MA8001 Høst 2016

Teorien for didaktiske situasjoner i matematikk

Seminarer: tirsdager kl. 09:15 — 11:00, Rom 634, Sentralbygg 2.


Emnet tar opp det systemiske perspektivet som anvendes i teorien for didaktiske situasjoner i matematikk (TDS), der matematikkdidaktikk forstås som studiet av betingelser for formidling og læring av matematisk kunnskap ved utdanningsinstitusjoner. Sentrale elementer her er epistemologisk analyse og didaktisk transposisjon. Videre vil en gå inn på begreper som adidaktisk situasjon, miljø og didaktisk kontrakt, og hvordan disse er knyttet sammen. Emnet tar opp ulike didaktiske fenomener knyttet til matematikkundervisning, og kategoriserer dem med tanke på deres funksjon i den didaktiske relasjonen mellom lærer og student: Topaze-effekt, Jourdain-effekt, metakognitivt skift, metamatematisk skift, Dienes-effekt og uheldig bruk av analogi. Emnet tar videre opp forskningsmetodologien som anvendes i TDS, didaktisk ingeniørvirksomhet, som er strukturert i fire faser: foreløpige analyser; design og a priori analyse; realisering, observasjon og datainnsamling; a posteriori analyse og validering.


Kunnskap

Emnet vil gi en innføring i teorien for didaktiske situasjoner i matematikk (TDS), og danne grunnlag for en epistemologisk tilnærming til forskning på matematikkundervisning. Videre vil emnet gi en introduksjon til didaktisk ingeniørvirksomhet, som er metodologien for design av matematikkundervisning innenfor TDS.


Ferdigheter

Studenten vil få en dypere forståelse for prinsippene for og begrepsapparatet i TDS, og kunne bruke disse i analyse av empirisk materiale. Videre vil studenten få ferdigheter i design av og kommunikasjon om matematikkundervisning, med utgangspunkt i de teoretiske og metodologiske prinsippene som ligger til grunn for TDS.


Kompetanse

Studenten vil være i stand til å gjennomføre klasseromsforskning på høyt internasjonalt nivå, delta i vitenskapelige diskusjoner i feltet matematikkdidaktikk, og være i stand til å sette TDS inn en større vitenskapelig sammenheng.


Litteratur

Brousseau, G. (1997). The theory of didactical situations in mathematics. Kluwer Academic Publishers.

Artigue, M. (2015). Perspectives on design research: The case of didactical engineering. In A. Bikner-Ahsbahs, C. Knipping, & N. Presmeg (Eds.), Approaches to qualitative research in mathematics education (pp. 467-496). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Artigue, M., Haspekian, M., & Corblin-Lenfant, A. (2014). Introduction to the theory of didactical situations (TDS). In A. Bikner-Ahsbahs & S. Prediger (Eds.), Networking of theories as a research practice in mathematics education (pp. 47-65). Cham, Switzerland: Springer.

Bosch, M., & Gascón, J. (2006). Twenty-five years of the didactic transposition. ICMI Bulletin, 58, 51-63.

Brousseau, G. (2006). Mathematics, didactical engineering, and observation. In J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká, & N. Stehlíková (Eds.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 3-18). Prague, Czech Republic: PME.

Chevallard, Y. (2015). Teaching mathematics in tomorrow’s society: The case for an oncoming counter paradigm. In S. J. Cho (Ed.), The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education: Intellectual and attitudinal challenges (pp. 173-187). Seoul, Korea: Springer Open.


Vurdering

Skriftlig oppgave


Ansvarlig

Heidi Strømskag, rom 938, Sentralbygg 2, heidi.stromskag@ntnu.no

2017-09-09, Heidi Strømskag