MA3060 Teorier for kunnskap og læring i matematikk (Theories for knowledge and learning in mathematics)

Faglærer

Undervisningstider

Første undervisning tirsdag 23. august kl 10.15-12.00 i Seminarrom 734, Sentralbygg 2. Undervisning blir til vanlig tirsdager og torsdager 10.15-12.00. En detaljert plan for semestret blir satt opp til første time. Det er obligatorisk deltakelse i minst 80 % av undervisningstiden.

Læringsmål

Kunnskap

Kandidaten

  • har avansert kunnskap om sentrale teorier for kunnskap og læring i matematikk
  • har inngående kunnskap om sentrale matematikkdidaktiske begreper knyttet til læring av algebra og funksjonslære
  • har inngående kunnskap om funksjonsbegrepet og om algebra som generalisering og som problemløsning

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan designe og implementere klasseromsbaserte undersøkelser innenfor et gitt matematikkfaglig emne
  • kan anvende de teoretiske begrepene behandlet i emnet i en analyse av observasjoner fra klasserommet med tanke på elevers læring av matematikk

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har kunnskap om relevant, nyere matematikkdidaktisk forskning i tema som omfattes av emnet
  • kan presentere resultatet av teoriforankrede, empirisk baserte undersøkelser i tema som omfattes av emnet

Litteratur

Artikler og kapitler som oppgis etterhvert og som gjøres tilgjengelig på It's Learning.

Vurdering

  • Emnet vurderes med gradert karakterskala (A-F) på grunnlag av en fagtekst. Innleveringsfrist 20. desember. Nærmere detaljer om denne fagteksten kunngjøres senere.
2016-08-15, Frode Rønning