Prosjekt- og diplomoppgåver tilbudt av John Tyssedal

På denne sida finn de prosjekt og diplomoppgåver i

  • Statistisk forsøksplanlegging
  • Forsøksplanlegging ved Teknova
  • Problemstillinger ved Sparebank 1, herunder statistisk læring
  • Problemstillingar ved NTNU Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab) - NTNU

Oppgåver innanfor computer eksperimentering og screening design (Plackett Burman design) kan tilpassast til Bacheloroppgåver under føresetnad av at studenten har tekje kurset TMA4267 Lineære statistiske modeller. Oppgåvene er føreslegne av John Tyssedal, Sparebank 1, NTNU-Sealab og Teknova. Nokre av oppgåvene har delt veiledaransvar. Oppgåvene gitt nedanfor er delvis meint som eksempel på oppgåver. Det er rom for å utforme andre oppgåver innanfor forsøksplanlegging, tidsrekkjer, regresjon og klassifikasjon eller kome med eigne forslag om nokon ynskjer det.

Kontakt

Statistisk forsøksplanlegging

Forsøksplanlegging tek for seg metodar for effektivt å kunne samle inn data slik at ein betre kan finne årsaker og nå fram til konklusjonar, men og korleis ein best kan undersøke simulatorar (Computer eksperimentering) og optimalisere og samanlikne algoritmer. Det er sentralt i all planlegging for innhenting av observasjon. Legg merke til at det og er problemstillinger der ein får bruk for kunnskapar i levetidsanalyse og tidsrekkjer.

Gode støttekurs for dette temaet er:

Oppgåver

2019-12-18, John Sølve Tyssedal