Ordliste

1-1 correspondence en-til-en-korrespondanse, bijeksjon
alternate interior angles theorem alternerende indre vinkler-teorem (AIVT)
alternate interior angles theorem, converse to motsatte av alternerende indre vinkler-teorem (MAIVT)
angle bisector vinkelhalveringsstråle
base grunnlinje
betweenness mellomliggenhet
circumcenter, circumcircle omsenter, omsirkel
collinear kollineære, ligger på samme linje
coordinate function koordinatfunksjon
crossbar theorem tverrligger-teoremet
defect defekt
exterior angle theorem ytre vinkel-teoremet (YVT)
glide reflection glidespeiling
half-turn punktspeiling
hypothenuse-leg theorem hypotenus-katet-teoremet
incenter, incircle innsenter, innsirkel
incidence axiom insidensaksiom
incidence geometry insidensgeometri, forbindelsesgeometri
inscribed angle periferivinkel
isosceles triangle likebeint trekant
Lambert quadrilateral Lambert-firkant, Lambert-kvadrilateral
linear pair theorem lineært par-teoremet
metric metrikk
parallel projection theorem parallell projeksjons-teoremet
perpendicular (lines) normal (normalt på)
perpendicular bisector midtnormal
plane seperation postulate planseparasjonspostulatet
point construction postulate punktkonstruksjonspostulatet
protractor postulate gradskivepostulatet, vinkelmålpostulatet
quadrilateral kvadrilateral, firkant
ray theorem stråleteoremet
reflection speiling
ruler postulate linjalpostulatet
Saccheri quadrilateral Saccheri-firkant, Saccheri-kvadrilateral
Saccheri–Legendre theorem Saccheri–Legendre-teoremet
scalene inequality scaleneulikheten
similar triangles formlike trekanter
sphere geometry sfærisk geometri, kulegeometri
summit angles vinkler ved topplinjen; toppvinkler
supplementary angles supplementærvinkler
taxicab metric drosjemetrikk
vertical pair angles toppvinkler
2019-03-18, Susanne Solem