MA3060 Teorier for kunnskap og læring i matematikk (Theories for knowledge and learning in mathematics)

Faglærere

Referansegruppe

 • Randi Johanne Skjerve
 • Rune Kleiven Rynning
 • Ingrid Vågan Tøgersen

Undervisningstider

Timeplanen for høsten 2014 finnes her: plan_h14_ma3060.pdf

Faglig innhold

I emnet vil en arbeide med å identifisere og karakterisere aspekter som er relevante for å beskrive og forklare læring av matematikk. Som grunnlag vil en behandle ulike teorier for kunnskap og læring, spesielt sosiokulturelle teorier, og vinkle disse spesifikt inn mot læring av matematikk. Som eksempler vil en gå inn i fagstoff fra analyse (funksjonslære) og algebra. En vil behandle sentrale elementer fra matematikkdidaktisk teori så som begrepsdefinisjon/begrepsbilde, prosess/objekt og prototypebegrepet, og eksemplifisere disse gjennom for eksempel funksjonsbegrepet og relaterte begrep. Her vil betydningen av å arbeide med IKT-verktøy bli diskutert. Videre vil en arbeide med en innholdsanalyse av algebra. To ulike tilnærminger til algebra i skolen vil bli behandlet: algebra som generalisering av mønster og algebra som problemløsning.

Læringsmål

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om sentrale teorier for kunnskap og læring i matematikk
 • har inngående kunnskap om sentrale matematikkdidaktiske begreper knyttet til læring av algebra og funksjonslære
 • har inngående kunnskap om funksjonsbegrepet og om algebra som generalisering og som problemløsning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan designe og implementere klasseromsbaserte undersøkelser innenfor et gitt matematikkfaglig emne
 • kan anvende de teoretiske begrepene behandlet i emnet i en analyse av observasjoner fra klasserommet med tanke på elevers læring av matematikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om relevant, nyere matematikkdidaktisk forskning i tema som omfattes av emnet
 • kan presentere resultatet av teoriforankrede, empirisk baserte undersøkelser i tema som omfattes av emnet

Litteratur

Andrews, P., & Rowland, T. (Eds.). (2014). MasterClass in mathematics education. International perspectives on teaching and learning. London: Bloomsbury Academic.

I tillegg kommer artikler og kapitler som oppgis etterhvert.

Vurdering

 • Emnet vurderes med gradert karakterskala (A-F) på grunnlag av et essay. Innleveringsfrist 20. desember. Essayet tar utgangspunkt i ett av de to praksisoppdragene og skal være på maksimalt 5000 ord.
2015-02-11, Frode Rønning