Frequently asked questions TMA4105 våren 2014

Før du sender en e-post til fagkollegiet, vennligst sjekk informasjonen nedenfor.

Eksamen, pensum, obligatoriske aktiviteter

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

  • Minst 8 av 12 Maple TA-tester godkjent. En test er bestått hvis 4 av 6 oppgaver er riktig besvart. Hver test er åpen i 2 uker (se Fremdriftsplanen).
  • I januar, februar, mars og april leveres besvarelse på et par eksamenslignende oppgaver. Leveringen av disse vil skje i nordre lavblokk (3. etasje): her finnes bokser merket med gruppe og paralleller. Merk at mttk leverer basert på etternavn, og studenter fra tidligere i gruppen "andre" (gruppe 7). Innleveringene rettes og gis tilbakemelding. Minst 2 av 4 innleveringer må godkjennes (godkjent betyr at man hadde bestått hvis oppgavene utgjorde en eksamen). Antallet godkjente innleveringer kan sjekkes her

Hvilke momenter er obligatoriske?

Maple T.A.-testene (8/12), og de månedlige innleveringene (2/4). Alt øvrig er ment som en støtte for å lette læring og øving.

Jeg har tatt øvingsopplegget tidligere — hva gjelder for meg?

Et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år er nok for å få gå opp til eksamen. Dette kan sjekkes av personale med tilgang til FS (Felles Studentsystem), som f.eks. instituttkontoret. Merk at ingen i fagkollegiet har tilgang til FS.

Hva gjelder på eksamen, og når/hvor finner den sted?

Se offisiell eksamensinformasjon. Formelsamlingen Rottmann er tillatt som hjelpemiddel. I tillegg vil et uspesifisert antall formler som av faglærer anses særskilt viktige vedlegges eksamen. Formelarket vil gjøres tilgjengelig på kursforsiden noen uker før eksamen.

Boken er ny – er pensum endret fra tidligere år?

Pensum varierer noe fra år til år, uansett lærebok. Pensum er summen av avsnitt i læreboken, øvinger, og eventuelt annet materiale som gjøres tilgjengelig for alle i Fremdriftsplanen. Det anbefales at man følger med i kurset dersom man ønsker å ta det igjen, og dersom man sikter mot en høyere karakter anbefales det òg å skaffe årets lærebok. Ellers kan en eldre lærebok være tilstrekkelig.

Jeg har vært syk — kan unntak gjøres?

Det obligatoriske opplegget i emnet er laget for å romme alle studenter som kan ta en eksamen (primært elektronisk levering, tidsfrister på to-fire uker), og det vil derfor i alminnelighet ikke gjøres unntak fra fristene eller grensene. I de fall dette vil vurderes, er det av høyeste vekt at studenten i god tid tar kontakt med kursledelsen. For sene meldinger vil ikke bli vurdert. Merk at studenter med særskilte behov alltid har mulighet å kontakte Tilretteleggingstjenesten, men at et slikt vedtak i dette tilfelle altså sannsynligvis ikke vil ha innvirkning på øvingsopplegget.


Maple T.A.

Hvordan fungerer Maple T.A.?

Testene utføres her, med NTNU-brukernavn og -passord. Første gang man logger seg inn er man nødt til å registrere seg i faget TMA4105. På forsiden etter innlogging er det i øvre halvdel av bildet en linje hvor det står, fra venstre til høyre, 'Actions', 'Help' og 'Logout'. Like under 'Actions' står det en lenke: "Find classes open for registration". Trykk på denne linken, velg 'TMA4105', og registrer deg. Obs. man må trykke 'Grade' for at svarene skal registreres i systemet, og dette avslutter testen. 'View details' viser hvilke rett/feil du hadde. Deadline for Maple T.A.-testene er alltid søndag kl. 23:59 den andre uken etter at testen er lagt ut. For info om krav, se 'Hvilke momenter er obligatoriske?' ovenfor, og for support Forespørsel om Maple T.A.-tester.

Hvordan sjekker man om testene er godkjent?

For å få godkjent på en Maple T.A. test må man ha 4/6 poeng. For å se hvor mange poeng man har oppnådd, gå inn i klassen "TMA4105 matematikk 2" og trykk "Gradebook"→"View Past Results". Her finner man testene. Har man 4/6 poeng er det godkjent, samme hva man måtte finne på Maple T.A. forøvrig.

Lagres riktige svar på Maple T.A. testene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

Maple T.A. lagrer nå riktige svar (fra og med test 2). I tillegg kan man sjekke om man har gjort riktig underveis i testen. Øverst i høyre hjørne i testen finner man funksjonen "How did I do?" som sier om svaret er riktig eller ikke. Man kan altså forsikre seg om at svarene er korrekte før man trykker "grade".


Hva er...?

Hva er 'mattelab', og kan jeg gå når jeg vil?

Mattelab er en åpen sal (se Timeplan), der studenter kan lese, regne og stille spørsmål om alle faglige deler av emnet. Student- og øvingsassistenter (stipendiater i matematikk) vil være tilstede. Mattelabben er åpen for alle i studieprogrammer, men til enhver tid er noen programmer prioritert, se den grafiske oversikten av timeplanen. Dersom det skulle oppstå problemer i mattelabben – ingen assistenter, dobbelbooking, eller andre praktiske problemer – vennligst send en epost til mattelab. (Obs. at denne epostadressen, slik som alle andre i Matte 2, altså ikke er ment for faglige spørsmål.)

Hva er 'øving' eller 'øvingsgjennomgang'?

En øvingsgjennomgang (merket 'øving' i timeplanen) er en mulighet å se noen av ukens anbefalte oppgaver, typisk 4/12, løses i storsal på en eksamensriktig måte. Dette gjøres av øvingslærere (stipendiater) med planlagte timer for de forskjellige studieprogrammene. I etterkant gjøres et videoopptak i studio av samme øvinger og personer, med et blikk til de spørsmål og kommentarer som har kommet inn i løpet av uken. Obs. at ingen løsningsforslag vil bli skrevet til disse øvingene.

Hva er 'anbefalte oppgaver', og hvor finner jeg løsningsforslag til dem?

De anbefalte oppgavene er oppgaver som utvalgt for å lette læring av fagstoffet. Så lenge disse ikke også gis som Maple T.A.-oppgaver eller som innleveringer, er de aldri obligatoriske. Løsningsforslag vil bli publisert i etterkant på fremdriftsplanen; obs. at dette gjelder 8/12 oppgaver, de øvrige gås igjennom i øvingslærers øvingsgjennomgang.

Hvor finner jeg videoforelesningene til dette kurset?

De vil publiseres under denne lenken.

Kan dere ikke legge ut videoforelesningene litt raskere?

Det ligger utenfor vår kontroll. Multimediesenteret lover å legge ut video fra forelesningene etter maksimalt 48 timer. Av og til går det mye raskere, men det varierer mye. Det er en hel del etterarbeid som må gjøres før videoene kan legges ut, derfor kan det ikke skje øyeblikkelig. Merk at lenken ovenfor også inneholder en RSS-feed. Den kan være nyttig for noen. Lenkene på våre egne websider kommer til etterhvert, så snart vi oppdager at det ligger nye videoer ute.

2014-04-23, Ulrik Skre Fjordholm