Prosjekt- og masteroppgave

Fordypningsprosjektet og masteroppgaven er en del av 5. årskurs på industriell matematikk. Tema for oppgaven finner du i samarbeid med en veileder. Vi anbefaler deg å ta direkte kontakt med potensielle veileder for å diskutere aktuelle oppgaver. Det er lurt å gjøre dette tidlig i desember/januar for å avklare fag som det er lurt å ta eller nødvendig å ta våren 4. klasse.

Sett opp 3 ulike veiledere i prioritert rekkefølge.
Logg inn med Feide og fyll ut nettskjema

Frist for å sende inn veilederønsker er 1. mars 2024.

Fordypningsprosjekt

Fordypningsprosjektet utgjør 22.5 studiepoeng som fordeler seg på:

  • TMA4500 IND MAT FDP - Industriell matematikk, fordypningsprosjekt (15 stp.)
  • TMA4505 IND MAT FDE - Industriell matematikk, fordypningsemne (7.5 stp.)

Studentene skal selv melde seg opp i begge disse emnene (vanlig oppmeldingsfrist). Det gis separate karakterer for de to emnene.

Fordypningsemnet

TMA4505 velges i samråd med veileder, og består enten av et vanlig emne på 7.5 stp. eller to emnemoduler på 3.75 stp., hvis slike blir tilbudt. I den grad de tilbys, er de listet opp her (NB: liste ikke oppdatert etter 2019).

Fordypningsprosjektet

TMA4500 er på 15 stp. og består av prosjektarbeid og innlevering av skriftlig rapport. Prosjektet skal leveres som PDF-fil i Inspera ved IMF innen kl. 14.00 siste dag i eksamensperioden for høstsemesteret. Dersom en ønsker utsettelse, må veilederen gi beskjed til IMF-kontoret eksamen [at] math [dot] ntnu [dot] no og angi ny innleveringsdato.

Fordypningsprosjektet (TMA4500) skal bestå av "en prosjektrapport i følge vedtatte standarder". Dette inkluderer tittel, sammendrag, fornuftige seksjoner, og en referanseliste. Det må være gjort bruk av én eller flere referanser som er brukt riktig i teksten. Videre må figurer ha figurtekst og tabeller må ha tabelltekst, og alle figurer og tabeller må refereres til i teksten. Rapporten kan skrives på norsk eller engelsk, og det kreves ingen spesiell tittelside. Snakk med veileder om fornuftig struktur for din oppgave. Det er mange som baserer seg på denne malen og bruker Overleaf når de skriver oppgaven, men det er på ingen måte obligatorisk.

Masteroppgave

Masteroppgaven utføres normalt våren i 5.klasse. Den er på 30 stp. og utføres i løpet av 20 uker. Dere skal levere en masteravtale før dere starter på oppgaven. Masteravtalen fylles ut i SharePoint og leveres innen 15. januar. Se for øvrig hvordan skrive og levere masteroppgave for ytterligere praktisk informasjon rundt uttak og innlevering. Som beskrevet på lenken er mulige språk norsk og engelsk, og oppgaven skal i begge tilfeller ha sammendrag både på norsk og på engelsk. Det er ingen krav til en bestemt mal, men det forventes en vitenskapelig struktur som inneholder tittel, sammendrag, fornuftige seksjoner, og en referanseliste. I tillegg forventes det bruk av referanser til noe relevant literatur. Snakk med veileder om passende struktur for din oppgave.

Viktig: Nytt av året (2023/2024) gjelder følgende: "I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i De forente nasjoners bærekraftsmål." Dette er et formelt krav og kan gjennomføres for eksempel ved et avsnitt i introduksjonen av oppgaven.

Det er normalt at studenten har samme veileder på masteroppgaven som på fordypningsemnet, og at oppgaven defineres i samråd mellom veileder og student. Dersom studenten ønsker å ha en annen veileder på masteroppgaven må hun/han selv ta initiativ til det. Det vil da være naturlig å se gjennom oppgavekatalogen (se under) for deretter å kontakte eventuelle veiledere.

Institutt for matematiske fag dekker kostnaden for trykking av 2 kopier av masteroppgaven: én til deg, og én til din veileder. Om flere kopier ønskes må de betales selv.

Dette ordnes gjennom NTNU Grafisk. Velg kostnadssted: "63150501 Institutt for matematiske fag", "Leveres med NTNUs Transporttjeneste/NTNU Transport service", og se bort fra prosjektnummer og analyse.

Begge eksemplarene blir levert på instituttet, som sørger for at både veilederen din og du får hvert deres eksemplar. Har du spørsmål om trykking, ta kontakt med Elin Merethe Todal.

Oppgavekatalog

Her er en oversikt over temaer det tilbys prosjekt og masteroppgaver innenfor, og hvilke faglærere som veileder slike prosjekter. Om du finner et tema som interesserer deg, klikk på fagpersoner som er listet under dette temaet, og du får tilgang til spesifikke prosjekt/masterbeskrivelser. Som student oppfordres du likevel til å ta kontakt direkte med faglærerne på deres kontor for å få høre mer om oppgavene.

Algebra (og kryptografi/and cryptography)
Petter Bergh
Aslak Bakke Buan
Kurusch Ebrahimi-Fard
Kristian Gjøsteen
Sondre Kvamme
Steffen Oppermann
Jiaxin Pan
Øyvind Solberg
Analyse / Analysis
Harmonisk analyse med anvendelser


Harmonic Analysis with Applications

Stine Marie Berge
Mats Ehrnström
Sigrid Grepstad
Franz Luef
Eugenia Malinnikova
Karl-Mikael Perfekt
Flere komplekse variable


Several Complex Variables

Marius Irgens
Xu Wang
Kompleks analyse og operatorteori


Complex Analysis and Operator Theory

Karl-Mikael Perfekt
Kristian Seip
Analytisk tallteori


Analytic Number Theory

Andrii Bondarenko
Kristian Seip
Operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri


Operator Algebras and Noncommutative Geometry

Franz Luef
Eduard Ortega
Kvanteinformasjon og programmering


Quantum Information and Programming

Franz Luef
Eduard Ortega
Differensiallikninger og numerisk analyse / Differential Equations and Numerical Analysis
Analyse på differensialligninger


Analysis on Differential Equations

Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
Jørgen Endal
Katrin Grunert
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Numerikk


Numerics

Ronny Bergmann
Elena Celledoni
Charles Curry
Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
James Jackaman
Jørgen Endal
Markus Grasmair
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Trond Kvamsdal
Anne Kværnø
Knut-Andreas Lie
Andre Massing
Brynjulf Owren
Douglas Pacheco
Xavier Raynaud
Optimering


Optimization

Ronny Bergmann
Markus Grasmair
Dietmar Hömberg
Elisabeth Köbis
Geometri & topologi / Geometry & Topology
Torgeir Aambø
Rune Haugseng
Drew Heard
Abigail Linton
Clover May
Gereon Quick
Alexander Schmeding
Marius Thaule
Matematikkdidaktikk / Didactics of Mathematics
Yael Fleischmann
Frode Rønning
Heidi Strømskag
Statistikk / Statistics
Beregningsorientert statistikk


Computational Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Sara Martino
Bob O'Hara
John Paige
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Gunnar Taraldsen
Håkon Tjelmeland
Jarle Tufto
Biostatistikk


Biostatistics

Andreas Asheim
Thea Bjørnland
Mette Langaas
Stefanie Muff
Bob O'Hara
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Jarle Tufto
Romlig statistikk


Spatial Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Bob O'Hara
John Paige
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Håkon Tjelmeland
Statistikk og finans


Statistical Finance

Espen R. Jakobsen
Jacob Laading
Statistisk inferens


Statistical Inference

Øyvind Bakke
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Mette Langaas
Gunnar Taraldsen
Jarle Tufto
Nikolai Ushakov
Statistisk læring


Statistical Learning

Erlend Aune
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Jo Eidsvik
Markus Grasmair
Mette Langaas
Gunnar Taraldsen
Teoretisk statistikk


Theoretical Statistics

Gunnar Taraldsen
Eksterne prosjekt / External Projects
SINTEF
2024-03-13, Elin Merethe Todal