Maple

Maple er et kraftig matematikkverktøy. Symbolsk matematikk er Maples hovedoppgave, men Maple kan også brukes til numerisk matematikk, og er et fullstendig ingeniørteknisk verktøy. Et Maple-dokument inneholder både beregninger, tekst og grafikk.

En kan også lagre Maple-dokumenter i PDF- og HTML-format for publisering på web.

Matematiske utrykk skrives ut med standard matematisk notasjon, både på skjerm og skriver, noe som gjør det enkelt å lage høykvalitetsdokumenter.

Maple har også en visualiseringsdel. Med Maple kan man vise funksjoner grafisk både i 2D og 3D. 3D-modeller kan raskt og enkelt snus på slik at en kan se dem fra den siden vi ønsker (men 3D-modeller er ikke aktuelt før i Matematikk 2 til våren).

Maple har et innebygget programmeringsspråk som gjør det mulig å lage avanserte applikasjoner i Maple.

Med Maple kommer også programvare for samspill med Matlab - et program som mange sannsynligvis vil bruke senere i studiet. En kan også eksportere formler i LaTeX-format for de som kjenner til det.

Hvor er Maple tilgjengelig?

Programmet kan installeres av alle studenter og ansatte, og er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux som beskrevet under.
For de som ikke har egen datamaskin (og for de som har) er Maple tilgjengelig på alle datasaler ved NTNU. Oversikt over alle datasaler på NTNU finnes på innsida.

Installasjon av Maple

Som student kan du installere fullversjon av Maple på din private PC eller laptop. Merk at programmet må slettes fra privat maskin etter endt studium. Obs. at aktuell studentversjon av Maple er 16.02, så det er versjon 16 som skal installeres.

 1. Hvordan få tak i programvaren: Det anbefales at programvaren først lastes ned og lagres lokalt. Filen er i størrelsesordenen 500MB-1GB avhengig av versjon må pakkes opp (på Windows med f.eks. 7-zip). Programvaren kan lastes ned fra følgende steder.
  • www.progdist.ntnu.no (les mer om progdist her: progdist) – klikk på Maple i listen til venstre, deretter 16.0, så Kilde, Windows_Linux_Mac, deretter (for eksempel) Windows64 og til slutt velg nedlastingssymbolet for filen Maple16WindowsX86_64Installer.exe. For andre operativsystemer enn 64-bits Windows går du frem på samme måte, men velger en annen mappe enn Windows64. Søk i google for å finne ut om du har 32-bit eller 64-bit operativsystem. Oppdatering til versjon 16.02 skjer via lenken Patcher på i Maplekatalogen på Progdist, etter at Maple en gang er installert.
  • Koble til progdist som et eget nettverksområde hvis du sitter på NTNUs nettverk. Dette har du på campus og i SiT-hybler. VPN er også en mulighet, les mer om det her: VPN. På innsida kan man finne mer info om NTNUs nettverksområder. Når man er koblet til progdist må man kopiere filene over til egen maskin og ikke kjøre .exe filene direkte fra progdist. Følg videre samme prosedyre som over.
   • Windows: progdist.ntnu.no\progdist
   • Mac OS X: smb://progdist.ntnu.no/progdist
   • Linux: smb://progdist.ntnu.no/progdist
  • Låne DVD hos Orakeltjenesten med noen av de mest kjente programmene på. Denne vil ikke nødvendigvis inneholde nyeste versjon av Maple, og bør derfor bare brukes om det ikke er noen andre alternativ. Utlånstid er 3 dager.
 2. Hvordan installere Maple: På egne maskiner skal det benyttes "enbrukerinstallasjon". Installasjonsinstrukser og lisensinformasjon er i Lesmeg.txt-filen som ligger i samme mappe som programvaren. Her er en kort forklaring:
  1. Start den passende installasjonsfilen (f.eks. Maple16WindowsInstallerX86_64.exe).
  2. Velg "Next" (med de opplagte valgene og evt justeringer) til du kommer til vinduet hvor du velger "Single User License".
  3. Velg "Activate" og "Next" til du kommer til vinduet hvor du skal skrive inn "Purchase Code". Her skriver du inn koden for enbrukerinstallasjon som du finner i Lesmeg.txt i Maple-mappen.
  4. Start datamaskinen på nytt. Programmet skal da være installert.

En kort innføring i hvordan bruke Maple

Følgende Maplefiler gir en rask innføring i de delene av Maple som er mest relevante for øvingene. Mer avanserte eksempler kan du finne lenger ned på denne siden.

Se også de innebygde hjelpesidene i Maple.

Alle eksemplene under er skrevet i «worksheet mode» med «1-D math input». I de siste versjonene av Maple kan man imidlertid også arbeide i «document mode», hvor man skriver inn kommandoene i «2-D math input», og hvor man dessuten kan bruke diverse symbolmenyer i venstre marg av Maplevinduet.

Kort fortalt er hovedforskjellen på «worksheet mode» og «document mode» at man i førstnevnte kun kan skrive inn kommandoer etter symbolet > (som markerer begynnelsen på en «execution group»), mens i «document mode» kan man skrive inn matematikk hvor som helst i dokumentet, og man kan også enkelt skifte mellom vanlig tekst og matematikk.

I «worksheet mode» er det vanlig å skrive inn kommandoene med «1-D math input» (det er det vi bruker i eksemplene under), som rett og slett betyr at kommandoene blir stående på skjermen akkurat slik de ble tastet inn fra tastaturet. I «document mode» bruker man derimot «2-D math input», som betyr at Maple fortløpende omdanner det du taster inn til ordentlig matematisk notasjon. Hvis vi for eksempel skriver inn x^2, så omdannes dette umiddelbart til på skjermen.

Når du åpner et blankt dokument fra «File»-menyen i Maple kan du velge hvilket modus som skal brukes (document mode er default). Fordelen med document mode er at det ser bedre ut, og at man kan bruke symbolmenyene i venstre marg. Grunnen til at vi likevel bruker worksheet mode med 1-D math input i eksemplene under, er at det da er helt utvetydig hvilke tastetrykk som er gjort for å skrive inn kommandoene (de samme tastetrykkene kan brukes i document mode, naturligvis).

Enkelte av mw-filene er lagret uten output, for å unngå for store filer. For å utføre alle kommandoene, trykk på symbolet !!! i Maples toolbar.

html mw Beskrivelse
Kalkulator Kalkulator Enkle regneoperasjoner i Maple.
Funksjoner Funksjoner Hvordan definere funksjoner av en eller flere variable. Derivasjon og integrasjon. Partiellderiverte.
Grafer Grafer Hvordan plotte grafen til en funksjon av en eller to variable
Nivåkurver Nivåkurver Hvordan plotte nivåkurvene til en funksjon av to variable.
Ligninger Ligninger Hvordan løse ligninger og ligningssystemer, eksakt og numerisk.
Parametriserte kurver Parametriserte kurver Hvordan plotte parametriserte kurver i planet eller i rommet.
Kombinerte plot Kombinerte plot Hvordan kombinere flere objekter i samme bilde.

Opplastede Maple-filer

Dette er en oversikt over de Maple-filene vi har lastet opp i løpet av kurset.

 • Til forelesningene har det vært lastet opp illustrerende skript. Disse ligger under forelesninger.
 • Til hvert tema er det også lastet opp Maple-skript som går gjennom et eksempel. Disse ligger som hovedregel i den blå boksen i høyremargen til hvert tema.
2013-09-23, Martin Strand