Statistikk for ingeniører

Program- og profesjonsrelevant statistikkundervisning for ingeniørstudenter.

Visjon: "Ingeniørstudentene ved NTNU skal få aktiv erfaring med profesjonsrelevante problemstillinger og beregninger i statistikk"


Deler av dette utviklingsprosjektet er finansiert av  NTNU Toppundervisning (2021-23)

Emneutvikling og programtilpasning er et pilotprosjekt i  Fremtidens Teknologistudier.


Statistikk for ingeniørstudenter

Emnekoder: ISTA1001, ISTA1002, ISTA1003, ISTG1001, ISTG1002, ISTA1003, ISTT1001, ISTT1002, ISTT1003, VB6200.

Grunnkursene i statistikk for ingeniørstudenter ble opprettet som følge av fusjonen mellom NTNU og høyskolene, og ble undervist for første gang høsten 2020. Statistikk er obligatorisk for om lag 900 2.-års ingeniørstudenter, fra 11 ulike studieprogram, og gis av institutt for matematiske fag. Høsten 2021 er studenttallet økt til over 1100 studenter.

Emnene består av en generell innføring i sannsynlighetsregning og statistikk (5 stp), etterfulgt av en studieretningsdel (2.5 stp) i industriell statistikk, måleusikkerhet eller statistisk læring.

Pedagogisk utviklingsprosjekt

Bakgrunn og motivasjon

I statistikkemnenes generelle innføring i sannsynlighetsregning og statistikk (5 stp) har vi, i likhet med andre grunnemner i statistikk og matematiske fag av denne størrelsen, samme faglige innhold, læringsressurser og vurdering for alle studenter på tvers av campuser og studieprogrammer. De tre ulike studieretningsdelene (á 2.5 stp) utgjør en delvis programtilpasning, men det er behov for videre innsats for å oppnå kontekstualisering, program- og profesjonsrelevans i emnet. Dette gjelder faglig innhold, læringsaktiviteter og vurderingsformer.

En viktig rammebetingelse og utfordring for utviklingen av statistikkemnene er undervisning av om lag tusen ingeniørstudenter på 3 NTNU-campus fra en rekke ulike studieprogrammer, i tillegg til nettbaserte studier. Et sentralt fokus i vårt arbeid vil derfor være å utvikle programtilpassede læringsaktiviteter som støtter seg på digitale ressurser.

Prosjektets delmål

1. Kartlegge program- og profesjonsspesifikke behov

Vi vil ta initiativ til samarbeid med studieprogrammer og faglærere for å kartlegge behovet for, og bruken av, sannsynlighetsregning og statistikk i ingeniørprogrammene og profesjonene. Vår åpenbare utfordring er å tilnærme oss og være relevante for et stort antall programfag, uten å miste fokus på den faglige dybden og helheten i grunnemnene i statistikk. Suksess i dette arbeidet vil innebære å gode samarbeid med studieprogrammene og FUI. I dette arbeidet ønsker vi også å rekruttere engasjerte ingeniørstudenter som kan bidra i emneutvikling og vurdere sammenheng og koblinger mellom ulike ingeniøremner fra studentenes perspektiv.

2. Utvikle programtilpassede aktiviteter og digitale læringsressurser

Vi vil utvikle programtilpassede aktiviteter og digitale læringsressurser som kan brukes i, og supplere, undervisningen som foregår på tvers av campus. Eksempler kan være

  • Team-baserte prosjekter og øvinger med programrelevante oppgaver og problemstillinger
  • Videoer og notater som illustrerer hvordan grunnleggende konsepter fra sannsynlighetsregning og statistikk opptrer innenfor en gitt spesialisering
  • Problembasert læring basert på datasett fra lab og forsøk, eller ingeniørfaglige problemstillinger, som studentene jobber med v.h.a. interaktive beregning- og simuleringsverktøy i emnets JupyterHub (jupyter notatbøker).

3. Samstemt undervisning

Med samstemt undervisning mener vi at emnets læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering er i overenstemmelse. Læringsaktivitetene fra delmål 2 skal bidra til at studentene oppnår læringsmålene, og vurderingen må reflektere dette. Samtidig bør innhold og læringsaktiviteter i statistikk bidra mot andre sentrale kompetanseområder i ingeniørutdanningen, slik som analytiske evner, beregningsorientering, kritisk vurdering av informasjon, modeller, og resultater, samt kommunikasjon og samarbeid. Vi vil vektlegge faglig innhold, praktiske eksempler og diskusjoner som reflektere studieprogrammenes behov og dermed er samstemt med hele utdanningsløpet til ingeniørstudentene.

2022-06-01, Thea Bjørnland