Framdriftsplan

Framdriftsplanen oppdateres hver mandag (om nødvendig).

Uke Tema Forkunnskap Kapittel Video
34 Informasjon og introduksjon. NMR forkunnskaptest. Litt repetisjon.
35 Reelle tall, intervaller og absoluttverdi. Linjer i planet og sirkler i planet. Intervall og absoluttverdi , Linjer og sirkler 1.1.1–1.1.3 Absoluttverdi, Linjer og sirkler.
36 Trigonometri. Potenser og logaritmer. Funksjoner. Trigonometri, Eksponent, logaritme og funksjoner 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1 Trigonometri, Funksjoner.
37 Funksjoner. Polynomer, rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. Eksponentiellfunksjoner, inversfunksjoner og logaritmefunksjoner. Periodiske funksjoner. Funksjoner 1.2 Sammensatte funksjoner, Inverse funksjoner, Eksponentialfunksjoner og logaritmer.
38 Eksponentiell vekst og tallfølger. Grenseverdier av tallfølger. Rekursjon. Grenseverdier av funksjoner. Tallfølger grenseverdier av funksjoner 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 Tallfølger, Grenseverdier av tallfølger, Tallfølger definert rekursivt, Definisjon av grenseverdier.
39 Kontinuerlige funksjoner. Repetisjon for midtsemesterprøve. Kontinuerlige funksjoner 3.2, 3.5 Kontinuerlige funksjoner, Skjæringssetningen.
40 Derivasjon. Regneregler for derivasjon. Midtsemesterprøve. Om prøven, den deriverte 4.1, 4.2, 4.3 Derivasjon 1, Derivasjon 2, Derivasjon 3.
41 Derivasjon av trigonometriske funksjoner og eksponentialfunksjoner. Kjerneregelen. Derivasjon av inversfunksjoner. Newtons metode. Regneregler for de deriverte 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 5.7 Den deriverte av en invers funksjon.
42 Høgere ordens deriverte. Logaritmisk derivasjon. Implisitt derivasjon. Sekantsetningen. Maksima og minima. Høgere ordens deriverte, ekstremalverdier 4.4.2, 4.4.4, 4.7.3, 5.1, 5.2, 5.3.1 Implisitte funksjoner. Lokale maksima og minima, Absolutt maksimum og minimum.
43 Lineær approksimasjon. L'Hôpitals regel. Taylor-polynomer. Ikke noe. 4.8, 5.5, 7.6 Lineær approksimasjon.
44 Antiderivasjon. Antideriverte 5.8
45 Integrasjon. Riemann-integralet. Midtpunktregelen. Analysens fundamentalteorem og ubestemte integraler. Det bestemte integralet, Analysens fundamentalteorem 6.1, 7.5.1, 6.2 Fundamentalteoremet for integralregning.
46 Areal, gjennomsnittsverdi, uekte integraler. Notasjon for bestemte integral, Leibniz sin formel 6.3.1, 6.3.3, 7.4.1 Areal mellom kurver, Gjennomsnittsverdi.
47 Repetisjon. I fjors kontinuerlig eksamen og andre ting. Se litt på i fjors kontinasjonseksamen på forhånd.
2020-11-23, Tommi Olavi Brander