Nøkkelbegreper

Dette er en liste over begreper som alle studenter forventes å beherske. Den er ment som en sjekkliste, og en hjelp til eksamen. For den som trenger det, her også en norsk-engelsk matematisk ordliste.

Uke 2: 8.2–8.4

 • Kurver i planet og kurveparametriseringer
 • Sirkler og ellipser som eksempler på kurveparametriseringer
 • Tangenten og stigningstallet til en glatt kurve
 • Buelengde og buelengdeelementet
 • Beregning av arealet av området begrenset av en lukket kurve

Uke 3: 8.5–8.6, 10.5–10.6

 • Polarkoordinater, til og fra kartesiske koordinater
 • Polare grafer
  • tangenter, og retning der \(r=0\)
  • areal- og buelengdeberegning
 • Andregradsflater
  • Ellipsoider, sirkulære og elliptiske paraboloider, enkappede og tokappede hyperboloider
 • Sylinder- og kulekoordinater
  • til og fra kartesiske koordinater
  • enkle eksempler på kurver og flater i rommet

Uke 4: 11.1 og 11.3–11.4

 • Deriverbare vektorvaluerte funksjoner av én variabel
 • Derivasjonsregler - produktregler og kjerneregelen
 • Kurver og parametriseringer i tre dimensjoner
 • Buelengden til kurver
 • Tangent- og normalvektorer til kurver
 • Krumning

Uke 5: 12.1–12.4

 • Funksjoner av flere variable
 • Grafen og konturlinjene til en funksjon av to variable. Konturflatene til en funksjon av tre variable.
 • Grenseverdier og kontinuitet av funksjoner av flere variable
 • Derivasjon av funksjoner av flere variable
  • Partiellderiverte
  • Ligningen til tangentplanet i et punkt
 • Høyereordens partiellderiverte
  • Likhet av blandede partiellderiverte.

Uke 6: 12.5–12.7

 • Kjerneregelen (med anvendelser på høyere ordens deriverte)
 • Deriverbarhet av en funksjon av flere variabler
 • Differensialer
 • Lineariseringen av en funksjon \(f\) i et punkt \(x\)
 • Gradient, Jakobi-matrise
 • Retningsderivert

Uke 7: 12.8–12.9 og 13.1

 • Implisitt derivasjon (implisitte funksjonssetningen)
 • Jacobi–determinanten
 • Taylors formel, spesielt i to dimensjoner
 • Kritiske punkter, singulære punkter og randpunkter
 • Nødvendige og tilstrekkelige kriterier for lokalt min/max
 • Andrederiverttesten i to dimensjoner

Uke 8: 13.2–13.3 og 14.1

 • Beregning av maksimum og minimum for funksjoner definert på delmengder av planet og rommet
  • Kompakte (lukkede og begrensede) mengder
  • Ubegrensede mengder
 • Lagranges multiplikatormetode for én og to bibetingelser
 • Dobbeltintegraler
  • Riemannsummer
  • Egenskaper

Uke 9: 14.2–14.4

 • Enkle (x-enkle, y-enkle) og regulære integrasjonsområder
 • Itererte dobbeltintegraler
 • Bytte av integrasjonsrekkefølgen
 • Uekte integraler for funksjoner med konstant fortegn
 • Middelverdien for en funksjon over et område i planet
  • Middelverditeorem for dobbeltintegraler
 • Integrasjon i polarkoordinater
 • Variabelskifte i dobbeltintegraler

Uke 10: 14.5–14.7

 • Trippelintegraler og itererte integraler i tre dimensjoner
 • Variabelsubstitusjon i trippelintegraler
  • til/fra sfæriske, sylindriske og kartesiske koordinater (volumelementet \(\mathrm dV\) gitt ved kartesiske, sylindriske og sfæriske koordinater)
  • gjennom alminnelige transformasjoner (Jacobimatrise, Jacobideterminant)
 • Flateelementet \(\mathrm dS\) til grafen av en funksjon av to variable
 • Moment, massesenter og sentroide

Uke 11: 15.1–15.2

 • Vektorfelt og skalare felt
  • Glatte vektorfelt
 • Strømlinjer/feltlinjer
 • Konservative vektorfelt
  • Nødvendige betingelser for konservative vektorfelt

Uke 12: 15.3–15.5

 • Linjeintegralet og buelengdeelementet \(ds\)
  • Linjeintegralet er uavhengig av parametrisering
 • Linjeintegralet av vektorfelter
  • Sirkulasjon – linjeintegralet rundt en lukket kurve
  • Teorem: uavhengighet av integrasjonskurven for konservative vektorfelter
 • Parametriske flater
  • Glatte flater
  • Flateintegralet, flateelementet \(dS\) og normalvektoren \(n\)

Uke 13: 15.6, 16.1–16.2

 • Orienterte og orienterbare flater
 • Fluksen av et vektorfelt gjennom en orientert flate
 • Gradient, divergens og curl
 • Konservativitet av rotasjonsfrie vektorfelt

Uke 14: 16.3–16.5

 • Greens teorem i planet
 • Divergensteoremet i to og tre dimensjoner (Gauss' teorem)
 • Variasjoner av divergensteoremet
 • Stokes' teorem
2014-03-31, trulsbak