Projekt- og masteroppgåver, Ingelin Steinsland

Kontaktinfo

Kom innom (rom 1240) om du vil vite meir om moglege prosjekt (kan vere lurt å avtale pr e-post først, ingelin [dot] steinsland [at] ntnu [dot] no). Då kan vi diskutere og skal eg svare på spørsmål.

Alle prosjekt eg tilbyr er knytt til ei anvending. Eg tilbyr både ekte anvendte prosjekt, der målet er å svare på eit spørsmål, og meir metodiske prosjekt som er motivert frå ei anvending, men der vi utviklar og/eller undersøker nye statistiske modellar og metodar.

Frå ein statistisk ståstad vil oppgåvene vere innanfor modellering, inferens, prediksjon og/eller evaluering av store strukturerte system. Aktuelle fag er (nokre av) TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder, TMA4315 Generaliserte lineære modeller og TMA4250 Romlig statistikk

Under er det foreslått nokre idear til prosjekt. Nokre av dei er klipp-og-lim frå e-postar frå kontaktar andre er frå forslag på PhD-prosjekt, så sjå på desse som inspirasjon til oppgåver. Dei er systematisert etter anvending, men fleire av dei kan like gjerne vere metodisk som anvendt. Ta kontakt, så kan vi diskutere dine ønsker, evt. dine eigne prosjektforslag, variantar av desse, meir konkret kva som er tenkt, og kan vere passande for ei prosjekt- eller master-oppgåve.

My Medical Digital Twin (MYMDT)

Prosjekt i tilknytning til MyMDT, som er eit tverrfagleg forskingsprosjekt med 6 PhD kandidatar frå ulike institutt/fakultet.

Om forkingsprosjektet:

My Medical Digital Twin (MYMDT) A Digital Twin for Essential Hypertension Management and Treatment

By a novel combination of exercise-, hypertension-, mathematical modelling-, machine learning-, statistical-, biosensor-, genetic epidemiology- and population based research we will develop a personalized Medical Digital Twin (MyMDT) that serve as a transformative platform for patient specific hypertensive intervention. MyMDT aims to identify, and implement, primary and secondary hypertension prevention schemes to improve individual health outcomes and reduce health care cost. MyMDT aim to radically improve prevention and treatment of hypertension. Six PhD positions are available in this project.

Både prosjekt knytt til modellering basert på HUNT data og modellering basert på fysiske modellar er aktuelt.

Transforming Citizen Science for Biodiversity

Prosjekt i tilknytning til Transforming Citizen Science for Biodiversity, som er eit tverrfagleg forskingsprosjekt med 5 PhD kandidatar frå ulike institutt/fakultet.

Om forskningsprosjketet:

Transforming Citizen Science for Biodiversity

The project is an interdisciplinary research programme that will develop tools and methods to improve the way that members of the general public collect data on what they observe in the natural world, and the way this data is used to inform us about the natural world and how it is changing. Massive amounts of data are being generated and uploaded to databases such as the Norwegian Artsobservasjoner (species observation system), and the huge quantities combined with the unsystematic way the data are collected present challenges when making inferences from the data. This project will (1) encourage citizens to collect data, (2) help scientists correctly interpret and use this data, and (3) provide information back to the citizens about how the data they have collected is being used.

NVE

Prosjektforslag i samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat, hydrologisk avdeling, Oslo).

  • Evaluering og postprossesering av flomvarsel i Norge
  • Modellar for å gjere nytte av både avrenningsdata og nedbørsmålingar for å predikere avrenning.
  • Statistisk modellering av flom av ulik varighet. Dvs korleis endrar fordelinga seg i overgangen frå momentanflom opp til 7 dagars flom.
  • Romlig modell for flomstatistikk.
  • Interpolering av flomstatistikk langs eit vassdrag.

Statens Vegvesen

Prosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen (i Trondheim) på Skredvarsling. Ei tidlegare forslag til oppgåve er her. Prosjektet er komme vidare, og andre retningar er og aktulet, f.eks. korleis nye verstasjonar kan brukast.

Eit anna aktuelt prosjekt er knytt til forskingsprosjektet Smartere vedlikehold der eit av fleire moglege prosjekt er modellering for vedlikeholdsoptimering ved å utnytte data frå bilberging, forsikring, vêr, vegforhold og trafikk.

Bruke data for å få smart Internet of Things

Dette prosjektet vil vere i samarbeid med Frank Alexander KraemerInstitutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU. Målet er å utvikle statistiske metodar for og datainnsamlings design for sensorar som har av begrensa resussar (f.eks. energi frå solceller).

Korleis lærer norske elevar andre framandspråk?

Dette prosjektet vil vere i samarbeid med Anne Dahl på Institutt for språk og litteratur, NTNU. Målet er å verderutvikla statistiske metodar for å analysere tilgjengelege data på innlæring av tysk og fransk for norske elevar i vidargåande skule. Aktuelt å utvikle og evaluere nye statistisk modellar innanfor rammeverket av GLMM (generaliserte lineære miksa modellar).

2020-12-22, Ingelin Steinsland