Nøkkelbegreper

De overordnede læremålene for TMA4105 Matematikk 2 er angitt i emnebeskrivelsen. Det kan forekomme endringer i nøkkelbegrepene.
See below for english version. Se også norsk-engelsk matematisk ordliste.

Uke 2: Flater og koordinatsystemer (8.5, 10.2–10.6)

 • Prikk- og kryssproduktet mellom vektorer
 • Plan i rommet
 • Andregradsflater
  • Ellipsoider
  • Elliptiske paraboloider
  • Enkappede og tokappede hyperboloider
 • Polar-, sylinder-, og kulekoordinater

Uke 3: Kurver og vektorvaluerte funksjoner (11.1, 11.3)

 • Vektorvaluerte funksjoner av én variabel
  • Deriverbarhet
  • Derivasjonsregler: produktregler og kjerneregelen
 • Kurver og kurveparametrisering
  • Glatte kurver
  • Tangent- og enhetstangentvektor
  • Buelengde

Uke 4: Skalarfelt og linjeintegral (12.1, 15.3, skalarfeltnotat seksjon 1)

 • Skalarfelt – funksjoner av flere variable
  • Grafen og konturlinjene til en funksjon av to variable
  • Konturflatene til en funksjon av tre variable
 • Grenseverdier og kontinuitet av skalarfelt
 • Linjeintegral av et skalarfelt
  • Linjeintegralet er uavhengig av parametrisering

Uke 5: Partiellderiverte og gradienten (skalarfeltnotat seksjon 2–4)

 • Partiellderiverte av skalarfelt
  • Høyere ordens partiellderiverte
  • Likhet av blandede partiellderiverte
 • Gradienter og retningsderivert
 • Kjerneregelen

Uke 6: Lineær approksimasjon og implisitt derivasjon (skalarfeltnotat seksjon 5–6)

 • Lineær approksimasjon
 • Tangentplan til funksjonsgrafer
 • Implisitt derivasjon og implisitt funksjonssetning

Uke 7: Vektorfelter (15.1-15.2 og 15.4)

 • Glatte vektorfelt
 • Strømlinjer
 • Konservative vektorfelt
  • Nødvendige betingelser for konservative vektorfelt
 • Linjeintegralet av vektorfelter
  • Sirkulasjon – linjeintegralet rundt en lukket kurve
  • Uavhengighet av integrasjonskurven for konservative vektorfelter

Uke 8: Dobbeltintegraler (14.1-14.3)

 • Dobbeltintegraler
  • Riemannsummer
  • Egenskaper til dobbeltintegraler
 • Enkle og regulære integrasjonsområder
 • Itererte dobbeltintegraler
 • Bytte av integrasjonsrekkefølge
 • Uekte integraler for funksjoner med konstant fortegn

Uke 9: Greens teorem og variabelskifte i dobbeltintegraler (16.3 og 14.4)

 • Variabelskifte for dobbeltintegraler
  • Integrasjon i polarkoordinater
 • Divergens og curl av vektorfelt i planet
 • Divergensteoremet i planet
 • Greens teorem i planet

Uke 10: Trippelintgraler med variabelskifte (14.5-14.7)

 • Jacobi-determinanten
 • Trippelintegraler og itererte integraler i tre dimensjoner
 • Variabelskifte i trippelintegraler
 • Massesenter

Uke 11: Flateintegral og fluks (15.5-15.6)

 • Parametriske flater
  • Glatte flater
 • Flateintegralet
  • Flateelementet og normalvektoren
 • Orienterte og orienterbare flater
 • Fluksen av et vektorfelt gjennom en orientert flate

Uke 13: Divergens og curl (16.1, 16.2)

Ingen oversiktsforelesning pga påske.

 • Divergens, curl og regneregler for disse
 • Rotasjonsfrie vektorfelt er konservative
 • Om \(\mathbf{F}\) er divergensfritt er \(\mathbf{F} = \mathbf{\text{curl } G}\)

Uke 14: Divergensteoremet og Stokes' teorem (16.4, 16.5)

 • Divergensteoremet i to og tre dimensjoner (Gauss' teorem)
 • Stokes' teorem

Uke 15: Greens og Stokes' teorem. Maksimering/minimering (13.1)

 • Repetisjon av divergensteoremet og Stokes' teorem.
 • Kritiske punkter, singulære punkter og randpunkter
  • Nødvendige og tilstrekkelige kriterier for lokalt min/max

Uke 16–17: Maksimering/minimering (13.1–13.3)

I uke 17 er det ingen interaktive forelesninger.

 • Andrederiverttesten i to dimensjoner
 • Beregning av maks/min for funksjoner definert på delmengder \(\mathbb{R}^2\) og \(\mathbb{R}^3\)
  • Kompakte (lukkede og begrensede) mengder
  • Ubegrensede mengder
 • Lagranges multiplikatormetode for én og to bibetingelser

Key concepts

Week 2: Planes og coordinate systems (8.5, 10.2–10.6)

 • The dot and cross product between vectors
 • Planes in 3-space
 • Quadric surfaces
  • Ellipsoids
  • Elliptic paraboloids
  • Hyperboloids of one and two sheets
 • Polar, cylindrical and spherical coordinates

Week 3: Curves and vector-valued functions (11.1, 11.3)

 • Vector-valued functions of one variable
  • Differentiability
  • Differentiation: product rules and the chain rule
 • Curves and curve parametrization
  • Smooth curves
  • Tangent and unit tangent vectors
  • Arc length

Week 4: Scalar fields and line integrals (12.1, 15.3, note on scalar fields section 1)

 • Scalar fields – functions of several variables
  • The graph and level curves for functions of two variables
  • Level surfaces for functions of three variables
 • Limits and continuity of scalar fields
 • Line integral of scalar field
  • The line integral is independent of parametrization

Week 5: Partial derivatives and the gradient (note on scalar fields sections 2-4)

 • Partial derivatives of scalar fields
  • Higher order partial derivatives
  • Equality of mixed partial derivatives
 • Gradients and directional derivatives
 • The chain rule

Week 6: Linear approximation and implicit differentiation (note on scalar fields sections 5-6)

 • Linear approximation
 • The tangent plane
 • Implicit differentiation and implicit function theorem

Week 7: Vector fields (15.1-15.2 og 15.4)

 • Smooth vector fields
 • Streamlines
 • Conservative vector fields
  • Necessary conditions for conservative vector fields
 • Line integrals of vector fields
  • Circulation – the line integral along closed curves
  • Independence of integration curve for conservative vector fields

Week 8: Double integrals (14.1-14.3)

 • Double integrals
  • Riemann sums
  • Properties of double integrals
 • Simple and regular domains of integration
 • Iterated double integrals
 • Change of iteration in double integrals
 • Improper integrals for functions with constant sign

Week 9: Green's theorem and change of variables in double integrals (16.3 og 14.4)

 • Change of variables in double integrals
  • Integration in polar coordinates
 • Divergence and curl of vector fields in the plane
 • The divergence theorem
 • Green's theorem

Week 10: Triple intgrals with change of variables (14.5-14.7)

 • The Jacobi determinant
 • Triple integrals and iterated integrals in three dimensions
 • Change of variables in triple integrals
 • Center of mass

Week 11: Surface integrals and flux (15.5-15.6)

 • Parametric surfaces
  • Smooth surfaces
 • The surface integral
  • The surface element and the normal vector
 • Oriented and orientable surfaces
 • The flux of a vector field through an oriented surface

Week 13: Divergence and curl (16.1, 16.2)

No overview lecture because of Easter

 • Divergence, curl and identities involving them
 • Rotation free vector fields are conservative
 • If \(\mathbf{F}\) is divergence free, then \(\mathbf{F} = \mathbf{\text{curl } G}\)

Week 14: The divergence theorem and Stoke's theorem (16.4, 16.5)

 • The divergence theorem in two og three dimensions (Gauss's theorem)
 • Stoke's theorem

Week 15: Green's and Stoke's theorem. Maximization/minimization (13.1)

 • Repetition of the divergence theorem and Stoke's theorem.
 • Critical point, singular points and boundary points
  • Necessary and sufficient conditions for local max/min

Week 16–17: Maximization/minimization (13.1–13.3)

No interactice lectures in week 17

 • The second derivative test in two dimensions
 • Computation of ma/min for functions defined on subsets of \(\mathbb{R}^2\) and \(\mathbb{R}^3\)
  • Compakte (closed and bounded) sets
  • Unbounded sets
 • Lagrange's method for one and two constraints
2016-02-26, Morten Andreas Nome