Nøkkelbegreper

Uke 34: Grenser og kontinuitet

 • Kompletthetsegenskapen for reelle tall
 • Grenseverdier
 • Kontinuerlige funksjoner
 • Ekstremalverdisetningen for lukkede intervaller
 • Skjæringssetningen

Uke 35: Derivasjon I

 • Definisjon av den deriverte
 • Produktregelen, kvotientregelen og kjerneregelen, samt derivasjon av trigonometriske funksjoner
 • Approksimasjon av små endringer
 • Sekantsetningen

Uke 36: Derivasjon II

 • Implisitt derivasjon
 • Koblede hastigheter
 • Kritiske punkter
 • Ekstremalverdisetningen for åpne intervaller
 • Ubestemte former og L'Hôpitals regler

Uke 37: Transcendente funksjoner

 • Inverse funksjoner
 • Eksponensialfunksjoner og logaritmer
 • Logaritmisk derivasjon
 • Inverse trigonometriske funksjoner
 • Hyperbolske funksjoner

Uke 38: Integrasjon I

 • Det bestemte integralet
 • Middelverditeoremet for integraler
 • Analysens fundamentalteorem
 • Substitusjon
 • Arealet mellom to kurver

Uke 39: Integrasjon II

 • Delvis integrasjon
 • Delbrøkoppspalting
 • Invers substitusjon
 • Uegentlige integral

Uke 40: Integrasjon III

 • Volum av omdreiningslegemer
 • Buelengde
 • Areal av omdreiningsflater
 • Arbeid

Uke 41: Numerikk

 • Newtons metode
 • Trapesmetoden
 • Simpsons metode

Uke 42: Taylorpolynomer

 • Lineær approksimasjon med feilestimat
 • Taylorpolynomer
 • Taylors teorem

Uke 43: Følger og rekker I

 • Følger
 • Rekker
 • Konvergens
 • Integraltesten

Uke 44: Følger og rekker II

 • Sammenligningstesten
 • Forholdstesten
 • Grensesammenligningstesten
 • Alternerende rekke-testen
 • Absolutt og betinget konvergens

Uke 45: Følger og rekker III

 • Potensrekker
 • Konvergensradius
 • Taylorrekker

Uke 46: Differensialligninger

 • Førsteordens differensialligninger
 • Løsningskurver og fasediagram
 • Eulers metode
2017-10-07, Marius Thaule