MA3061 Epistemologisk kunnskap for matematikklærere (Epistemological Knowledge for Mathematics Teachers)

Faglærer

Undervisningstider

 • mandag 10.15-12.00, Rom 734, Sentralbygg 2
 • onsdag 10.15-12.00, Rom 734, Sentralbygg 2

Dette er de regulære undervisningstidene, og avvik vil forekomme. Undervisningen starter (merk dagen!) torsdag 24. august kl 10.15-12.00 i Rom 734, Sentralbygg 2

Det er krav om minst 80 % deltakelse i undervisningen.

Faglig innhold

I emnet vil en arbeide med å identifisere hva som karakteriserer matematikkunnskap for lærere og å utvikle kunnskap om epistemologiske modeller for matematisk kunnskap i skolen. Dette innebærer blant annet arbeid med semiotiske representasjoner og deres betydning for matematisk kunnskapsutvikling. En vil diskutere ulike former for kunnskap og forståelse og spesielt se på argumentasjon og bevis som grunnleggende for utvikling av matematisk kunnskap. Eksemplifisering vil spesielt skje gjennom utvalgte tema fra klassisk geometri og algebra. Klasseromsobservasjoner fra matematikkundervisning vil bli brukt som utgangspunkt for utvikling av epistemologisk kunnskap for matematikklærere, der særegenheten til den matematiske målkunnskapen vil være i fokus.

Læringsmål

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om sentrale modeller som omhandler matematikkunnskap for lærere og det teoretiske grunnlaget for disse
 • kunnskap om matematikkfagets ontologiske og epistemologiske grunnlag og den betydningen dette har for undervisning i matematikk
 • har inngående kunnskap om betydningen av semiotiske representasjoner for begrepslæring i matematikk
 • har inngående kunnskap om argumentasjon og bevis som grunnlag for utvikling og organisering av matematisk kunnskap

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge og analysere arbeid i matematikklasserommet med utgangspunkt i modeller for matematikkunnskap for lærere
 • kan gjennomføre en epistemologisk analyse av et matematikkfaglig tema som bakgrunn for å gjennomføre undervisning innenfor dette temaet
 • kan analysere matematikkfaglige tekster og samtaler med tanke på en karakterisering av strukturer for argumentasjon og bevis som forekommer i tekstene eller samtalene

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om relevant, nyere matematikkdidaktisk forskning i tema som omfattes av emnet
 • kan presentere resultatet av teoriforankrede, empirisk baserte undersøkelser i tema som omfattes av emnet

Litteratur

Litteratur oppgis og gjøres tilgjengelig etterhvert.

Vurdering

 • Emnet vurderes med gradert karakterskala (A-F) på grunnlag av et essay. Innleveringsfrist 20. desember. Essayet tar utgangspunkt i oppdrag som blir gitt underveis og skal være på maksimalt 5000 ord.
2017-06-22, Frode Rønning