ST2304 Statistisk modellering for biologer/bioteknologer, vår 2016

Kursbeskrivelse, timeplan og eksamensinfo finnes i studiehåndboka.

Beskjeder

  • 9. juni: Dagens eksamen og løsningsskisse er lagt ut under gamle eksamensoppgaver.
  • 6 av 12 øvinger (3 av de 6 første og 3 av 6 siste) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
  • Første forelesning mandag 11. januar, 14:15-16:00 i H1.
  • Øvingene kan gjøres i grupper på opptil 3 studenter (avhengig av hva som gir best læringsutbytte). Besvarelsen skal svare på spørsmålene som er stilt i oppgaven men må også inneholde en kort introduksjon av problemstillingen slik at besvarelsen er forståelig for medstudenter som et selvstendig dokument. Dette innebærer bl.a. bruk av hele, grammatisk korrekte setninger, riktig tegnsetting og bruk av avsnitt. Skriv på norsk eller engelsk. Øvingsrapporter kan skrives i f.eks. word, i google docs, eller i sharelatex (do to siste alternativene er hensiktsmessige hvis dere jobber flere sammen). Dere kan skrive på norsk eller engelsk. Lim R-kode, R-output og grafer inn i teksten på hensiktsmessig sted. Bruk en egen monospaced font, f.eks. courier, for å skille R-kode og R-output fra resten av teksten. Matematiske uttrykk og ligninger skal kunne leses som grammatisk korrekte deler av setningene de inngår i og inkludere riktig bruk av komma og punktum (se denne guiden). Lever besvarelsen i pdf- eller doc-format via itslearning og bruk funksjonene for gruppeinnlevering med mindre dere levere individuelt. Flere nyttige tips kan leses her.
  • Bruk diskusjonsgruppa på itslearning ved behov!
  • Øvingstimene starter i uke 3. Vi vil avtale tidspunkter for dataøvingene i neste uke.

Foreløpig plan og kursinnhold

Uke Tema Øvinger
2/3 Dalgaard, kap. 1 og kap 3. Øving 1, LF Ø1
3/4 Plotte funksjoner og parametriske kurver. Lineær regresjon, residualer, prediksjon og konfidensbånd (Dalg. 6.1-6.3). Multippel regresjon (Dalg. 11.1, 11.2, Løvås, 7.5). Dummy variabler. Øving 2, LF Ø2
4/5 F-fordelingen. Sammenligning av varianser (Dalg. 5.4). En- og toveis variansanalyse med balansert design (Løvås 8.3, Dalg. 7).Faktorer kodet som dummy variabler (Dalg. 12.3) Øving 3 Upload your data here LF Ø3
5/6 Lineære modeller uten balansert design, modellseleksjon (Handout 1, Dalg. kap 11.3) Øving 4 LF Ø4
6/7 Multinomisk fordeling, kontingenstabeller, kji-kvadrat tester (Løvås 5.9.4, 8.5, Dalg. 8, Handout 2 unntatt 2.2.3). Se også notat om sannsynlighetsmaksimering fra ST0103 når det gjelder øvingen. Øving 5 LF Ø5
7/8 Generaliserte lineære modeller: Logistisk regresjon, deviance (Dalg. 13, unntatt 13.3, Handout 4). Delta metoden (Handout 3). Lineær separasjon (Handout 4, seksjon 4). Øving 6 LF Ø6
8/9 Probit- og cloglog-link, offset-variables Handout 4. Poisson response (Dalg. 15.2). Øving 7 LF Ø7
9/10 Overdispersjon (Handout 4, seksjon 6). Interaksjoner mellom kovariater (Dalg. 12.5, 12.7.2). Litt om programmering (Dalg. 2.3) Øving 8 LF Ø8
10/13 Litt mer om programmering (Dalg. 2.3). Numerisk maksimering av likelihood, asymptotisk teori for tilnærmede standard feil (Handout 5 og seksjon 2.2.3 i Handout 2) Øving 9 LF Ø9
11 Biotek og biologi på ekskursjon
12 Påskeferie
13/14 Asymptotisk teori for likelihood ratio tester og simuleringsbaserte metoder (fra 2.2 i Handout 5) Øving 10 LF Ø10 (Se kommentar a) under)
14/15 Styrke og beregning av utvalgsstørrelse (Dalg. 9). Simuleringsbaserte styrkeberegninger (Handout 5 - 4.5) Øving 11 LF Ø11
15/16 Robusthet for t-test (Handout 5 - 4.6). Øving 12 LF Ø12
16 Oppsummering. Gjennomgang av noen eksamensoppgaver.
2018-02-12, Hallvard Norheim Bø