • Bytte av integrasjonsrekkefølge
 • Uegentlige integraler for funksjoner med konstant fortegn
 • Middelverdier for funksjoner av flere variable

Uke 8: Multiple integraler (14.3 - 14.4)

 • Variabelskifte for dobbeltintegraler
  • Jacobi-determinanten
  • Integrasjon i polarkoordinater
 • Trippelintegraler og itererte integraler i tre dimensjoner

Uke 9: Multiple integraler (14.5 - 14.7)

 • Trippelintegraler og itererte integraler i tre dimensjoner
 • Variabelskifte i trippelintegraler
  • til/fra sfæriske, sylindriske og kartesiske koordinater (volumelementet \(dV\)
   \(dV\) gitt ved kartesiske, sylindriske og sfæriske koordinater)
  • gjennom alminnelige transformasjoner (jacobimatrise, jacobideterminant)
 • Massesenter

Uke 10: Vektorvaluerte funksjoner av flere variable og linjeintegral (15.1 - 15.4)

 • Vektorfelt og skalare felt
  • Glatte vektorfelt
  • Strømlinjer (Selvstudium)
 • Konservative vektorfelt
  • Nødvendige betingelser for konservative vektorfelt
 • Linjeintegral av et skalarfelt
  • Linjeintegralet er uavhengig av parametrisering
 • Linjeintegralet av vektorfelter
  • Sirkulasjon – linjeintegralet rundt en lukket kurve
  • Teorem: uavhengighet av integrasjonskurven for konservative vektorfelter

Uke 11: Flateintegral og fluks (15.5 - 15.6)

 • Parametriske flater
  • Glatte flater
 • Flateintegralet, flateelementet \(dS\) og normalvektoren \(\mathbf{\hat{N}}\)
 • Orienterte og orienterbare flater
 • Fluksen av et vektorfelt gjennom en orientert flate

Uke 12: Divergens og curl (16.1 - 16.2)

 • Divergens, curl og regneregler for disse
 • Vektorpotensial
 • Rotasjonsfrie vektorfelt er konservative

Uke 13: Greens teorem (16.3)

 • Greens teorem
 • Divergensteoremet i planet

Uke 14: Divergensteoremet og Stokes' teorem (16.4 - 16.5)

 • Divergensteoremet
 • Stokes' teorem
2017-04-05, Marius Thaule