MA8001 Høst 2019

Designbasert forskning i matematikkdidaktikk forankret i epistemologisk analyse

Undervisning: Emnet følger deler av undervisningen i MA3061, tirsdag og torsdag kl. 10:15 — 12:00, Rom 734, Sentralbygg 2. Ellers seminarer etter avtale.


Emnet tar opp det systemiske perspektivet som anvendes i teorien for didaktiske situasjoner i matematikk (TDS), der matematikkdidaktikk forstås som studiet av betingelser for formidling og læring av matematisk kunnskap ved utdanningsinstitusjoner. Emnet vil videre gi en innføring i den antropologiske teorien for det didaktiske (ATD), som setter TDS inn i en større institusjonell sammenheng. Sentrale elementer i disse teoriene er epistemologisk analyse og didaktisk transposisjon. I ATD er begrepet prakseologi sentralt. Dette handler om å studere og analysere matematisk aktivitet i lys av både praksis og teori. Videre vil en gå inn på begreper som adidaktisk situasjon, miljø og didaktisk kontrakt, og hvordan disse er knyttet sammen. Emnet tar opp ulike didaktiske fenomener knyttet til matematikkundervisning, og kategoriserer dem med tanke på deres funksjon i den didaktiske relasjonen mellom lærer og student: Topaze-effekt, Jourdain-effekt, metakognitivt skift, metamatematisk skift, Dienes-effekt og uheldig bruk av analogi.

Emnet tar videre opp forskningsmetodologien som anvendes i TDS og ATD, didaktisk ingeniørvirksomhet, som er strukturert i fire faser: foreløpige analyser; design og a priori analyse; realisering, observasjon og datainnsamling; a posteriori analyse og validering.

I tillegg vil det bli lagt opp noe spesialpensum tilpasset den enkelte deltaker.


Kunnskap

Emnet vil gi en innføring i teorien for didaktiske situasjoner i matematikk (TDS), og også den antropologiske teorien for det didaktiske ATD. Dette danner grunnlaget for en epistemologisk og institusjonell tilnærming til forskning på matematikkundervisning. Videre vil emnet gi en introduksjon til didaktisk ingeniørvirksomhet (DI)—en metodologi innenfor designbasert forskning—som ligger til grunn for studier forankret i TDS og ATD.


Ferdigheter

Studenten vil få en dyp forståelse for prinsippene for og begrepsapparatet i TDS og vil kunne bruke disse i analyse av empirisk materiale. Studenten vil også få forståelse for prinsipper for og begreper innenfor ATD. Videre vil studenten få ferdigheter i design av og kommunikasjon om matematikkundervisning, med utgangspunkt i de teoretiske og metodologiske prinsippene som ligger til grunn for TDS og ATD.


Kompetanse

Studenten vil være i stand til å gjennomføre klasseromsforskning på høyt internasjonalt nivå, delta i vitenskapelige diskusjoner i feltet matematikkdidaktikk, og være i stand til å sette TDS og ATD inn en større vitenskapelig sammenheng.


Litteratur

Brousseau, G. (1997). The theory of didactical situations in mathematics. Kluwer Academic Publishers.

Artigue, M. (2015). Perspectives on design research: The case of didactical engineering. In A. Bikner-Ahsbahs, C. Knipping, & N. Presmeg (Eds.), Approaches to qualitative research in mathematics education (pp. 467-496). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Artigue, M., Haspekian, M., & Corblin-Lenfant, A. (2014). Introduction to the theory of didactical situations (TDS). In A. Bikner-Ahsbahs & S. Prediger (Eds.), Networking of theories as a research practice in mathematics education (pp. 47-65). Cham, Switzerland: Springer.

Bosch, M., & Gascón, J. (2006). Twenty-five years of the didactic transposition. ICMI Bulletin, 58, 51-63.

Bosch, M., & Gascón, J. (2014). Introduction to the Anthropological Theory of the Didactic (ATD). In A. Bikner-Ahsbahs & S. Prediger (Eds.), Networking of theories as a research practice in mathematics education (pp. 67-83). Cham: Springer.

Brousseau, G. (2006). Mathematics, didactical engineering, and observation. In J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká, & N. Stehlíková (Eds.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 3-18). Prague, Czech Republic: PME.

Chevallard, Y. (2015). Teaching mathematics in tomorrow’s society: The case for an oncoming counter paradigm. In S. J. Cho (Ed.), The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education: Intellectual and attitudinal challenges (pp. 173-187). Seoul, Korea: Springer Open.

Chevallard, Y. (2019). Introducing the Anthropological Theory of the Didactic: An attempt at a principled approach. Hiroshima Journal of Mathematics Education, 12, 71–114.

Winsløw, C., Matheron, Y., & Mercier, A. (2013). Study and research courses as an epistemological model for didactics. Educational Studies in Mathematics, 83, 267–284.

Individuelt spesialpensum kommer i tillegg.


Vurdering

Skriftlig oppgave


Ansvarlige

Frode Rønning, rom 934, Sentralbygg 2, frode.ronning@ntnu.no
Heidi Strømskag, rom 938, Sentralbygg 2, heidi.stromskag@ntnu.no

2020-11-27, Heidi Strømskag