Prosjekt- og masteroppgaver tilbudt av Øyvind Bakke

Kontaktinfo

Jeg har utdannelsen min innen algebra, men tilhører statistikkgruppen. Dette gjør at jeg er interessert i mange problemstillinger innen statistikk, særlig med et matematisk tilsnitt, uten å tilhøre et veldig spesialisert felt.

Noen av temaene jeg tidligere har veiledet, er statistisk modellering i populasjonsbiologi, estimering av levetids- og reproduksjonsparametre hos sommerfuglbestander, generering av stokastiske variabler, køteori brukt på en problemstilling innen dirigering av togtrafikk, diffusjonstilnærmelser til diskrete stokastiske prosesser, Benfords lov, eksakt testing av likhet av to binomiske sannsynligheter, pseudo-\(R^2\) i generaliserte lineære modeller, binær klassifikasjon, lukket testing, copulaer, Barnards test for 2x2-tabeller, test for multinomiske fordelinger, konfidensintervaller for binomisk sammsynlighet, postseleksjonsinferens.

Et aktuelt tema kan være eksakt inferens (for eksempel i betydningen at signifikansnivået for en test skal være garantert, i motsetning til hvis man bruker asymptotiske metoder, som normaltilnærmelse brukt på diskrete data). En mulighet er metoder inspirert av Barnards test. Et annet tema er multippel testing (hvordan kan sannsynligheten for type I-feil kontrolleres når mange tester gjøres samtidig?) – det siste særlig rettet mot medisinske problemstillinger. \(%En aktuell problemstilling for oppgaver er eksakt hypotesetesting i kontinuerlige fordelinger (f.eks. Behrens–Fisher-problemet). En annen er lukket testing (//closed testing//) – en metode innen multippel hypotesetesting.\) Videre: I genomstudier er signifikansnivåene i hypotesetesting uhyre små (for å unngå type I-feil når tusenvis av tester utføres). Hvordan kan asymptotiske metoder (f.eks. tilnærmet normalfordeling av testobservatorer fra sentralgrenseteoremet) modifiseres så de gir en bedre tilnærming i halene av fordelingen?

Mange andre temaer kan også være aktuelle. Kanskje det er noe spesielt du er interessert i å finne ut mer om? Kom gjerne innom for en prat.

2023-11-21, Øyvind Bakke