Nøkkelbegreper

Uke 35: Grenser og kontinuitet

 • Kompletthetsegenskapen for reelle tall
 • Grenseverdier
 • Kontinuerlige funksjoner
 • Ekstremalverdisetningen for lukkede intervaller
 • Skjæringssetningen

Uke 36: Derivasjon I

 • Definisjon av den deriverte
 • Regneregler for derivasjon
 • Derivasjon av trigonometriske funksjoner
 • Lineær tilnærming
 • Sekantsetningen

Uke 37: Derivasjon II

 • Implisitt derivasjon
 • Koblede hastigheter
 • Ubestemte uttrykk og l'Hôpitals regel
 • Globale og lokale ekstremalverdier

Uke 38: Transcendente funksjoner

 • Inverse funksjoner
 • Eksponentialfunksjoner og logaritmer
 • Inverse trigonometriske funksjoner
 • Hyperbolske funksjoner

Uke 39: Integrasjon I

 • Det bestemte integralet
 • Middelverditeoremet for integraler
 • Analysens fundamentalteorem
 • Substitusjon
 • Arealet mellom to kurver

Uke 40: Integrasjon II

 • Delvis integrasjon
 • Delbrøkoppspalting
 • Invers substitusjon
 • Uegentlige integral

Uke 41: Integrasjon III

 • Volum av omdreiningslegemer
 • Buelengde
 • Areal av omdreiningsflater
 • Arbeid

Uke 42: Numerikk

 • Midtpunktsmetoden
 • Trapesmetoden
 • Simpsons metode
 • Newtons metode

Uke 43: Taylorpolynomer

 • Lineær approksimasjon med feilestimat
 • Taylorpolynomer
 • Taylors teorem

Uke 44: Følger og rekker I

 • Følger
 • Rekker
 • Konvergens
 • Integraltesten

Uke 45: Følger og rekker II

 • Sammenligningstesten
 • Grensesammenligningstesten
 • Forholdstesten
 • Alternerende rekketest
 • Absolutt og betinget konvergens

Uke 46: Følger og rekker III

 • Potensrekker
 • Konvergensradius
 • Taylorrekker

Uke 47: Differensialligninger

 • Førsteordens differensialligninger
 • Separable differensialligninger
 • Integrerende faktor
 • Eksistens og entydighet
 • Eulers metode
2020-11-02, Marius Thaule