RFEL 3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk (Research methods in mathematics and science education)

Faglærer

Undervisningstider

  • mandag 10.15-12.00, Rom 734, Sentralbygg 2
  • onsdag 10.15-12.00, Rom 734, Sentralbygg 2

Undervisningen starter mandag 24. august

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i vitenskapsteori der en diskuterer ulike forskningsparadigmer og hvordan valg av forskningsmetoder henger sammen med ontologisk og epistemologisk ståsted. Videre vil emnet gi en innføring i forskningsdesign og forskningsmetoder som er relevante innen matematikk- og realfagsdidaktikk. Dette innebærer å diskutere ulike metoder for innsamling og analyse av kvantitative og kvalitative data. Studentenes egne problemstillinger for masteroppgaven spiller en sentral rolle i undervisningen. En vil legge stor vekt på å se sammenhengen mellom problemstilling/ forskningsspørsmål og valg av metodologisk og teoretisk grunnlag.

Læringsmål

Emnet gir studenten innsikt i ulike forskningstradisjoner som er relevante for forskning i matematikk- og realfagsdidaktikk. Studenten skal utvikle kunnskaper om ulike forskningsdesign og ulike metoder for innsamling og analyse av empiriske data, inkludert bruk av programvare for statistiske analyser. Dette skal gjøre studenten i stand til å utarbeide forskbare spørsmål og gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av data for å kunne designe og gjennomføre selvstendige empiriske undersøkelser. Studenten skal også utvikle kunnskap om spørsmål knyttet til validitet og reliabilitet og om etiske aspekter ved forskning. Dette emnet skal, sammen med andre emner og relevant teori, gjøre studenten i stand til å presentere resultatene av sine undersøkelser i en masteroppgave.

Litteratur

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2008). Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (3. utg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Robson, C. (2011). Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers (3. utg.). Oxford: Blackwell.

Annen litteratur oppgis ved semesterstart.

Vurdering

  • Emnet vurderes med gradert karakterskala (A-F) på grunnlag av et essay. Innleveringsfrist 20. desember.
2015-08-10, Frode Rønning