MA1201 Lineær algebra og geometri, haust 2010

Emnebeskriving kan finnast i studiehandboka.

Faginformasjon

Forelesar:

 • Per Hag, rom 938, 9.etasje, Sentralbygg 2, perhag(at)math.ntnu.no
 • tlf. (735) 91743
 • Konferansetime: Måndag kl 13.00-14.00.

Øvingslærar:

Forelesingar:

Referansegruppe

Bjørn Fløtten, BMAT, bef@bef.no
Ståle Toften, BFY, staletof(at)stud.ntnu.no
Trude Walleraunet, MLREAL, wallerau(at)stud.ntnu.no
Fredrik Kirkemo, ÅMATSTAT, fredrkir(at)stud.ntnu.no
Espen Nielsen, BKJ, espenani(at)stud.ntnu.no
Åshild Kapperud, BKJ, kapperud(at)stud.ntnu.no

Lærebok

Howard Anton og Chris Rorres: Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, 10th edition, ISBN 9 780470 561577.

Pensum

frå Elementary Linear Algebra:

 • kap 1: alt unnateke 1.8 og 1.9.
 • kap 2: alt + litt tillegg om kombinatorisk definisjon av determinantar.
 • kap 3: alt.
 • kap 4: heile 4.9 og 4.10, unnateke påstand h)-q) i thm. 4.10.4 på side 270.
 • kap 7: 7.3. Utdrag. Notatet om kvadratiske former og kjeglesnitt erstattar dette delkapittelet.
 • kap 5 og kap 7: 5.1, 5.2, 7.1 og 7.2 Notat om eigenverdiar erstattar desse delkapitla.
 • Appendiks B. Blir erstatta av notat om komplekse tal.
 • Notat om bevismetodar.
 • Notat om eigenverdiar.
 • Notat om kvadratiske former og kjeglesnitt.
 • Notat om komplekse tal. Resten av notatet finn du her.

Notat

Notat som viser eit geometrisk bevis for den distributive lova for addisjon og skalarprodukt av vektorar finn du her.
Notat med bevis for Cauchy-Schwarz ulikheit.
Notat som viser eit sidesprang som kan brukast i øvingsoppg 40 avsnitt 2.1.
Notat om vektor produkt.

Midtsemesterprøve

Det vil bli arrangert midtsemesterprøve. Prøva vert arrangert Måndag 18.Oktober kl 15.15-17.00. Midtsemesterprøva tel 20% av endeleg karakter i emnet dersom den trekker i positiv retning.

Eksamen

Onsdag 01.12.2010, kl 09.00, skriftleg 4 timar. Hjelpemiddelkode D. Ingen trykte eller handskrivne hjelpemiddel er tilletne. Bestemt enkel kalkulator er tillaten, HP30S eller Citizen SR-270X.

Romplassering på eksamen finn de her.

Lenkjer

Engelsk - Norsk ordliste i lineær algebra
Når ein er tilkopla NTNU sitt nett vil ein også ha tilgang til alle ordbøkene på http://ordnett.no/ordbok.html.

Aktuelle beskjedar

 • 8. juni: Har lagt ut løsningsforslag til vårens eksamensoppgaver
 • 14. Demsember: Har lagt ut årets eksamensoppgåver og fasit på sida gamle eksamensoppgåver.
 • 30. November: Lukke til på eksamen.

Ikkje aktuelle beskjedar

 • 26. November: Har lagt ut løysingsforslag til øving 13.
 • 26. November: Siste delen av notatet om komplekse tal er lagt ut. Det er også gjort mindre endringar på pensumlista. Vi understrekar at når det gjeld kapittel 4.9 og 4.10 bør ein ta utgangspunkt i det som er forelest og gitt øvingsoppgåver frå.
 • 24. November: Det blir ekstra spørretimar før eksamen på:
  • Måndag 29.11 kl. 13.15-15.00, på S8.
  • Tysdag 30.11 kl. 10.15-12.00, på S1.
 • 24. November: Har lagt ut fullstendig løysingsforslag til øving 12.
 • 22. November: Måndag 29.November blir det gjennomgang med kommentarar og spørsmål av eksamensoppgåvene frå hausten 2009. Dette blir kl 15.15 i Auditorium S8.
 • 22. November: Endringar på pensumlista: kapittel 7.3 blir erstatta av notatet om kvadratiske former og kjeglesnitt. Appendiks B blir erstatta av notat om komplekse tal. Det vil komme til meir på slutten av dette notatet. Dette blir lagt til så fort Per får det ferdig.
 • 19. November: Har lagt ut eit notat om kvadratiske former og kjeglesnitt. Dette notatet er ein del av pensum.
 • 17. November: Minner om at innleveringsfristen for øving 12 er Fredag 19.November kl 15.00.
 • 12. November: Øving 13 er lagt ut. Minner om at test nr. 6 vert arrangert på øvingstimane i neste veke, og at øvingstimen til gruppe 5 er flytta til Måndag. Minner også om at dei studentane som framleis står i fare for å mangle eit øvingspoeng i slutten av neste veke kan levere inn øving 12. Sjå beskjed frå 8. November for meir informasjon.
 • 11. November: Har gjort presiseringar i pensumlista om kapittel 5 og 7 i boka. Sjå over.
 • 10. November: Notatet om eigenverdiar er no oppdatert med referansar til 10.utg av læreboka.
 • 9. November: 29. November og 30. November vil det bli spørjetimar før eksamen. Tidspunkt og rom vert annonsert seinare.
 • 9. November: Øvingstimen til gruppe 5 Måndag 15.November blir på S5.
 • 8. November: Alle som står i fare for å mangle 1 øvingspoeng for å få nok øvingar til å få gå opp til eksamen kan få levere inn øving 12. Vi krev ca 50% riktig for å få denne godkjent. Fristen for å levere denne blir Fredag 19.November kl 15.00. Studentar som har nok øvingspoeng skal ikkje levere denne øvinga. Dette er kun eit tilbod til dei som står i fare for å ikkje få nok øvingspoeng. Øvinga kan leverast på instituttkontoret i sb2, 7.etasje, eller direkte til Yvonne på kontor 836 i sb2. Øvinga skal merkast med fullstendig namn og gruppenummer. Vi forutset også at alle studentar som ikkje har nok øvingspoeng kjem på test 5 og test 6.
 • 5. November: Minner om at test 5 blir arrangert på øvingstimane neste veke, og
  at test 6 blir arrangert på øvingstimane i veke 46.
 • 5. November: Det er no lagt ut løysingsforslag til ein del av dei tidlegare eksamensoppgåvene.
 • 5. November: ENDRING I PENSUM: Delkapitla 7.1 - 7.3 er erstatta med eit notat om eigenverdiar.
 • 5. November: Øving 12 er lagt ut. Vi gjer merksam på at dei siste øvingane er like relevante for eksamen sjølv om oppgåvene ikkje er aktuelle til nokon av testane.
 • 10. September : Per har trefftid Måndagar kl 13.00 - 14.00, det er då fritt fram for studentar til å komme og få hjelp med pensum og oppgåver.
 • 5. November: I veke 46 blir øvingstimen til gruppe 5 flytta til Måndag kl 17-19. Rom vert annonsert etter kvart. Alle lektorstudentar som har ex.pead seminar 18.November kan møte på gruppe 5 sin time i veke 46 slik at dei får ta øvingstest nummer 6!
 • 3. November: Har lagt ut gamle eksamensoppgåver. Sjå hovudmenyen til venstre.
 • 1. November: Øvingspoeng for midtsemesterprøva er no registrert i øvingssystemet. Når du genererar mail til deg sjølv vil prosentskåren din stå som kommentar. Dersom du ikkje er påmeld øvingsgruppe kan du sjekke resultatet ditt her.
  Det er også lagt ut løysingsforslag til prøva og ein rettleiande karakterskala på sida med info om midtsemesterprøva.
 • 1. November: Test 6 vil bli arrangert i veke 46, ikkje i veke 47, og vil berre basere seg på øving 11.
 • 1. November: Har lagt ut øving 11.
 • 1. November: Har lagt ut notat om vektor produktet.
 • 29. Oktober: Sensuren for midtsemesterprøva vil vere klar på Måndag.
 • 22. Oktober: Minner om at test 4 vert arrangert på øvingstimane neste veke. Øving 7 og 8 er aktuelle til test 4. Minner også om at det er lagt ut eit notat med løysingsforslag til nokre av øvingsoppgåvene.
 • 15. Oktober: Har lagt ut løysingsforslag til nokre øvingsoppgåver. Løysingsforslaget finn du under notat.
 • 15. Oktober : Pensum på midtsemesterprøva blir alt som er gjennomgått på på forelesing til og med veke 40.
 • 12. Oktober : Dersom de har spørsmål før midtsemesterprøva vil Yvonne vere tilgjengeleg for spørsmål på kontoret sitt på desse dagane og klokkesletta:
  • Torsdag 14.Oktober kl. 14.00 - 15.00
  • Fredag 15. Oktober kl. 10.30 - 12.15
  • Måndag 18. Oktober kl. 11.15 - 13.15

Minner også om at Per har trefftid kl 13.00 - 14.00 på Måndagar.

 • 11. Oktober : Har lagt ut to nye notat. Det eine notatet er eit bevis for Cauchy-Schwarz ulikheit. Det andre notatet er aktuelt i for å løyse ei av oppgåvene på øving 7.
 • 11. Oktober : På grunn av midtsemesterprøva neste Måndag blir rettleiingstidspunkt for Måndagsgruppene som følger:
  • Måndag kl 17-19 på rom R60, for dei som ønskjer rettleiing på Måndag
  • Tysdag kl 17-19 på rom 1329 SB2, for dei på Måndagsgruppene som ikkje vil ha rettleiing rett etter midtsemesterprøva.
 • 11. Oktober : Referansegruppa skal ha møte på Onsdag 13.Oktober. Dersom de har tilbakemeldingar på undervisning, øvingsopplegg og slikt så ta kontakt med ein av personane på referansegruppa før onsdag.
 • 8. Oktober : Øving 8 er lagt ut. Minner også om at test 3 vert arrangert på øvingstimane neste veke, altså i veke 41. Øving 5 og 6 er aktuelle til test 3.
 • 5. Oktober : Studentar med rett på tilrettlegging på eksamen må ta kontakt med instituttkontoret, ved Berit Rau, seinast 4 virkedagar før prøva. Sjå eiga side om midtsemesterprøva for meir informasjon.
 • 5. Oktober : Har lagt ut eit notat som gjer eit geometrisk bevis for den distributive lov for addisjon og skalar-produkt av vektorar.
 • 5. Oktober : Har lagt til ei eiga side med informasjon om Midtsemesterprøva.
 • 5. Oktober : Øving 7 er lagt ut.
 • 27. September : Øving 6 er lagt ut. Minner også om at test 2 vert arrangert på øvingstimane denne veka.
 • 24. September : Midtsemesterprøva vert arrangert 18.Oktober kl 15.15-17.00.
 • 20. September : Øving 5 er lagt ut.
 • 20. September : Test 2 vert arrangert i starten av øvingstimane i veke 39. Øving 3 og 4 er aktuelle til test nr.2. Test nr 1 vert levert ut på øvingsgruppene når den er ferdig retta.
 • 13. September : Pensumlista er oppdatert.
 • 13. September : Øving 4 er lagt ut.
 • 8. September : Gruppe 4 er flytta til rom R50 frå og med veke 37.
 • 8. September : Oppdatert pensumliste vil bli lagt ut så fort den er klar, sannsynlegvis tidleg i neste veke.
 • 8. September : Romsituasjonen for gruppe 3 er no avklart. Gruppe 3 skal vere på rom R92.
 • 8. September : Beskjed frå Per: Noen av oppgavene i øving 2 bygger på stoff vi enda ikke har rukket å gå gjennom på forelesningen. Derfor er disse oppgavene ikke aktuelle i forbindelse med test 1 i uke 37. De oppgavene man kan se bort fra er
  • kap 1.3: oppg 1 (g og (h.
  • kap 1.3: oppg 3 (i, (j, (k og (l.
  • kap 1.3: oppg 5 (f, (g, (h, (i, (j, (k og (l.
  • kap 1.3: oppg 7.
 • 6. September : Øving 3 er lagt ut.
 • 2. September: Gruppe 3 har no fått tildelt rom R92.
 • 30. August: Øving 2 er lagt ut.
 • 30. August: Øvingsgruppe 3 skal vere på rom K27, dette er i kjemiblokk 1.
 • 27. August: Øvingsgruppe 3 er flytta frå Onsdag kl 14.15 - 16.00 til Måndag kl.17.15 -19.00.
 • 27. August: Forelesinga på Måndag 30.august er flytta til auditorium S7.
 • 25. August: Øving 1 er lagt ut. Har lagt ut eit notat om bevismetodar. Dette notatet er også pensum. Har lagt ut lenkje til ei lita lineær algebra ordliste.
 • 24. August: Gruppeinndelinga er no klar. Studentar som ikkje skreiv seg på øvingsgruppe på forelesinga i går må sende mail til øvingslærar: yvonne [at] math [dot] ntnu [dot] no for å melde seg på ei øvingsgruppe. På grunn av for få påmeldte på gruppa Onsdag 16-18 vil det ikkje bli øvingsgruppe på dette tidspunktet. Dei som hadde skrive seg på denne gruppa må også sende mail til øvingslærar for å melde seg på ei anna øvingsgruppe.
 • 23. August: Læreboka kjem til tapir i dag.
 • 16. August: Forelesinga 30. August er flytta til S7. Dette gjeld berre denne eine forelesinga.
 • 16. August: Første forelesing blir mandag 23.august i S8.
 • 16. August: Læreboka er ikkje komt til Tapir endå. Nærare info om dette seinare.
2011-08-08, Siri-Malen Høynes