Projekt- og masteroppgåver, Ingelin Steinsland

2017/2018

Kontaktinfo

Kom innom (rom 1240) om du vil vite meir om moglege prosjekt (kan vere lurt å avtale pr e-post først, ingelin [dot] steinsland [at] ntnu [dot] no). Då kan vi diskutere og skal eg svare på spørsmål.

Alle prosjekt eg tilbyr er knytt til ei anvending. Eg tilbyr både ekte anvendte prosjekt, der målet er å svare på eit spørsmål, og meir metodiske prosjekt som er motivert frå ei anvending, men der vi utviklar og/eller undersøker nye statistiske modellar og metodar.

Frå ein statistisk ståstad vil oppgåvene vere innanfor modellering, inferens, prediksjon og/eller evaluering av store strukturerte system. Aktuelle fag er (nokre av) TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder, TMA4315 Generaliserte lineære modeller og TMA4250 Romlig statistikk

Under er det foreslått nokre idear til prosjekt. Nokre av dei er klipp-og-lim frå e-postar frå kontaktar andre er frå forslag på PhD-prosjekt, så sjå på desse som inspirasjon til oppgåver. Dei er systematisert etter anvending, men fleire av dei kan like gjerne vere metodisk som anvendt. Ta kontakt, så kan vi diskutere dine ønsker, evt. dine eigne prosjektforslag, variantar av desse, meir konkret kva som er tenkt, og kan vere passande for ei prosjekt- eller master-oppgåve.

My Medical Digital Twin (MYMDT)

Prosjekt i tilknytning til MyMDT, som er eit tverrfagleg forskingsprosjekt med 6 PhD kandidatar frå ulike institutt/fakultet.

Om forkingsprosjektet:

My Medical Digital Twin (MYMDT) A Digital Twin for Essential Hypertension Management and Treatment

By a novel combination of exercise-, hypertension-, mathematical modelling-, machine learning-, statistical-, biosensor-, genetic epidemiology- and population based research we will develop a personalized Medical Digital Twin (MyMDT) that serve as a transformative platform for patient specific hypertensive intervention. MyMDT aims to identify, and implement, primary and secondary hypertension prevention schemes to improve individual health outcomes and reduce health care cost. MyMDT aim to radically improve prevention and treatment of hypertension. Six PhD positions are available in this project.

Transforming Citizen Science for Biodiversity

Prosjekt i tilknytning til Transforming Citizen Science for Biodiversity, som er eit tverrfagleg forskingsprosjekt med 5 PhD kandidatar frå ulike institutt/fakultet.

Om forskningsprosjketet:

Transforming Citizen Science for Biodiversity

The project is an interdisciplinary research programme that will develop tools and methods to improve the way that members of the general public collect data on what they observe in the natural world, and the way this data is used to inform us about the natural world and how it is changing. Massive amounts of data are being generated and uploaded to databases such as the Norwegian Artsobservasjoner (species observation system), and the huge quantities combined with the unsystematic way the data are collected present challenges when making inferences from the data. This project will (1) encourage citizens to collect data, (2) help scientists correctly interpret and use this data, and (3) provide information back to the citizens about how the data they have collected is being used.

NR

Prosjekt forslått av Claudio Heinrich på Norsk Regnesentral:

Improving seasonal weather forecasts by subselecting trained ensemble members

NVE

Prosjektforslag i samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat, hydrologisk avdeling, Oslo).

 • Evaluering og postprossesering av flomvarsel i Norge
 • Modellar for å gjere nytte av både avrenningsdata og nedbørsmålingar for å predikere avrenning.
 • Statistisk modellering av flom av ulik varighet. Dvs korleis endrar fordelinga seg i overgangen frå momentanflom opp til 7 dagars flom.
 • Romlig modell for flomstatistikk.
 • Interpolering av flomstatistikk langs eit vassdrag.

TrønderEnergi

Prosjektforslag i samarbeid med TrønderEnergi (Trondheim) relatert til å estimere kor mykje snø det er i fjellet (tilsigsområdet) basert på enkeltmålingar, og verdian av å vite dette:

Korte formuleringer av ting jeg lurer på er

 • Usikkerhetsestimat for gjennomsnittet av et romlig felt som er bestemt av regresjon mot usikre punktmålinger
 • Hvor mange punktmålinger er nødvendig for å bestemme gjennomsnittet av et romlig felt nøyaktig nok.
 • Verdien av målinger som input til manøvrering av vannkraftverk.

Statkraft

Prosjektforslag i samarbeid med Statkraft, hydrologiavdelinga (Lysaker), knytta til å varsle (predikere) vassføring med usikkerheit (probabilistisk varsel) basert på usikre vervarsel (esemble varsel) og (deterministiske) hydrologiske modellar. Ein metode er å bruke Bayesian Model Averaging (BMA).

 • … hadde vært interessant var å prøve ut både preprosessering av nedbør og temperatur, og postprosessering av vannføring med feks BMA, hvis dette lar seg gjøre innenfor en masteroppgave. Hvilket bidrag gir hver av dem, og trenger man begge?
 • En annen ting kan f.eks være flere forklaringsvariable i BMA. Jeg ser at BMA på vannføring ofte feiler hvis man får regn og smelting og det har vært minusgrader (vinter) i treningsperiode, noe som faktisk skjedde akkurat denne uka. Kunne man f.eks testet ut en indikatorvariabel på temperatur som en ekstra forklaringsvariabel?
 • En annen ting er å plukke ut data til treningsperioden fra historikk, f.eks plukke ut dager med observerte innen et gitt intervall, og bruke tilhørende prognoser som treningsperiode. Dette kan kanskje fungere hvis prognosene ligger utenfor de nivåene man har i treningsperioden.

Statens Vegvesen

Prosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen (i Trondheim) på Skredvarsling. Ei tidlegare forslag til oppgåve er her. Prosjektet er komme vidare, og andre retningar er og aktulet, f.eks. korleis nye verstasjonar kan brukast.

Centre for Biodiversity Dynamics

Prosjekta vil vere i samarbeid med forskarar på Institutt for Biologi, NTNU, CCB og post.doc. Anna M Holand (anna.holand@math.ntnu.no) i statistikkgruppa på IMF.

 • Ein kan bruke slektstre (pedigree) for å finne ut om kor mykje gener har å seie for ein eigenskap. Ein antar då at dei som ikkje har kjente foreldre (founders) er uavhengige. I små populasjonar vil dette ikkje stemme. Korleis påvirker dette resultata våre, og kva kan vi gjere for å komme unna denne antakinga?
 • Modellere arvbarhet og seleksjon samtidig, og kanskje simuleringsstudium.
 • Blir barn og foreldre meir like med alderen?
 • Predikere (f.eks) nebbstørrelse i gråspurv vha SNP data og slektstre.
 • Modellering av arvbarhet som funksjon av alder.
 • Endrar arvbarheten (kor stor del at ein 'eigenskap' som er bestemt av gener) seg frå stad til stad?

Bruke data for å få smart Internet of Things

Dette prosjektet vil vere i samarbeid med Frank Alexander KraemerInstitutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU. Målet er å utvikle statistiske metodar for og datainnsamlings design for sensorar som har av begrensa resussar (f.eks. energi frå solceller).

Korleis lære engelsk?

Dette prosjektet vil vere i samarbeid med Anne Dahl på Institutt for språk og litteratur, NTNU. Målet er å verderutvikla statistiske metodar for å analysere tilgjengelege data på innlæring av engelsk for norske 1.klassingar.

2019-01-02, Ingelin Steinsland