Programmering

Generelt

PYTHON: Her er Vegards intro til python. Her er et annet krasjkurs i python for TMA4101. Se også for eksempel her.
MATLAB: MTELSYS og MTTK bruker matlab. Dette språket er på noen måter bedre til matematikk enn python.
C++: MTELSYS og MTTK lærer dette i TDT4202.

Mørkens kompendium er også bra.

Kode fra forelesninger og øvingstimer

Trapesmetoden for standard normalfordeling (SND)

Trapesmetoden for standard normalfordeling (SND)

SNDtrapes.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sun Nov 27 10:34:39 2022
 
@author: Sebas
"""
 
import numpy as np
 
def SND(x): #Dette er funksjonen vår, standard normalfordeling
  return 1/np.sqrt(2*np.pi) * np.exp(-(x**2)/2)
 
def trapesmetoden(f, a, b, N=1000): 
  #Dette er en funksjon for å ta trapesmetoden mellom a og b for en hvilken som helst funksjon "f" som gis som argument
  h = (b-a)/N #steglengde mellom a og b med N steg
  x = np.linspace(a,b,N+1) #punktene til x mellom a og b
 
  res = 0 #tellevariabel
  for i in range(N):
    res += (f(x[i])+f(x[i+1]))/2 * h #trapesmetodens definisjon
 
  return res
 
print(trapesmetoden(SND, 0, 1)) 
#Print standard normalfordelings sannsynlighet for et resultat mellom 0 og 1 (innenfor ett standardavvik over gjennomsnittet)
#Forventet resultat er ~34.1% (altså: 0.341...)

Trapesmetoden for omkretsen av en ellipse

Trapesmetoden for omkretsen av en ellipse

ellipseOmkrets.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Tue Nov 22 08:48:23 2022
 
@author: Sebas
"""
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
a = 2 # halvakse 1
b = 1 # halvakse 2
N = 1000 #antall steg i trapesmetoden
Dx = a/N #steglengde
 
def df(x): #Den deriverte av en parametrisering y=f(x) for ellipsen.
  return -b/(a**2) * (1/(np.sqrt(1-(x**2)/(a**2)))) * x
 
def phi(x): #Buelengde-funksjonen som skal integreres
  return np.sqrt(1+df(x)**2)
 
def trapesmetoden(): #trapesmetoden
  tellevariabelen_min = 0
  for i in range(N-1):
    x_i = 0 + Dx*i #0 er startpunktet vi integrerer fra
    tellevariabelen_min += (phi(x_i + Dx) + phi(x_i))*Dx/2 #Trapesmetode-definisjonen
  return tellevariabelen_min
 
#Vi fant bare buelengden av en fjerdedel av ellipsen, så vi ganger med 4
print(trapesmetoden()*4)

Trapesmetoden med kommentarer i koden av Ylva

Trapesmetoden med kommentarer i koden av Ylva

NumeriskDifLikning.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Tue Nov 8 11:25:09 2022
 
@author: Ylva
"""
 
import numpy as np
 
a = 0.00001 #start-x-verdi
b = np.pi #slutt-x-verdi
N = 10000 #antall x-punkter
 
dX = (b - a)/N #lengden mellom punktene
 
def sinc(x):
  return np.sin(x)/(x) #sinc kan også defineres som sin(pi*x)/(pi*x). Livet er trist
 
def trapes(f): #MERK: denne funksjonen tar inn en funksjon! KULT!
  area = 0
  for i in range(N):
    area += 1/2 * (f(a + dX * i) + f(a + dX * (i + 1))) * dX
    #Her går det ann å skrive x = a + dX*i og legge det inn 
    #i funksjonen for å være enda tydeligere.
  return area
 
print(trapes(sinc))
 

Riemann og trapesmetoden med kommentarer i koden av Seb

Riemann og trapesmetoden med kommentarer i koden av Seb

NumeriskDifLikning.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Spyder Editor
 
This is a temporary script file.
"""
 
import numpy as np
 
def f(x):
  return np.exp(- x**2) #funksjonen vår
 
a = 0 #start-x-verdi
b = 1 #slutt-x-verdi
n = 1000 #antall punkter på x
 
res = 0 #variabel som lagrer summen "res" for "resultat"
 
dx = (b-a)/n #Delta x
x = np.zeros(n) #Våre x-verdier
#alternativ: x = np.linspace(a,b,n) #Trenger da ikke x i for-løkke
 
 
for i in range(0,n):
  x[i] = a + i*dx #MERK: starter i a
  res += f(x[i]) #Legger til rektangelets høyde
  #Skal egentlig også gange med dx, men tar det senere
  #for å spare prosessorkraft
 
res *= dx #ganger med dx
print("Riemann:",res)
 
 
#Trapesmetoden på Seb-måten:
res = 0
dx = (b-a)/n #Delta x
x = np.linspace(a,b,n)
for i in range(0,n-1):
  #antar vi brukte linspace tidligere
  res += (f(x[i])+f(x[i+1]))/2
res *= dx
print("trapes:",res)

Numeriske metoder med kommentarer i koden av Mathias

Numeriske metoder med kommentarer i koden av Mathias

NumeriskDifLikning.py
import numpy as np
from tqdm import tqdm #Kun for å få progress bar, fordi det ser kult ut
import matplotlib.pyplot as plt
 
# g(x) er det som står på høyre side av likningen når x' står alene på venstre side.
def g(x):
  return -(1/x**2)*((np.e**(1/x))/((np.e**(1/x)-1)**2))*(x-100) #Siste tall (100) er T_k.
 
#Vi definerer den derriverte av g(x) siden den brukes i noen av metodene.
def gDeriv(x):
  return (g(x+0.0001)-g(x-0.0001))/0.0002
 
 
x0 = 1 # x(0)
maxT = 10 #hvor stor definisjonsmengden til grafen vi skal plotte er
steps = 10 #hvor mange skritt vi tar, høyere verdi = bedre resultat men saktere
 
h = maxT/steps #Lengden av hvert skritt
 
def eulersMethod():
  x = [x0] #Lager en liste med y-verdier til grafen til x(t), første element er initialverdien x0
  ts = [0] #lager en liste med x-verdier
 
  for n in tqdm(range(steps)):
    ts.append((n+1)*h) #Listen med x-verdier starter på 0, og for hver iterasjon legger vi på (n+1)*h, 
              # slik at den ender opp som [0, 1h, 2h, 3h, 4h ... ]
    x.append(x[n] + h*g(x[n])) #Her bruker vi eulers eksplisitte metode til å finne hva neste x er, og legger
                  # den til i lista som heter x. 
 
  return ts, x #Her returneres de to listene slik at de kan plottes (se bunnen av koden)
 
 
def eulerImplicitMethod():
  x = [x0]
  ts = [0]
 
  for n in tqdm(range(steps)):
    ts.append(n*h+h)
 
    #Newtons metode
    #Her brukes newtons metode til å finne x_(n+1), ved å løse likningen x_(n+1) = x_n + h*g(x_(n+1)).
    #1: Skriv om likningen til 0 = -x_(n+1) + x_n + h*g(x_(n+1)), det som står på høyre side er nå f(x) funksjonen vi bruker i newtons metode.
    #  altså, f(x) = -x_(n+1) + x_n + h*g(x_(n+1))
    #2: Finn f'(x) ved å derrivere det over, da får vi f'(x) = h*g'(x_(n+1)) - 1
    #3: Hvis vi nå setter inn f(x) og f'(x) i formelen for newtons metode, får vi at det man må gjøre hver
    #  iterasjon er: x_(n+1) = x_(n+1) - (-x_(n+1) + x_n + h*g(x_(n+1))) / (h*g'(x_(n+1)) - 1)
 
    nextX = x[n] #Denne variabelen er x_(n+1) (det er ikke lov å bruke x_(n+1) som variabelnavn i python... )
    for i in range(100):
      lastX = nextX #Dette er kun for å sjekke om newtons metode har konvergert
 
      nextX = nextX - ((-nextX+x[n]+h*g(nextX))/(h*gDeriv(nextX)-1)) #Her gjør vi iterasjonen
 
      if abs(nextX - lastX) < 0.000000001:
        break #Dersom den har konvergert avslutter vi loopen (for å ikke bruke unødvendig lang tid)
 
    x.append(nextX) #Nå når vi har funnet x_(n+1) med newtons metode legger vi den til i lista x
 
  return ts, x
 
 
def trapesMethod():
  x = [x0]
  ts = [0]
 
  for n in tqdm(range(steps)):
    ts.append(n*h+h)
 
    #Newtons Metode
    nextX = x[n]
    for i in range(100):
      lastX = nextX
      nextX = nextX - ((-nextX+x[n]+(h/2)*g(x[n])+(h/2)*g(nextX))/((h/2)*gDeriv(nextX)-1))
      if abs(nextX - lastX) < 0.000000001:
        break
 
    x.append(nextX)
 
  return ts, x
 
 
def heunsMethod():
  x = [x0]
  ts = [0]
 
  for n in tqdm(range(steps)):
    ts.append(n*h+h)
    x.append(x[n] + (h/2)*(g(x[n]) + g(x[n] + h*g(x[n]))))
 
  return ts, x
 
 
#Her plottes det en løsning med eulers metode
xs, ys = heunsMethod()
plt.plot(xs, ys, color="blue")
 
 
#Her plottes det en løsning med trapesmetoden
xs, ys = trapesMethod()
plt.plot(xs, ys, color="red")
 
 
#Her endrer vi steps til et veldig høyt tall og plotter løsning med heuns metode for å få en "fasit" på hvordan 
#grafen skal se ut, slik at vi kan se hvilken av eulers metode og trapesmetoden som er best.
steps = 1000000
h = maxT/steps
xs, ys = heunsMethod()
plt.plot(xs, ys, color="green")
 
 
plt.show()

Øvingstime 16. september 2022, numeriske metoder, oppgave 13 og 14 uke 37

Øvingstime 16. september 2022, numeriske metoder, oppgave 13 og 14 uke 37

Oppgave 13:

from math import exp
import matplotlib.pyplot as plt
 
 
def g(T):
  return 2 - T
 
 
T_0 = 1 / 10
h = 0.01
n = 1000
 
T_eksplisitt = [T_0]
t = [0]
 
x = [0, 1, 2, 3]
x[2]
 
 
for i in range(n):
  # Euler eksplisitt
  T_eksplisitt.append(T_eksplisitt[i] + h * g(T_eksplisitt[i]))
  t.append((i + 1) * h)
 
plt.plot(t, T_eksplisitt)
plt.show()

Oppgave 14:

from math import exp
import matplotlib.pyplot as plt
 
 
def g(T):
  return (T_k - T) * 1 / T ** 2 * exp(1 / T) / (exp(1 / T) - 1) ** 2
 
 
T_k = 2
T_0 = 1 / 10
 
n = 1000
h = 0.01
 
T_eksplisitt = [T_0]
T_heuns = [T_0]
x = [0]
 
for i in range(n):
  # Euler eksplisitt
  T_eksplisitt.append(T_eksplisitt[i] + h * g(T_eksplisitt[i]))
  # Heuns metode
  T_heuns.append(T_heuns[i] + h * ((g(T_heuns[i]) + g(T_heuns[i] + h * g(T_heuns[i]))) / 2))
 
  x.append((i + 1) * h)
 
plt.plot(x, T_eksplisitt)
plt.plot(x, T_heuns)
plt.show()

Forelesning 9. september 2022, øl-graf, numeriske metoder, derav euler eksplisitt og heuns metode

Forelesning 9. september 2022, øl-graf, numeriske metoder, derav euler eksplisitt og heuns metode

Øl-graf: https://www.desmos.com/calculator/alhga7sjdb

  #%% Den tingen som står på toppen
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Sep 8 15:18:33 2022
 
@author: Sebastian Westerlund Kalland
"""
 
#%% Imports
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
#%% Felles variabler
N = 10
L = 1
h = L/N
a = 2
t = np.linspace(0,L,N+1)
 
#%% Vanlig graf
def x(t):
  return np.exp(a*t)
 
#%% dx
def dx(x):
  # x derivert er lik a ganger x. Altså, denne funksjonen representerer x-derivert ved en verdi x
  return a*x
 
#%% Euler eksplisitt
x_n_exp = np.zeros(N+1)
x_n_exp[0] = 1
 
for i in range(N):
  x_n_exp[i+1] = x_n_exp[i] + dx(x_n_exp[i])*h
 
#%% Euler implisitt
x_n_imp = np.zeros(N+1)
x_n_imp[0] = 1
 
for i in range(N):
  #x_n_imp[i+1] = x_n_imp[i] + h*dx(x_n_imp[i+1]) 
  #LØS FOR x_n_imp[n+1]
  #Her løst for dx = a*x:
  x_n_imp[i+1] = x_n_imp[i]/(1-a*h)
 
#%% Trapesmetoden
x_n_tra = np.zeros(N+1)
x_n_tra[0] = 1
 
for i in range(N):
  #x_n_tra[i+1] = x_n_tra[i] + h*(dx(x_n_tra[i]) + dx(x_n_tra[i+1]))/2 
  #LØS FOR x_n_tra[n+1]
  #Her løst for dx = a*x:
  x_n_tra[i+1] = x_n_tra[i]*(1+h*a/2)/(1-a*h/2)
 
#%% Midtpunktmetoden
x_n_midt = np.zeros(N+1)
x_n_midt[0] = 1
 
for i in range(N):
  #x_n_midt[i+1] = x_n_midt[i] + h*dx((x_n_midt[i] + x_n_midt[i+1])/2)  
  #LØS FOR x_n_midt[n+1]
  #Her løst for dx = a*x:
  x_n_midt[i+1]= x_n_midt[i]*(1+h*a/2)/(1-h*a/2)
  #I akkurat dette tilfellet blir midtpunktmetoden og trapesmetoden like. Kan du se hvorfor?
 
#%% Heuns metode
 
x_n_H = np.zeros(N+1)
x_n_H[0] = 1
 
for i in range(N):
  estimat = dx(x_n_H[i] + dx(x_n_H[i])*h)
  x_n_H[i+1] = x_n_H[i] + h*(dx(x_n_H[i]) + estimat)/2
 
#%% Masse figurting, bare ignorer
plt.figure(dpi=300)
plt.rc('axes',labelsize=12)
plt.xlabel('$t$')
plt.ylabel('$x$')
plt.tick_params(axis="both", length=3)
plt.minorticks_on()
plt.grid(which="minor", axis="both", linestyle=":")
plt.grid()
 
#%% Plotting
plt.plot(t, x(t), label='$x(t)=e^{at}$')
 
plt.plot(t, x_n_exp, label='Euler eksplisitt for $\dot{x}=ax$')
 
plt.plot(t, x_n_imp, label='Euler implisitt...')
 
plt.plot(t, x_n_tra, label='Trapesmetoden...')
 
plt.plot(t, x_n_midt, label='Midtpunktmetoden...')
 
plt.plot(t, x_n_H, label='Heuns metode...')
 
#%% liten ekstra plotte-ting
plt.legend()

En veldig avansert realisering av Newtons metode, inspirert av Truls

En veldig avansert realisering av Newtons metode, inspirert av Truls

  # -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Sep 7 17:41:55 2022
 
@author: Sebastian Westerlund Kalland og Truls
"""
 
import numpy as np 
def newtonsmetode(func, der_func, x=1, n=10, d=0):  
  '''
  Parameters
  ----------
  func : String
    0 = "func". This is a function expressed as string using x as its input. Example: "x - np.cos(x)"
  der_func: String
    Derivative of f.
  x : float
    Starting value. Default 1
  n : integer
    Maximum number of iterations. Default 10.
  d : float
    Accepted error margin before quitting the iteration prematurely. Default 0, meaning no errors allowed.
 
  Returns
  -------
  x :
    Value after n iterations of Newton's method
  '''
  f = lambda x: eval(func)
  df = lambda x: eval(der_func)
 
  for i in range(n):
    x_pre = x
    x = x - (f(x)/df(x))
    if abs(x_pre-x)<d:
      print("x =",x,"\tafter",i,"iteration, with an error margin of",d)
      return x
    if abs(x_pre-x)==0:
      print("x =",x,"\tafter",i,"iterations, the computer cannot represent x more accurately.")
      return x
 
  print("x =",x,"\tafter",n,"iterations.")
  return x
 
newtonsmetode("x-np.cos(x)", "np.sin(x)+1", 1, 20, 1e-6)
newtonsmetode("x-np.cos(x)", "np.sin(x)+1", 1, 3)
newtonsmetode("x-np.cos(x)", "np.sin(x)+1")

Øvingstime 6. september 2022, Newtons metode \(~x^2=cos(x)\)

Øvingstime 6. september 2022, Newtons metode \(~x^2=cos(x)\)

  # -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Tue Sep 6 11:22:31 2022
 
@author: Sebastian Westerlund Kalland
"""
 
import numpy as np
 
x = 1
for i in range(100):
  forrige_x = x
  x = np.sqrt(np.cos(x))
  print(i, x)
  if abs(forrige_x-x) < 0.000001:
    break
 
def f(x):
  return np.cos(x) - x**2
 
def df(x):
  return -np.sin(x) - 2*x
 
x = 1
for i in range(10):
  forrige_x = x
  x = x - f(x)/df(x)
  print(i, x) 
  if abs(forrige_x-x) < 0.000001:
    break
 
#while-eksempel for de som er litt mer spenstig
x = 1
forrige_x = 2
while abs(forrige_x-x) >= 0.000001:
  forrige_x = x
  x = x - f(x)/df(x)
  print(x)

Code for visualizing Taylor Expansions

Code for visualizing Taylor Expansions

import numpy as np
from math import factorial, pi
from sympy import diff, Symbol, lambdify, sin, cos
from matplotlib import pyplot as plt
 
# Sets variable
x = Symbol('x')
 
 
def taylor(f, n: int, a: int, x_values: list[float]):
  """
  ´n´: Degree of taylor polynomial
  ´a´: X-value at which our approximation is the most exact
  """
  num_values = len(x_values)
  # Fills in values for f(a)
  y_values = np.ones(num_values) * lambdify(x, f, "numpy")(np.array([a]))[0]
  # Differentiates function n times and adds it all up
  for i in range(n):
    f = f.diff(x)
    f_prime_a = lambdify(x, f, "numpy")([a])[0]
    y_values += f_prime_a / factorial(i + 1) * lambdify(x, (x - a) ** (i + 1), "numpy")(x_values)
  return y_values
 
 
def main():
  # Defines function we want to approximate
  f = cos(x)
 
  x_values = np.linspace(-2 * pi, 2 * pi, 100)
  y_values = taylor(f, 4, 0, x_values)
  plt.plot(x_values, lambdify(x, f, "numpy")(x_values))
  plt.plot(x_values, y_values)
  plt.ylim([-5, 5])
  plt.show()
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()
2022-11-27, Sebastian Westerlund Kalland